Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Dışı Uygulamalarına İlişkin Katılımcı Görüşleri

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Dışı Uygulamalarına İlişkin Katılımcı Görüşleri Bu çalışmanın amacı proje tabanlı öğrenme yaklaşımının sınıf dışı uygulamalarına ilişkin katılımcı görüşlerini incelemektir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğretme - öğrenme sürecinde öğrencinin, aktif rol aldığı, kendi öğrenmelerini kendisinin gerçekleştirdiği, işbirliği içerisinde yaparak yaşayarak öğrendiği bir anlayışa dayanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2021-2022 eğitim öğretim yılında Elazığ İl merkezinde bulunan MEB’e bağlı 4 ortaokulda 7. sınıfta öğrenim gören 90 gönüllü öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın analizlerine göre yapılan uygulamaların DKAB dersi için uygun olduğunu, bilgilerin daha kalıcı hale geldiğini bu tür sınıf dışı uygulamalar ile öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabildikleri, grup içi etkileşimin öğrenmeyi etkileyeceği, bu uygulamaların iş birliğini güçlendireceği, eğlenceli ve etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak ilgili araştırmacılara gerekli öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Proje Tabanlı Öğrenme, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi, Sınıf Dışı Uygulamalar

___

 • Adıgüzel, Ö. (2006). Sınıf dışında farklı bir öğrenme ortamı olarak çocuk müzeleri. Eğitim Bilim Ve Toplum Dergisi, 4(14), 32-41.
 • Akın, F. (2012). Okul içi ve sınıf dışı öğrenmelerin öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Burdur.
 • Akyürek, S. (2012). “İlk ve Ortaöğretimde Din Öğretimi: Kuramsal Çerçeve”. Din Eğitimi El Kitabı. ed. Recai Doğan, Remziye Ege. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Altıntaş, M.E. (2019). “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Gerçekleştirdikleri Ders Dışı Etkinlikler Üzerine Nitel Bir Araştırma”. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 7, 83-99 Aracaloğlu, A.,Özyılmaz Akamca, G., & Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (3), 241-260. Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programı içindeki yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 745–767. Balkan-Kıyıcı, F. & Atabek-Yiğit, E. (2010). Sınıf duvarlarının ötesinde fen eğitimi: rüzgâr santraline teknik gezi. International Online Journal of EducationalSciences, 2(1), 225-243.
 • Binbaşıoğlu, C. (2000). Okulda ders dışı etkinlikler. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Bozdoğan, A. E. (2007). Bilim ve teknoloji müzelerinin fen öğretimindeki yeri ve önemi. (Doktora tezi), Gazi Üniversitesi, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara Bozdoğan, A. E. & Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-30.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5. Baskı). Trabzon: Ofset Matbaacılık.
 • Çepni, O. & Aydın, F. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Okul Ortamlarına İlişkin Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies,39, 317-335
 • Çiçek, Ö.& Saraç, E. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarındaki Yaşantıları ile İlgili Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),18(3), 504-522.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya : eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 172-179.
 • Göküş, Ş.(2020). Din Öğretiminde Gezi-Gözlem Yöntemi ve Bir Uygulama Örneği. TYB Akademi: Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi,28, 115-144.
 • Gürsoy, G., (2018). Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 13(11) Spring 2018, p. 623-649, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies., Ankara-Turkey.
 • Karamustafaoğlu, O. & Bakioğlu, B. (2019). Okul dışı öğrenme ortamları. A. İlhan Şen (Ed.), Sanayi Kurum ve Kuruluşları içinde (331- 360). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Koç, G. & Demirel, M. (2004). “Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 174-180.
 • Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200
 • Köse, E. (2003). İlköğretim Düzeyinde Ders Dışı Etkinliklerin Akademik Başarıya ve Okul Kültürünü Algılamaya Etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Okur‐Berberoğlu, E., & Uygun, S. (2013). Sınıf dışı eğitimin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişiminin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(2), 32‐42
 • Öner, G. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 89-121.
 • Sarı, M. (2007). Demokratik değerlerin kazanımı sürecinde örtük program: Düşük ve yüksekokul yaşam kalitesine sahip iki ilköğretim okulunda nitel bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (50), 150-200.
 • Şimşek, A. & Kaymakçı, S. (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretiminin Amacı ve Kapsamı. Ahmet Şimşek ve Selahattin Kaymakçı (Ed.). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (1-11). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şimşek, F. & Hamzaoğlu, E. (2020). Okul Dışı Gerçekleştirilen Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Bedene Etkisinin Araştırılması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cumhuriyet Armağan Sayısı, 395-424.
 • Tatar, N., & Bağrıyanık, K.E. (2012). Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin okul dışı eğitime yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 11(4), 883‐896
 • Tokcan, H. (2015). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğrenme Teorileri. Ahmet Şimşek ve Selahattin Kaymakçı (Ed.). Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi içinde (15-40). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tortop, H., & Özek, N. (2013). Proje tabanlı öğrenmede anlamlı alan gezisi; Güneş enerjisi ve kullanım alanları konusu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44 (44), 300-307.
 • Türkmen, H. (2010). İnformal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 46-49.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, M. (2013). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin eğitim öğretim yeterlik algıları. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(27), 1-28