Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği

Öz İçinde bulunduğumuz çağda, deneyimlediğimiz dijitalleşme süreci, ülkelerin ekonomik sürdürülebilirliklerinin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Endüstri 4.0 teknolojilerine uyum, günümüz ve gelecekte işletmelerin sürdürülebilirliklerini belirleyecek kritik faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni teknolojilere uyum sağlamada karşılaşılan zorluklar, büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra belki de en fazla küçük ölçekli işletmeler için tehdit oluşturmaktadır. Çünkü küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) dijitalleşme altyapısını için gerek duyulan bilgi ve beceri, insan kaynağı, yatırım finansmanı gibi kaynaklara erişmekte daha dezavantajlı konumdadır. Dolayısıyla Türkiye gibi ülke ekonomisinin ve istihdamının büyük çoğunluğunun KOBİ’lere dayandığı gelişmekte olan ülkelerde bu geçiş sürecinin nasıl sağlanacağı önemli bir sorundur. Bu açıdan KOBİ’lerin teknoloji seviyelerinin belirlenmesi, bu yönde ekonomik ve politik yaklaşımların geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Konya ili imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin geleneksel bilişim ve imalat teknolojileri ile yeni tanıtılan Endüstri 4.0 teknolojilerini uygulama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle Endüstri 3.0 teknolojilerinden Endüstri 4.0’a geçişin KOBİ’ler üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Konya merkezinde faaliyet gösteren 185 imalatçı KOBİ ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler istatistiki açıdan değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre bölgedeki işletmelerin bilişim ve imalat teknoloji kullanım düzeyleri göreceli olarak olumlu bir düzeyde seyir ederken, aynı işletmelerin Endüstri 4.0 teknolojileri açısından düşük bir uygulama düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca, örnekleme dahil edilen işletmeler bazı teknolojilerin kullanımı konusunda kendilerini olduklarından daha yetkin görmektedir. Çalışmanın diğer önemli sonuçlarından biri ise, Endüstri 4.0 teknolojilerini uygulama düzeyleri düşük olmasına rağmen işletmelerin bu teknolojileri sektörün ve işletmelerin geleceği açısından önemli yönde atfetmeleridir.

Kaynakça

[1] Gabaçlı, N., ve Uzunöz, M. (2017). IV. Sanayi devrimi: Endüstri 4.0 ve otomotiv sektörü. In ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Ankara, Türkiye, 9-11 Kasım.

[2] Pamuk, N. S., ve Soysal, M. (2018). Yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0 üzerine bir inceleme. Verimlilik Dergisi, (1), 41-66.

[3] Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 Ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 Ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 43-57.

[4] Özsoylu, A. F. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.

[5] Zheng, P., Sang, Z., Zhong, R. Y., Liu, Y., Liu, C., Mubarok, K. ve Xu, X. (2018). Smart manufacturing systems for Industry 4.0: Conceptual framework, scenarios, and future perspectives. Frontiers of Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 2, 137-150.

[6] Benias, N., ve Markopoulos, A. P. (2017). A review on the readiness level and cyber-security challenges in Industry 4.0. South Eastern European Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM). Kastoria, Greece, 02 November 2017.

[7] Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: background and overview. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 11(5), 77-90.

[8] Rao, T. R., Mitra, P., Bhatt, R. ve Goswami, A. (2018). The big data system, components, tools, and technologies: a survey. Knowledge and Information Systems, (60), 1-81.

[9] Purcell, B. M. (2014). Big data using cloud computing. Journal of Technology Research, 5(1).

[10] Li, G., Hou, Y. ve Wu, A. (2017). Fourth Industrial Revolution: technological drivers, impacts and coping methods. Chinese Geographical Science, 27(4), 626-637.

[11] TUSİAD ve BCG (2016). Industry 4.0 in Turkey as an Imperative for Global Competitiveness - An Emerging Market Perspective. https://tusiad.org/en/reports/item/9011-industry-40-in-turkey-as-an-imperative-for-global-competitiveness.

[12] Ceruti, A., Marzocca, P., Liverani, A., ve Bil, C. (2019). Maintenance in Aeronautics in an Industry 4.0 Context: The Role of Augmented Reality and Additive Manufacturing. Journal of Computational Design and Engineering. 6(4), 516-526.

[13] Gibson, I., Rosen, D. W., ve Stucker, B. (2010). Design for additive manufacturing. In: Additive manufacturing Technologies, Springer, Boston, MA., 299-332.

[14] Manogaran, G., Thota, C., Lopez, D. ve Sundarasekar, R. (2017). Big data security intelligence for healthcare Industry 4.0, In: Thames, L., Schaefer, D (ed.), Cybersecurity for Industry 4.0, Springer, Cham, 103-126.

[15] Bahrin, M. A. K., Othman, M. F., Azli, N. N., ve Talib, M. F. (2016). Industry 4.0: A review on industrial automation and robotic. Jurnal Teknologi, 78(6-13), 137-143.

[16] Rejikumar, G., Arunprasad, P., Persis, J., ve Sreeraj, K. M. (2019). Industry 4.0: key findings and analysis from the literature arena. Benchmarking: An International Journal. 26(8).

[17] Boston Danışma Grubu (BCG), (2019). Embracing Industry 4.0 rediscovering growth, https://www.bcg.com/capabilities/operations/embracing-Industry-4.0-rediscovering-growth.aspx.

[18] Lee, J., Bagheri, B., ve Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing letters, 3, 18-23.

[19] Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya University Journal of Science, 22(2), 546-556.

[20] Fırat, O. Z., ve Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 yolculuğunda trendler ve robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(2), 211-223.

[21] Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları. Pusula Yayıncılık.

[22] Ulusoy, G. (2018). İmalat sektöründe Endüstri 4.0 dönüşümü çabaları: bazı gözlemler. İktisat ve Toplum, 8(92), 121-123.

[23] Safar, L., Sopko, J., Bednar, S., ve Poklemba, R. (2018). Concept of SME business model for industry 4.0 environment. TEM Journal, 7(3), 626.

[24] Sevinç, A., Gür, Ş., ve Eren, T. (2018). Analysis of the Difficulties of SMEs in Industry 4.0 Applications by Analytical Hierarchy Process and Analytical Network Process. Processes, 6(12), 264.

[25] Schröder, C. (2016). The challenges of industry 4.0 for small and medium-sized enterprises. Friedrich-Ebert-Stiftung: Bonn, Germany.

[26] Çevik, D. (2019). KOBİ’lerde Sanayi 4.0’ın Uygulanabilirliği ve Yönetici Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4(2), 277-291.

[27] Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D., ve Wuest, T. (2018). A critical review of smart manufacturing & Industry 4.0 maturity models: Implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal of manufacturing systems, 49, 194-214

[28] Schumacher, A., Erol, S., ve Sihn, W. (2016). A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises. Procedia Cirp, 52, 161-166.

[29] Müller, J. M., ve Voigt, K. I. (2018). Sustainable industrial value creation in SMEs: A comparison between industry 4.0 and made in China 2025. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology, 5(5), 659-670.

[30] Özçelik, T. O., Erkollar, A., ve Cebeci, H. I. (2019). Bir İmalat İşletmesi için Endüstri 4.0 (Dijital) Olgunluk Seviyesi Belirleme Uygulaması. 5th International Management Information Systems Conference, Ankara, 24-26 Ekim 2018.

[31] Infosys (2015). Industry 4.0: The State of the Nations, http://www.experienceinfosys.com/industry-4-0.

[32] Berger (2017). Challenge for the F&B industry in Turkey, advantage or competitive disadvantage? https://www.siemens.com.tr/i/Assets/gida-gunu/170524_KS_Industrie40_Presentation_Siemens_Turkey.pdf.

[33] Deloitte (2017). The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready? https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/manufacturing/Industry4-0_Are-you-ready_Report.pdf.

[34] Europarl (2016). Industry 4.0. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf

[35] Şahin, C. (2019). Ülkelerin endüstri 4.0 düzeylerinin COPRAS yöntemi ile analizi: G-20 ülkeleri ve Türkiye. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Türkiye.

[36] Kamber, E. ve Bolatan, G. İ. S. (2019). Endüstri 4.0 Türkiye Farkındalığı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), 836-847.

[37] Görçün, Ö. F. (2017). Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0. İstanbul: Beta.

[38] Bülbül, H., ve Güles, H. K. (2004). Türk sanayi işletmelerinde ileri imalât teknolojileri kullanımı ve performansa etkisi. METU Studies in Development, 31(1), 1.

[39] Tekin, M., Zerenler, M., ve Bilge, A. (2005). Bilişim teknolojileri kullanımının işletme performansına etkileri: lojistik sektöründe bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 115-129.

[40] Özkurt, C. (2016). Endüstri 4.0 Perspektifinden Türkiye’de İmalat Sanayinin Durumu: Sakarya İmalat Sanayi Üzerine Bir Anket Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Türkiye.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jeps665375, journal = {International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences}, issn = {}, eissn = {2636-8277}, address = {[email protected]}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {32}, pages = {320 - 332}, doi = {10.7240/jeps.665375}, title = {Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği}, key = {cite}, author = {Yiğitol, Büşra and Güleş, Hasan Kürşat and Sarı, Tuğba} }
APA Yiğitol, B , Güleş, H , Sarı, T . (2020). Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği . International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences , 32 (3) , 320-332 . DOI: 10.7240/jeps.665375
MLA Yiğitol, B , Güleş, H , Sarı, T . "Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği" . International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 (2020 ): 320-332 <
Chicago Yiğitol, B , Güleş, H , Sarı, T . "Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 (2020 ): 320-332
RIS TY - JOUR T1 - Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği AU - Büşra Yiğitol , Hasan Kürşat Güleş , Tuğba Sarı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.7240/jeps.665375 DO - 10.7240/jeps.665375 T2 - International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 320 EP - 332 VL - 32 IS - 3 SN - -2636-8277 M3 - doi: 10.7240/jeps.665375 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği %A Büşra Yiğitol , Hasan Kürşat Güleş , Tuğba Sarı %T Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği %D 2020 %J International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences %P -2636-8277 %V 32 %N 3 %R doi: 10.7240/jeps.665375 %U 10.7240/jeps.665375
ISNAD Yiğitol, Büşra , Güleş, Hasan Kürşat , Sarı, Tuğba . "Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 32 / 3 (Eylül 2020): 320-332 .
AMA Yiğitol B , Güleş H , Sarı T . Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği. JEPS. 2020; 32(3): 320-332.
Vancouver Yiğitol B , Güleş H , Sarı T . Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences. 2020; 32(3): 320-332.
IEEE B. Yiğitol , H. Güleş ve T. Sarı , "Endüstri 4.0 Dönüşüm Sürecinde, KOBİ’lerin Teknoloji Seviyelerinin Belirlenmesi: Konya İmalat Sanayi Örneği", International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, c. 32, sayı. 3, ss. 320-332, Eyl. 2020, doi:10.7240/jeps.665375