EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESI: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Amaç: Bu çalışmanın amacı, eğitimde teknoloji kullanımında cinsiyet etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın veri kaynağı, 2010-2022 yılları arasında Türkiye’de eğitim alanında teknoloji kullanımını konu edinen çalışmalar oluşturmaktadır. Bu bağlamda meta analize dahil edilen çalışmalar, lisansüstü tezler ve makaleler YÖK tez veritabanı, araştırmax, ASOS, ULAKBİM veri tabanı ve Google Akademik veri tabanlarında ulaşılan çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında literatür taraması eğitimde teknoloji kullanımının cinsiyet etkisine ilişkin 23 çalışma meta -analize dâhil edilmiştir. Bulgular: Eğitimde teknoloji kullanımının kadınlara kıyasla erkeklerde anlamlı düzeyde daha yüksek çıktığı ancak elde edilen değerin çok düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar ve Öneriler: Teknolojinin son yirmi yılda hızla gelişmesine ve teknolojinin hayatımızda giderek yaygınlaşmasına rağmen, kadınların genel olarak teknoloji kullanımına karşı erkeklere göre az da olsa farklılaştığını dair kanıt sağladı. Bu fark, toplumdan topluma, kültüre ve toplumsal cinsiyet algılarına göre değişebilir. Bu nedenle bu konu ile araştırma yapacak bilim insanlarının gelecekteki çalışmalar için daha derin deneyimlerin aktarıldığı nitel araştırmalara ihtiyaç vardır.

___

  • Akçamete, G. (2010). Özel eğitime başlangıç. A. Akcamete (Ed.), Ankara: Kök Yayıncılık.