Köy Paydaşları Katılımlı Değerler Eğitimi: Bir Eylem Araştırması

Ferdin davranışlarının değerler ekseninde biçimlendiği ve ortaya konulduğu bir gerçektir. Değer algısı ise şekillenen bu davranışın müspet ya da menfi kabul edilmesini sağlar. Bu durum, değer eğitiminin insan davranışında önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde değer eğitimi çalışmaları yürütülürken çalışmaları gerçekleştiren kurumların birbirinden bağımsız olarak hareket ettiği görülmektedir. Değerler eğitimine toplumsal katılımın konu edildiği bu çalışma; İlkokul öğrencilerine uygulanan eğitim programına öğrencilerin çevresindeki toplumsal grupların da dahil olduğu bir eylem araştırmasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı; okullarda yürütülen değerler eğitimi çalışmalarının camilerin paydaş kabul edildiği bir ortamda öğrenciler üzerinde olumlu sonuçlar elde ederek sonuçlandırılmasıdır. Bu kapsamda okulda değerler eğitimi çalışmaları yürütülürken Cuma Namazı hutbelerinde de okulda işlenen değerlerin anlatılması sağlanmıştır. Diğer paydaşların dâhil olmasıyla birlikte öğrenilenlerin davranış oluşumunda daha etkili hâle gelmesi ve daha kalıcı olması hedeflenmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı iç içe karma desenin tercih edildiği bu çalışmada ilk olarak eylem araştırması planlanmıştır. Bu kapsamda, nitel yöntemin derinlemesine görüşme tekniğinden faydalanılarak tespit edilen örneklemin ihtiyaçları belirlenip önceliklendirilmiş, eğitim programına dâhil edilecek değerler ve haftalık olarak kullanılacak Cuma hutbe içerikleri bu sayede belirlenmiştir. Buradaki eylemler 15 günde bir olmak kaydıyla geçerlik komitesinde tartışılmıştır. Araştırmanın nicel kısmı ise ön-test ve son-test şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, 8 haftalık çalışma sonucunda eylem araştırması tamamlanmış ve yapılan analizler sonucunda ön-test ve son-test sonuçlarına göre öğrencilerin ahlaki olgunluk ölçeği puanlarında artış olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları, araştırmaya katılan öğrencilerin “Ahlaki Olgunluk Ölçeği”nden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası puanlar arasında anlamlı fark olduğunu göstermektedir (z=-2.26, p

Village Stakeholders Participation Values Education: An Action Research

Values are influential in people’s behavior. The value perception of the individual’s behavior is right or wrong as the show provides adoption. This shows how important education is in human behavior. In our country, it seems that values education studies are carried out independently of each other on the basis of institutions. This study, which focuses on social participation in the education of values, is based on an action study with primary school students and community groups in their environment. The aim of the study is to ensure that the applied values education program has a positive effect on the level of moral maturity of the students. The mosque was included as a stakeholder in the studies. In this context, studies about values education in the school have been done. At the same time, the same values are described in Friday khutbah. Quantitative and qualitative research methods have been used together. Initially, action research is planned. The needs of the sample were determined, the values to be included in the training program, and the Friday khutbah content to be used weekly. These actions have been discussed in the validity committee once every 15 days. The quantitative part of the study was pre-test and post-test. According to the results of the study, the 8-week study of the action was completed, and the results of the analyzes revealed that the students had an increase in the “moral maturity scale” scores. The results of the analysis show that there is a significant difference between the pre- and post-implementation scores of the students who participated in the research on the “Moral Maturity Scale” (z=-2.26, p

___

  • Akbaş, O. (2014). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Akdoğan, A. (2004). Bireysel ve toplumsal hayatta ahlâka olan ihtiyaç ve İslam. EKEV Akademi Dergisi, 8(18), 179- 194.
  • Aksoy, E. (2014). Cami eğitimi ve cami bağlantılı halka ilişkilerde iletişim engelleri (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
  • Aşut, H. (2016). Halktaki din adamı algısı (Yüksek Lisans Tezi). Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır

___

APA Ekşi, H. , Ulusoy, M. A. & Toprak, M. (2018). Köy Paydaşları Katılımlı Değerler Eğitimi: Bir Eylem Araştırması . İnsan ve Toplum , 8 (4) , 125-154 .