20. YÜZYILIN BAŞLARINDA AŞİRETLER- YERLEŞME ve NÜFUS

Bu çalışmanın esası, Yazma Eserler Ankara Bölge Başkanlığında A9166 numara ile kayıtlı aşiret sayımıdır. 112 varak ve 224 sayfadan ibaret olan bu el yazmasında Bağdat, Musul, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Halep, Suriye, Kudüs, Adana, Konya, Menteşe vilayetlerine yayılan aşiretler, adları, yerleşim yerleri, yarı göçebe veya göçebe oldukları ve nüfusları mevcuttur. Yaptığımız hesaplamada 2.000.000’un üzerinde bir nüfus tespit edilmiştir. Öte yandan yazmanın tanıtımı yapıldıktan sonra, aşiretlerin yayılma alanları, hukukî durumları, iktisadî ve sosyal vaziyetleri, bu bağlamda ödemekle yükümlü oldukları vergiler ve ordunun ikmal ve iaşesi konusunda nakliye hizmetlerine katkıları incelenmiştir. Konar-göçer hayat tarzını yaşayan aşiretlerin belirgin özellikleri, zaman zaman yerleşik halk ile çatışmaları ve eşkıyalık hareketleri ön plana çıkmaktadır.

TRIBES AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY-SETTLEMENT AND POPULATION

The essence of this study is the tribal census registered at the Ankara Regional Directorate of Manuscriptswith number A 9166. In this study, which consists of 112 leaves and 224 pages, there are tribes, names, settlements, semi-nomadic or nomadic and populations that spread to Baghdat, Mosul, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Aleppo, Syria, Jerusalem, Adana, Konya Menteche provinces. In our calculation, a population of more than 2.000.000 has been determined.On the other hand, after the intoduction of the manuscript, the spreading areas of the tribes, their legal status, eoconomic and social situation, the taxes they are obliged to pay in this context, and theircontribution to the transportation services in the supply of food for the army were examined. Thedistinctive features of the tribes living the nomadic lifestyle, their conflicts with thes ettled people from time to time, and their banditry movements come to thefore.

___

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü ELAZIĞ

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü DENİZLİ