MALATYA TÜMÜLÜSLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

Öz     Bu makale Malatya iline ait tümülüslerin tanıtımını yapmak ve Anadolu topraklarına kattıkları zenginliği aktarmaktır. Genel anlamda Tümülüslerin Anadolu’da kronolojik olarak ortaya çıkışları: Erken Frig, Lidya, Greko-Pers, Hellenistik ve Erken Roma döneminde yapılmışlardır. Anadolu’da Tümülüs geleneğinin önemli bir ayağı olan Malatya ilinde bilimsel anlamda sistematik olarak kurtarma kazısı yapılan tek tümülüs Darende ilçesi Yenice Kasabası sınırları içerisinde yer alan Maşattepe tümülüsüdür. Malatya ilimizin sınırları içerisinde bulunan diğer tümülüslerin büyük bir çoğunluğu kaçak kazılar sonucunda defineciler tarafından yağmalanmış olmalarına, kültürel zenginliğimizin baltalanmasına dikkat çekmektir. 

Kaynakça

Akturan, M., Eski Malatya Nekropolu Kazısı 1976, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 1989.

Avşar, G., Anadolu Tümülüslerinin Tipolojik Açıdan İncelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016.

Ayabakan, C., “Maşattepe Tümülüsü Kurtarma Kazısı”, 1. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 1990, Ankara.

Belli, O., Kırgızistan’da Taş Balbal ve İnsan Biçimli Heykeller, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003 İstanbul.

Birecikli, F., “Ana Hatlarıyla Friglerde Din”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Akademik Bakış Cilt 4 Sayı 7 Kış 2010 Eraslan, F., ve Dig., “Perre Antik Kenti Nekropol Alanı 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları”, 18. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu:27-30 Nisan 2009-Sivas: Bildiriler (ss. 91-104), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2010.

Erdoğan, S., Gordion Tümülüsleri Işığında Frigler’de Oda Mezarlara Ölü Gömme Gelenekleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2007.

Ergeç, R., “Güney Kommagene Bölgesindeki Antik Dönem Nekropol ve Mezarları” Doktora Tezi, Konya, 1995.

Harpers Latin Dictionary, At The Clarendon Press, Oxford, 1879.

http://www.darende.gov.tr/masattepe-tumulusu 27/03/2017 K. Rabadjiev, “The Thracian King’s Tomb(An Attempt at a New Interpretation)”, Annuaire de L’universite de Sofia, St. Kliment Ohridski, Faculte de Histoire-Studia Archaeologica, Tome 2, 1995, s.115-134.

Körte, G., ve A. Körte, Gordiaon: Ergebnisse der Ausgrabung im Jahre 1900, Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaologischen Institus, Berlin 1904.

Mansel, A. M., Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1995.

Mansel, A.M., Trakya’nın Kültür ve Tarihi, Edirne Yöresi Eski Eserleri Sevenler Kurumu, 1938 İstanbul.

Okunak, M., Hierapolis Kuzey Nekropolü (159D Nolu Tümülüs) Anıt Mezar ve Buluntuları, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2005.

Ökse, A.T., “Eski Çağdan Günümüze Ölü Gömme ve Anma Gelenekleri” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Ankara: Sayı. 5, 2005:1-8. Özdoğan, M., ve M. Akman, “1990 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları”, IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, 1992, s.405-423.

Özgüç, Tahsin. Mahmut Akok. (1947), ’Türk Tarih Kurumu Adına Anıtkabir Alanında Yapılan Tümülüs Kazıları’, Belleten, Vol. XI, No.41, ss.27-56.

Öztekin, İ. E., “MÖ 1. Binde Anadolu’da Tümülüs Geleneğinin Kronolojik Gelişimi ve Coğrafi yayılımı”, (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006.

Ratté, Christopher. (1994), ‘Not the Tomb of Gyges’, 1994. The Journal of Hellenic Studies, Vol.114, pp.157-161. Saltuk, S., Arkeoloji Sözlüğü, İnkılap Kitapevi, İstanbul 1997.

Sevin, V., Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1999 İstanbul.

Sivas, T., Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya İl Sınırları İçerisindeki Phryg Kaya Anıtları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999.

Uğur, H., Garipler Tümülüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2012.

Yıldırım, Ş., Askertepe Tümülüsü, Anadolu (Anatolia), 36, 2010, 149-178.

Yıldırım, Ş., “Doğu Trakya’da Mezar Tepelerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi” (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

Kaynak Göster

APA YÜCEL, Ç . (2017). MALATYA TÜMÜLÜSLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) , 6 (1) , 161-174 .