İlkokulda Görev Yapan Öğretmen ve İlkokul Öğrencilerinin Etkili Okulun Fiziksel Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Bu araştırma ilkokulda görev yapan öğretmen ve öğrencilerinin etkili okulun fiziksel özelliklerine ilişkin görüşlerini tespit etmek ve elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın kavramsal bölümlerinin tamamlanmasında literatür taraması yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde nitel araştırma yöntemi kullanılarak 15 öğretmen ve 15 öğrenci ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilere araştırmacı tarafından oluşturulan görüşme soruları iletilerek içtenlikle yanıtlamaları istenmiştir. Araştırmaya dahil edilen bireylerden toplanan veriler karşılaştırmalı olarak analiz edilerek bulgular ortaya koyulmuştur. Araştırma sonucunda okulların fiziksel özelliklerinin eğitim ve öğretim açısından oldukça önemli olduğu, öğretmenlerin hem sınıf ortamında hem okulun diğer bölgelerinde işlerini daha iyi yapabilmelerinde önem arz ettiği ve okulun fiziksel ortamlarının öğrencileri doğrudan etkilediği tespit edilmiş ve bu yönde öneriler ortaya koyulmuştur.

___

 • Arslan, H. (2014). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları Aydın, A. (1988). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Başar, M. A. (2000). İlköğretim okullarının iş gören ve fiziki olanakları. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 1-7 Baştepe, i. (2009). Etkili okulun eğitim öğretim süreci ve ortamı boyutlarının nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 76-83
 • Cole, A. (2011). Critical Review of Elementary School Design. (Yüksek Lisans Tezi), University of Massachusetts Amherst Creswell, J. W. (2020). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Yayınları
 • Çınar, İ. (2014). Sınıf Yönetimi (2. Baskı) Ankara: Eğiten Kitap Dewey, J. (2004). Deneyim ve Eğitim (S. Akıllı, G. Can, ve G. Kaplan, Çev.) Ankara: ODTU Yayıncılık
 • Earthman, G., ve Lemasters, L. (1996). Review of Research on the Relationship between School Buildings, Student Achievement, and Student Behavior. Paper presented at the the Annual Meeting of the Council of Educational Facilities Planners, International, Tarpon Springs, FL
 • Edmondson, L. (2002). Perceptions of Physical and Psychosocial Aspects of a Safe. Carbondale Evans, G. W. (2004). The Environment of Childhood Poverty. American psychologist, 59(2), 77
 • Gordon, T. (1996). Etkili Öğretmenlik Eğitimi (Çev. Emel Aksay). İstanbul: Sistem Yayıncılık Hathaway, W.E. (1988) ‘’Educational Facilities’’, Education Canaday Winter/Hiver. Karadağ, A. Mutlu, S. ve Sayın, Ş. (2012). Okul Bahçelerinin Oyun Alanı Olarak Değeri: Düzce Kenti Örneği. Ormancılık Dergisi, 8(2), 45-56
 • Kavak, Y. ve Özdemir, S. (2007). Türkiye'de İlköğretim ve Geleceğe Bakış (Vol. 5). Ankara: TED Yayınları Köse, C., ve Barkul, Ö. (2012). İlkogretim Yapılarında Tip Proje Uygulama Sorunları Üzerine Bir İnceleme. Megaron Architecture, 7(2), 94-103
 • Leigh, R. M. (2012). School Facility Conditions and the Relationship BetweenTeacher Attitudes (Doctoral dissertation, Virginia Tech) Mercan Uzun, E. & Bütün, E. (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sıgınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1),72-83
 • MEB.(2006). Tebliğler Dergisi. Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi Kasım 2006 tarihli, 2590 sayılı yönerge MEB.( 2015 ).Eğitim Yapıları Asgari Tasarım Standartları Kılavuzu Morgan, P. L., Farkas, G., Hillemeier, M. M., ve Maczuga, S. (2009). Risk Factors for Learning-related Behavior Problems at 24 Months of Age: Population- based Estimates. Journal of abnormal child psychology, 37(3), 401
 • Özenç, M. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açısıyla Okulların Sahip Olması Gereken Nitelikler. Turkish Studie- Educational Sciences. 15(4), 2841-2855 Polat, H., ve Ünişen, A. (2014). Okulun Mekansal Anlamı: Pedo-Mimari. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 65-84 Sarpkaya, R. (2011), Sınıf Yönetimi. Ankara: İhtiyaç Yayıncılık Şişman, İ. (2011), Eğitimde Mükemmellik Arayışı (Etkili Okullar). Ankara: Pegem Akademi Tekindal, M., ve Uğu z Arsu, Ş. (2020). Nitel Araştırma Yöntemi Olarak Fenomenolojik Yaklaşımın Kapsamı ve Sürecine Yönelik Bir Derleme. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 20 (1), 153- 182
 • Türel, A. ( 2017). İlkokul Fiziksel Çevresinin Çocuğunun Mekânsal Algısına ve Davranışına Etkisi: Kağıthane Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Vural, R. A., & Sadık, F. (2003). İlköğretim Okul Binalarının Fiziksel Açıdan Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Cilt 28, Sayı 130 (16-23). Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yılmaz, A. (2012). İlköğretim Okullarının Fiziksel Yapılarının Eğitim ve Öğretim Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute, 15 (28),77-107