ERKEN YAŞ KORONER KALP HASTALIĞI OLAN ERKEK HASTALARIN 1. DERECE ERKEK AKRABALARININ DA BU RİSKİ GÖSTERİR LDL OKSİDASYON DUYARLILIĞININ TESPİTİ

Amaç Farklı sebeplerle oluşan damar lipid birikimine sebep olan ateroskleroz tüm gelişmiş ülkelerde en sık ölüm sebebidir. Sebep olan hastalıklar tanısı ve tedavisi için ençok para harcanan hastalık gruplarıdır. Tüm ülkeler bu hastalıkları erken tanıma ve önlem alma ile maliyeti düşürmeyi hedeflemişlerdir. Sonrasında kişilerin beslenme yaşam şekli sonucu oluşan bu hastalıklar için önlemler alınmakta ancak oluşan hastalığı tedavi etme yada iyi ihtimalle geciktirme yolunda yapılmış eylemlerdir. Bu çalışmada genetik nedenli LDL oksidasyonuna meyilli 1 ve 2. Kuşak erkek cinsiyetinde yatkınlığını tespit ederek erken önlem alabilme tezinden yola çıkılmıştır. Amaç bu grubu erken yaşta takibe almak, KKH gelişimini geciktirmek, hasta maliyetini düşürebilmektir. Yöntem 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji bölümünde koroner anjiografi yapılan erkek hastalar geriye dönük 10 yıl tarandı. Hasta grubu olarak 58 yaş altında ve en az iki damar darlık tespit edilen koroner kalp hastası erkek hastalar ile oğulları yoksa 1.derece erkek akrabaları değerlendirildi. Ölçüm yöntemlerinde LDL’nin oksidasyona duyarlılığında LDL izolasyonunda klasik yöntem Lowry yöntemi uygulandı sonrasında da LDL’nin oksidasyona duyarlılığını gösteren parametreler ölçüldü. Bu parametreler; için okksidasyon eğrisi çizildi. Eğri üzerinde lag faz, ilerleme fazı, sonlanma fazı ve oluşan Konjuge dien miktarı ölçüldü ve Maksimum oksidasyon oranları hesaplandı. Bulgular Çalışılan hasta hasta grubu O grubu (1. erkek akraba yada oğul) ve kontrol grubu(K) arasında LDL oksidasyon eğrisinde Lag faz sonrası O grubu K grubuna göre daha hızlı okside olduğu tespit edilmiş ve sonrasında oluşan CD daha fazla olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak 58 yaş altı ve 2 damar tıkalı hasta grubunun oğul yada 1. Derece erkek akrabalarında oksidasyona duyarlılığını gösteren parametreler diğer normal gruba göre anlamlı yüksek bulunmuştur Sonuç Bu şekilde tespit edilen hastalar ve 1. derece akrabalarda Koroner Kalp Hastalığı riski yüksek olduğu bilinmektedir. Bu risk grubu toplumda takibe alınarak KKH önlenebilir yada geciktirilebilir. KKH hastalıkları daha az sekel ve maliyet ile sonuçlandırılabilir.

___

 • 1. Journal of experimental and clinical medicine ‘ateroskleroz patogenezi’ Cilt 29 , Sayı 3s , Oca 2012 , Sayfalar 101 – 10 Halit ZENGİN
 • 2. Ahotopa M. Mantyla E Simple methods of quantifying oxidation products and antioxidant potential of low densitylipoproteins Clinical Biochemistry 1996,29 139-144
 • 3. ‘Okside LDL reseptörü -1 (lLOX-1) ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi’ Tıp Araştırmaları Dergisi Cilt 12 , Sayı 3 , Oca 2014 , Sayfalar 145 – 152 Özlem Kurnaz, Hülya Yılmaz-Aydoğan
 • 4. Wiesbauer F, Blessberger H, Azar D, et al. Familialcombined hyperlipidaemia in very young myocardial infarction survivors (<=40 years of age). Eur Heart J. 2009;30:1073–9.
 • 5. Puhl H, Waeg G Esterbauer H. Methods to determine oxidation of low-dencity lipoproteins. Methods in Enzymology. 1994;223:425-442
 • 6. Lowry OH, Rosenberg NJ. Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the folin phenol reagent. Journal Biological Chemistry. 1951;193:265-275
 • 7. Bostom A G, Selhub J. Homocysteine and Arteriosclerosis. Circulation.1999; 99: 2361-2363
 • 8. Chao CL, Hyperhomocystinemia and endothelial function. Circulation. 200;8: 486-489
 • 9. Hage D. choromotography. In:Principles of Laboratory Intruments, Schoeff LE, Willams, eds. St. Luis, Mosby 1997;12:182-202.
 • 10. Kontush A besisigel U. Measurement of oxitability of blood plasma. Methods in Enzymology. 1999;299:34-49
 • 11. Conner LA Oxidative Modification of LDL and atherogenesis Circulation 1997;95: 1062-1071
 • 12. Dandiker WB. Saussure VA Flourescence polarization in ımmunochemistry. 1970;7:799-828
 • 13. Fiore MD Mitchell JE. The Abbot Imx Automated Benchtop Immunochemistry Analyzer System Clinical Chemistry 1988;34(9):1726-1732
 • 14. Karmansky I, Shnaıder H, Palant Gruener N. Plasma lipid oxidationand susceptibilityof low-density lipoproteins to oxidation in male patients with stable coronary artery disease . Clinical Bıochemistry. 1996,29;573-579
 • 15. Salonen JT Korpela H Nyssonen K. Porkkala E, tuomanenTP, Belcher JDÖ, jacobs DR, Salonen R Lowering of body iron stores by blood letting and oxidation resistance of serum lipoproteins. A randomized crossover trial in male smokers. 1995;237:161-168
 • 16. Rotheneder MD Puhl H, Waeg G, Striegl G Esterbauer H Effect of oral supplementation with D on the vit E content of human low density lipoproteins and resistance to oxidation. Journal of lipid rasearch. 1991;32:1325-1332
 • 17. Neslihan Çoban, Nihal Erginel Ünaltuna ‘ateroskleroz gelişiminde genetik faktörlerin rolü’ journal of experimental medicine Cilt 4 , Sayı 7 , Oca 2014 , Sayfalar 3 – 15
 • 18. G Uyanık - 2016 - openaccess.ogu.edu.tr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Araştırma Blögesi’nde birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran erişkin bireylerde kardiyovasküler hastalıklar bilgi ve farkındalık düzeyi
 • 19. Ulhan MD, Bowers LD, Burtis CA. Chromatogrphy/mass spectrometry. In Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Burtis CA, Ashwood ER, eds. Philadelphia, WB Saunders Company. 1999;184-187