SOSYAL MÜBADELE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN FAİZ: BİR DEĞERLENDİRME

Sosyal mübadele (Değişim) teorisi, insanlar arasındaki etkileşimli sosyal değişimleri veya mübadeleleri ilgilendiren hem sosyal hem psikolojik hem de ekonomik bir kavramdır. Tarafların her türlü yapmış olduğu işte bir ödül veya iyilik beklentisinde olduğu, diğer bir ifade ile insanların ilişkilerinde karşılıklı maddi veya manevi bir ödül beklediklerinin varsayıldığı teoridir. Bireylerin karşılıklı ilişkilerinin sürdürülebilir olmasının da temelinde ödüllendirilme beklentisi bulunmaktadır. Sosyal mübadele teorisi ekonomik ilişkilerde de sıklıkla referans gösterilmeğe başlamıştır. Günümüz ekonomisinde en temel noktasında yer alan ve ekonomik mübadele işlemlerinden birisi olan faizin de bu mübadele teorisine göre değerlendirilmesi ve ilişkilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada sosyal mübadele teorisi ile faizin ortak ve ortak olmayan yönleri tartışılmıştır. Sosyal mübadele teorisinin bazı varsayımlarına istinaden faizin ilişkisi değerlendirilmiştir.

___

 • Blau, P. M. (1983). Exchange and Power in Social Life, New York: John Wiley.
 • Blau, P. M. (1986). Exchange and Power in Social Life, New Brunswick, NJ: Transaction Books.
 • Bolat, O. İ. , Bolat, T., Aytemiz Seymen O. (2009). “Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, Sayı:21, s.215-239.
 • Çelik, M., (2007). “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum.
 • Homans, G. C. (1961). Social Behaviour: Its Elementary Forms, Oxford, England: Harcourt, Brace.
 • İnci, M. (2005). “Toplumsal Mübadele Kuramından Sosyal Sermaye Kavramsallaştırmasına: Rasyonel Seçim Kuramı”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 11, No: 2, Yıl: 2019, s. 93-107.
 • Köksal, O. (2012). “Sosyal Değişim Teorisi Çerçevesinde Güven ve Algılanan Aidiyet Durumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Doktora Tezi, Kayseri.
 • Özkalp, E. (2004). Davranış Bilimlerine Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Poloma, M. M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Erbaş H. (Çev.), Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Saraç, M. (2017). Finans Teorisini Yeniden Düşünmek, İstanbul: İktisat Yayınları.
 • Social Work Degree Guide. (2019). “What is Social Exchange Theory?” 06 Kasım 2019 tarhinde https://www.socialworkdegreeguide.com/faq/what-is-social-exchange-theory/ adresinden erişildi.