TÜRKİYE’DE SAYISAL MEZUNİYET ALANININ ERKEKSİLİĞİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Toplumsal cinsiyetin organik insan ilişkilerinden çok daha fazlasını etkilediği önkabulünden hareketle, bu çalışmada erkeksi davranışın sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil mezuniyet alanları ile olan ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca erkeksi davranışın cinsiyet, yaş aralığı, gelir düzeyi ve coğrafi bölge üzerinden farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılmıştır. Bu amaçla, Kişisel Bilgi Formu ve Erkeksi Davranış Ölçeği (EDÖ) kullanılarak 327 katılımcıdan bilgi toplanmıştır. Çalışmanın bulguları göstermiştir ki erkeksi davranış mezuniyet alanına ve coğrafi bölgeye göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. En fazla erkeksi davranış gösteren mezuniyet alanı sayısal iken en az erkeksi davranış gösteren mezuniyet alanı sözeldir. Diğer yandan, erkekler, kadınlardan daha fazla erkeksi davranış sergilemiş fakat kadınların da erkeksi davranış sergileme oranının yüksek olduğu görülmüştür. Coğrafi bölgeler üzerinden erkeksi davranışa bakıldığında; Doğu Anadolu bölgesinin en çok, Ege bölgesinin ise en az erkeksi davranış sergileyen bölge olduğu anlaşılmıştır. Erkeksi davranışın yaşa ve gelir düzeyine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, tüm grupların yüksek erkeksi davranış sergilediği görülmüştür. Çalışmanın sonunda, sayısal olanın erkeği/erkeksiliği, sözel olanın ise kadını/kadınsılığı çağrıştırdığı kalıp yargısının devam ettiği ve modern kapitalist toplumun rekabetçi ve artı değere yönlendiren yapısının araştırmada ele alınan değişkenlerden bağımsız olarak erkeksi davranışın yüksek olmasına yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 21. yüzyıl (Türk) toplumunun görece daha demokratik, farklılıklara açık ve liberal atmosferinin erkeksi davranış üzerinde yeterince dönüştürücü bir etki göstermediği anlaşılmıştır.

A SOCIOLOGICAL STUDY ON THE MASCULINITY OF THE QUANTITATIVE GRADUATION FIELD IN TURKEY

Based on the assumption that gender affects much more than organic human relations, this study aims to understand the relationship of masculine behavior with quantitative, verbal, equally-weighted and language graduation fields. The study also investigates whether masculine behavior differs by sex, age, income level and geographical region. For this purpose, data were collected from 327 participants using the Personal Information Form and the Masculine Behavior Scale (MBS). The findings of the study showed that masculine behavior differed significantly according to graduation field and geographical region. The graduation field with the highest masculine behavior is quantitative, while the lowest one is verbal. On the other hand, men exhibited more masculine behavior than women, but women also displayed a high rate of masculine behavior. An analysis of masculine behavior according to geographical regions revealed that the Eastern Anatolia region exhibits the highest masculine behavior and the Aegean region the lowest. It was observed that masculine behavior did not differ significantly according to age and income level and all groups exhibited high masculine behavior. At the end of the study, it was made clear that the stereotype that the quantitative is associated with man/masculinity and the verbal with woman/femininity persists and the competitive and surplus value-oriented structure of the modern capitalist society causes masculine behavior to be high, regardless of the variables discussed in the research. Thus, it was understood that the relatively more democratic, accepting and liberal atmosphere of the 21st-century (Turkish) society does not have enough of a transformative effect on masculine behavior.

___

 • Berdahl, J. L. (2018). Work as a masculinity contest. Journal of Social Issues, 74(3), 422–488. https://doi.org/10.1111/josi.12289
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Pegem Akademi.
 • Calculator.net. (2022). Sample size calculator. https://www.calculator.net/sample-size-calculator.html Council of Europe. (2014). Combating gender stereotypes in and through education. https://rm.coe.int/1680590fe5
 • Esmer, Y. (2012). Türkiye değerler atlası. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • García-Vega, E., Rico, R., & Fernández, P. (2017). Sex, gender roles and sexual attitudes in university students. Psicothema, 29(2), 178–183. DOI: 10.7334/psicothema2015.338
 • McKinsey & Company. (2018, November, 12). ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies. https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies
 • Middlebury Language Schools. (2020). Why learning a new language improves tolerance. https://www.middlebury.edu/language-schools/blog/why-learning-new-language-improves-tolerance
 • Miracle, T. L. (2016). Influences of masculinity on health behaviors. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Wright State University Graduate School.
 • Sarıçam, H., & Sığın, A. (2020). Erkeksi davranış ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 16, 339–357. DOI: 10.16947/fsmia.849195
 • Snell, W. E., (1989). Development and validation of the Masculine Behavior Scale: A measure of behaviors stereotypically attributed to males vs. females. Sex Roles, 21, 749–767. htttps://doi.org/10.1007/BF00289806 Sociology. (2021). Gender and sports. http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-sport/gender-and-sports/
 • Spencer, S. J., Steele, C. M., & Quinn, D. M. (1999). Stereotype threat and women’s math performance. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 4–28.
 • T.C. Resmî Gazete. (2020). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200902.pdf
 • Trusz, S. (2020). Why do females choose to study humanities or social sciences, while males prefer technology or science? Some intrapersonal and interpersonal predictors. Social Psychology of Education, 23, 615–639. https://doi.org/10.1007/s11218-020-09551-5
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). İşgücü istatistikleri. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/OpenPdf?p=G1tDggKu1qVLJwQI90NQdgUp91MMSvgID34sAiftakhpOXKIpGivHRbH7Zel0w/OE/hXkqLZfUMz5vq0CYWkaZnMIlnbknyMF1pmsH7Crpg=
 • Uzell, J. (2018). Factsheet: Death and funerals in world religions. https://religionmediacentre.org.uk/factsheets/death-funeral-rituals-in-world-religions
 • Yükseköğretim Kurulu. (2021a). Yükseköğretim girdi göstergeleri (2021 YKS). https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans.php?y=100810311
 • Yükseköğretim Kurulu. (2021b). Aksaray Üniversitesi'ndeki tüm lisans programları (alfabetik sırada). https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-univ.php?u=1008