İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Halkla ilişkiler eğitimi raporunda, iletişim fakültelerinde öğrenim gören halkla ilişkiler öğrencilerinin teknolojik becerilerden daha fazlasına sahip olmaları tavsiye edilmektedir. Halkla ilişkilerde yetkin bir uzmanlık için öğrencilerin sosyal medyanın etkili kullanımı, girişimcilik ve inovasyon konusunda yeterlikler kazanması gerektiği görülmektedir. İletişim sektöründe ortaya çıkan yeni gelişme, eğilim ve değişimlerin girişimcilik yetkinliklerine ve yeni fikirlerin oluşmasına katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın amacı 2021-2022 öğretim yılında iletişim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sosyal girişimcilik yetkinliklerinin ve sosyal medya kullanım düzeylerinin incelenmesidir. Karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini Türkiye’de dört üniversitenin iletişim fakültelerinde öğrenim görmekte olan 264 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında sosyal girişimcilik yetkinliği ve sosyal medya kullanım ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmada, iletişim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal girişimcilik yeterliklerini belirlemek amacıyla Peris, Gomez, Puig ve Bernardo (2018) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlama çalışması Soba ve Yıldız (2020) tarafından gerçekleştirilen likert formunda ölçme aracı kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde Parametrik istatistik tekniklerinden T test, F test ve Çoklu Regresyon teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal girişimcilikleri yüksek buna karşın sosyal medya kullanımları orta düzeydedir. Ayrıca katılımcıların sosyal girişimcilikleri ve sosyal medya kullanımlarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterdiği, buna karşın sınıf faktörü açısından anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür. Son olarak iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal girişimcilik yetkinliklerinin sosyal medya kullanımlarını anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür.

INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA USAGE AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF COMMUNICATION FACULTY STUDENTS

In the Public Relations Education report, it is recommended that public relations students studying at communication faculties have more technological skills. It is seen that for a competent expertise in public relations, students need to gain competencies in the effective use of social media, entrepreneurship and innovation. It has been observed that new developments, trends and changes in the communication sector contribute to entrepreneurial competencies and the formation of new ideas. The aim of this study is to examine the social entrepreneurship competencies and social media usage levels of students studying at communication faculties in the 2021-2022 academic year. The sample of the research, which was carried out with the comparative relational scanning model, consists of 264 students studying at the communication faculties of four universities in Turkey. Social entrepreneurship competency and social media usage scales were used to collect research data. Parametric statistical techniques t-test, F-test and Multiple Regression techniques were used in the analysis of the data of the study. According to the research findings, the social entrepreneurship of the communication faculty students is high, whereas their use of social media is moderate. In addition, it was seen that the social entrepreneurship and social media use of the participants differed according to the gender variable, but there was no significant difference in terms of the class factor. Finally, it was observed that the social entrepreneurship competencies of the communication faculty students significantly affected their use of social media.

___

 • Akın, A., Özbay, A. ve Baykut, İ. (2015). The validity and reliability of the Turkish version of the social media use integration scale. The Journal of International Social Research, 8 (38), 647-650
 • Aladwani A.M., Dwivedi Y.K. Towards a theory of SocioCitizenry: quality anticipation, trust configuration, and approved adaptation of governmental social media. Int. J. Inf. Manag. 2018;43:261–272.
 • Alan, S. (2019). Comparative Investigation of Entrepreneurship and Innovation Perceptions of Preservice Teachers. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 7(4), 311-318.
 • Aytan, C., & Telci, E. E. (2014). Markaların Sosyal Medya Kullanımının Tüketi̇ci̇ Davranışı Üzeri̇ndeki Etki̇leri̇. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 4(4), 1–15. http://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/1104/Markaların Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Davranışı Üzerindeki Etkileri .pdf?sequence=3&isAllowed=y
 • Asici, E. (2021). Social Entrepreneurship and Psychological Well-being in Teaching Candidates: Mediator Role of Hope. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 7(2), 505-524. https://doi.org/10.46328/ijres.1186
 • Aydoğmuş, M. (2019). Öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 23(80), 339-352
 • Aydogmus, M. (2021). Investigation of the effect of social entrepreneurship on professional attitude and self-efficacy perception: a research on prospective teachers, Studies in Higher Education, 46, 7, 1462-1476, DOI: 10.1080/03075079.2019.1673719
 • Barber M.D., Couch G., Darnowski C., Johnson T.L., Kazoleas D., Kruckeberg D. & Walton S. (2012). The PR professional of 2015: Analyzing the future of public relations. Public Relations Tactics, 19, 14–15.
 • Barrera Verdugo, G., & Villarroel Villarroel, A. (2021). Measuring the association between students' exposure to social media and their valuation of sustainability in entrepreneurship. Heliyon, 7(6), e07272. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07272
 • Baughn CC, Chua B-L, Neupert KE. The normative context for women’s participation in entrepreneruship: a multicountry study. Entrepreneurship Theory & Practice. 2006;30(5):687–708. doi: 10.1111/j.1540-6520.2006.00142.x.
 • Bullough A, Renko M, Abdelzaher D. Women’s entrepreneurship: operating within the context of institutional and in-group collectivism. Journal of Management. 2017;43(7):2037–2064. doi: 10.1177/0149206314561302.
 • Bullough, A., Guelich, U., Manolova, T. S., & Schjoedt, L. (2021). Women’s entrepreneurship and culture: gender role expectations and identities, societal culture, and the entrepreneurial environment. Small Business Economics, 1–12. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00429-6
 • Chen J. W. (2007). The concept definition and research perspective discussion of social entrepreneurship and social entrepreneur. For. Econ. Manag. 29 10–15.
 • Chigunta F. Youth entrepreneurship: meeting the key policy challenges. England: Wolfson College, Oxford University; 2002.
 • Choi N, Majumdar S. Social entrepreneurship as an essentially contested concept: Opening a new avenue for systematic future research. Journal of Business Venturing. 2014;29(3):363–376.
 • Clark M., Fine M.B., Scheuer C.L. Relationship quality in higher education marketing: the role of social media engagement. J. Market. High Educ. 2017;27(1):40–58.
 • Çiçek, B. (2018). Sosyal Medya Girişimciliği. İçtimaiyat, 2(1).
 • De Bernardi, P., Bertello, A., Forliano, C., & Orlandi, L. B. (2021). Beyond the “ivory tower”. Comparing academic and non-academic knowledge on social entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 1–34. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11365-021-00783-1
 • DeGroot J.M., Young V.J., VanSlette S.H. Twitter use and its effects on student perception of instructor credibility. Commun. Educ. 2015;64(4):419–437.
 • Du, J., Han, G., & Huang, Z. (2020). Promoting Social Entrepreneurial Organizations: An Empirical Study of Teacher-Student Co-entrepreneurship. Frontiers in psychology, 11, 1470. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01470
 • Dwivedi A, Weerawardena J. Conceptualizing and operationalizing the social entrepreneurship construct. Journal of Business Research. 2018;86:32–40.
 • Eisenmann, R.T. (2013). Entrepreneurship: A Working Definition. https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship. Erişim: 10.01.2022
 • Erat, S., & Erestin, O. (2019). The relationship between social medıa use for entrepreneurship activities and entrepreneurship motive: a study on university students. Pressacademia, 9(9), 186–191. https://doi.org/10.17261/pressacademia.2019.1090
 • Eyibilen, E., Doğan, T. B., Sür, B., & Yurtsever, S. G. (2021). The Effect of Social Media Addiction Level on the Daily Life Activities of Students at İzmir Kâtip Çelebi University. Forbes Journal of Medicine, 2(3), 158–165. https://doi.org/10.4274/forbes.galenos.2021.17136
 • Ferris G. R., Perrewé P. L., Daniels S. R., Lawong D., Holmes J. J. (2017). Social influence and politics in organizational research: what we know and what we need to know. J. Leadersh. Organ. Stud. 24 5–19. 10.1111/j.1529-1006.2006.00030.x
 • Gan C. (2018). Gratifications for using social media: a comparative analysis of Sina Weibo and WeChat in China. Inform. Dev. 34 139–147. 10.1177/0266666916679717
 • GEDİK, Y. (2020). Pazarlamada Yeni Bir Çerçeve: Sosyal Medya ve Web 2.0. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 252–269. https://doi.org/10.33712/mana.706162
 • Gomez-Carrasco P., Michelon G. “The power of stakeholders’ voice: the effects of social media activism on stock markets” Bus. Strat. Environ. 2017;26(6):855–872.
 • Guo L. X., Liu C. F., Yain Y. S. (2020). Social entrepreneur’s psychological capital, political skills, social networks and new venture performance. Front. Psychol. 11:925. 10.3389/fpsyg.2020.00925
 • Hepekiz, İ., & Gökaliler, E. (2019). Sosyal medya aracılığıyla yaratılan kişisel markalar ve benlik sunumu. Erciyes İletişim Dergisi, 6(1), 761–782. https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiletisim/issue/42719/446869%0Ahttps://dergipark.org.tr/en/download/article-file/630648
 • Jenkins-Guarnieri, M. A., Wright, S. L., Johnson, B. (2013). Development and Validation of a Social Media Use Integration Scale. Psychology of Popular Media Culture, 28(1), 38-50
 • Jennings, J. E., & Brush, C. G. (2013). Research on women entrepreneurs: Challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature? The Academy of Management Annals, 71(1), 663–715.
 • Kara, S. (2020). Prospective Visual Arts Teachers’ Innovation Skills and Attitudes towards Computer Assisted Instruction. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(2), 98-107.
 • Kişi, N. (2018). Dijital Çağda Yeni Bir Girişimcilik Yaklaşımı: Dijital Girişimcilik. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 389–399.
 • Klobas J. E., McGill T. J., Moghavvemi S., Paramanathan T. (2018). Compulsive youTube usage: a comparison of use motivation and personality effects. Comput. Hum. Behav. 87 129–139. 10.1016/j.chb.2018.05.038
 • Koyuncuoglu, D. (2021). An Investigation of Potential Leadership and Innovation Skills of University Students. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST), 9(1), 103-115. https://doi.org/10.46328/ijemst.1374
 • Kurnaz, A. (2019). Restoran İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı: Marmaris Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1164–1177. https://doi.org/10.26677/TR1010.2019
 • Kuşay, Y. (2017). İş Gücü Alanı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Girişimci Kadınlar. Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi, 1(1), 23–33. https://doi.org/10.26695/mukatcad.2017.2
 • Madge C., Meek J., Wellens J., Hooley T. Facebook, social integration and informal learning at university:‘It is more for socializing and talking to friends about work than for actually doing work'. Learn. Media Technol. 2009;34(2):141–155.
 • Mair J., Marti I. (2006). Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight. J. World Bus. 41 36–44. 10.2139/ssrn.673446
 • Meyer CR, Cohen DG, Gauthier J. Social entrepreneurship, stakeholder management, and the multiple fitness elements of sustainability: Where cash is no longer king. Journal of Small Business & Entrepreneurship. 2020;32(5):431–455.
 • Ndou, V., Mele, G., Vecchio, P.D. (2019). Entrepreneurship education in tourism: An investigation among European Universities. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 25, 1-12
 • Nosratabadi S., Mosavi A., Shamshirband S., Zavadskas E. K., Rakotonirainy A., Chau K. W. (2019). Sustainable business models: a review. Sustainability 11:6.
 • Omrane A. (2015). Entrepreneurs’ social capital and access to external resources: the effects of social skills. Int. J. Entrep. Small Bus. 24 357–382.
 • Özdevecioğlu, M. ve Cingöz, A. (2009). Sosyal girişimcilik ve sosyal girişimciler: Teorik çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 82, 81-95.
 • Padilla-Melendez A, Fernandez-Gamez MA, Molina-Gomez J. Feeling the risks: effects of the development of emotional competences with outdoor training on the entrepreneurial intent of university students. International Entrepreneurship and Management Journal. 2014;10:861–884. doi: 10.1007/s11365-014-0310-y.
 • Paskin, D. (2013). Attitudes and perceptions of public relations professionals towards graduating students’ skills. Public Relations Review, 39(3), 251–253.
 • Peric, J. & Delic, A. (2014). Social entrepreneurship in Croatia: Do regional disparties influence young people's perception of social entrepreneurship as a potential career path? Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, XXVII, 81–92.
 • Peris, J., Gómez, M.M.- Puig P.; Bernardo, R. (2018) Development and Validation of a Scale to Assess Social Entrepreneurship Competency in Higher Education. Journal of Social Entrepreneurship, 11:1, 23-39
 • Saebi T, Foss NJ, Linder S. Social entrepreneurship research: Past achievements and future promises. Journal of Management. 2019;45(1):70–95.
 • Schoof, U. (2006). Stimulating youth entrepreneurship: barriers and incentives to enterprise start-ups by young people. SEED working paper no. 76. Series on youth entrepreneurship. Geneva: International labour office.
 • Schumpeter, J. A., Becker, M. C., Knudsen, T. and Swedberg, R. (2011). The Entrepreneur : Classic Texts by Joseph A. Schumpeter, Stanford, Calif., Stanford University Press.
 • Senges M., Brown J. S., Rheingold H. (2008). Entrepreneurial learning in the networked age. how new learning environments foster entrepreneurship and innovation. Paradigms 1 125–140.
 • Shek DTL, Dou D, Zhu X, Chai W. Positive youth development: current perspectives. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics. 2019;10:131–141. doi: 10.2147/AHMT.S179946.
 • Shiva, B. A. (2021). Sosyal Medyanın ve Sosyal Ağların Dijital Girişimcilik ÜZerine Etkisi. Karabük.
 • Soba, M. & Yıldız, E., P. (2020). Adaptation of Social Entrepreneurship Competency Scale in Higher Education:A Scale Adaptation Study. Pacific Business Review International,13(3), 96-104
 • SÖĞÜT, F., ÖZCAN, S., & ASLAN, Y. (2016). Meslek Yüksek OkuÖğrenci̇leri̇ni̇nİnternet Ve Sosyal Medya KullaniminaYöneli̇k Tutumlari. Erciyes İletişim Dergisi, 4(4), 156–174. https://doi.org/10.17680/akademia.03839
 • Sun W. W., Cai N. (2013). A qualitative research on social network and opportunity recognition of social entrepreneurship with Nvivo. J. Appl. Sci. 13 4624–4627. 10.3923/jas.2013.4624.4627
 • Suryani T., Fauzi A.A., Nurhadi M. “SOME-Q: a model development and testing for assessing the consumers’ perception of social media quality of small medium-sized enterprises (SMEs)” J. Relatsh. Mark. 2020;20(1):62–90.
 • Sütcü, C. S., & Aytekin, Ç. (2000). A Research on Entrepreneural Level Of Social Media Users on Bitcoin And Crypto Currencies. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 8(3), 149–166. https://doi.org/10.7456/10803100/003
 • Tam, H. L., Asamoah, E., & Chan, A. Y. (2021). Developing Social Entrepreneurship as an Intervention to Enhance Disadvantaged Young People's Sense of Self-Worth and Career Competence in Hong Kong. Applied research in quality of life, 1–30. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11482-021-09917-7
 • Tang, T.L.P. & Austin, M.J. (2009). Students' perceptions of teaching technologies, application of technologies, and academic performance. Computers and Education, 53(4):1241–1255.
 • The Commission on Public Relations Education . (2018). Fast forward foundations + future state. Educators + practitioners. The commission on public relations education 2017 report on undergraduate education.http://www.commissionpred.org/wp-content/uploads/2018/04/report6-full.pdf
 • Treadway D. C., Breland J. W., Williams L. M., Cho J., Yang J., Ferris G. R. (2013). Social influence and interpersonal power in organizations roles of performance and political skill in two studies. J. Manag. 39 1529–1553. 10.1177/0149206311410887
 • Uzunyol, Z. İ. (2020). GAZETECİLİK MESLEĞİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIM KURALLARININ ANALİZİ : ANADOLU AJANSI ÖRNEĞİ. Atatürk İletişim Dergisi, 20, 103–119.
 • Vial, V., & Richomme-Huet, K. (2021). A Conceptual System of Antecedents and Processes in Social Entrepreneurship Opportunity Identification. Frontiers in psychology, 12, 698892. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.698892
 • Wang W., Tang Y., Liu Y., Zheng T., Liu J., Liu H. (2019). Can sense of opportunity identification efficacy play a mediating role? Relationship between network embeddedness and social entrepreneurial intention of university students. Front. Psychol. 10:1342. 10.3389/fpsyg.2019.01342
 • Welter, F., & Smallbone, D. (2011). The embeddedness of women’s entrepreneurship in a transition context. In E. G. Candida Brush, Colette Henry, Anne de Bruin (Eds.), Women entrepreneurs and the global environment for growth: A research perspective (pp. 96–117). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Wenman X. G. P. K. Z. (2018). Network relation, entrepreneurial opportunity recognition and entrepreneurial decision-making: based on new ventures in Zhejiang province. Sci. Technol. Manag. Res. 38 169–177.
 • Wohn D. Y., LaRose R. (2014). Effects of loneliness and differential usage of facebook on college adjustment of first-year students. Comput. Educ. 76 158–167. 10.1016/j.compedu.2014.03.018
 • Wu Y. J., Liu W.-J., Yuan C.-H. (2020). A mobile-based barrier-free service transportation platform for people with disabilities. Comput. Hum. Behav. 107:105776 10.1016/j.chb.2018.11.005
 • Wu, Y., & Song, D. (2019). Gratifications for Social Media Use in Entrepreneurship Courses: Learners' Perspective. Frontiers in psychology, 10, 1270. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01270
 • Yang C.C., Lee Y. Interactants and activities on Facebook, Instagram, and Twitter: associations between social media use and social adjustment to college. Appl. Dev. Sci. 2020;24(1):62–78.
 • Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.
 • Yıldız, M. (2017). İletişim Süreci̇nde Sosyal Medya Ve Sosyal Sermaye. The Journal of Social Science, 1(2), 71–82. https://doi.org/10.30520/tjsosci.360257
 • Yildiz, A., Demir, M. F., & Fırat, A. (2020). An Investigation of the Impact of Social Media on the Intention of Entrepreneurship in the Context of Socio-Demographic Variables Abstract. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 21(47), 1–21.
 • Yu M., Li Z., Yu Z., He J., Zhou J. 2020. “Communication Related Health Crisis on Social media: a Case of COVID-19 Outbreak”, Current Issues In Tourism; pp. 1–7.
 • Yurt, E. & Sünbül, A. M. (2012). Effect of modeling-based activities developed using virtual environments and concrete objects on spatial thinking and mental rotation skills. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 1975 - 1992.