Kampüsteki Yabancıların Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya Gelişi "KTÜ İtiraf" Adlı İnternet Sitesi Üzerine Bir İçerik Analizi

Bu makalede sosyal medya ve iletişim kanallarının bir uzantısı olan itiraf siteleri ve bu siteleri kullanan bireylerin genel profillerinin belirlenmesi, paylaşılan içeriklerin sıklığının saptanması ve itirafların cinsiyet değişkeniyle ilişkileri ele alınacaktır. Bu doğrultuda yüz yüze iletişimin ne derece geri plana atıldığı ve itiraf sitelerinin yüz yüze iletişimi geri plana atmadaki etkilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın teorik çerçevesini oluşturan Johan Huizinga’nın Oyun Teorisi, bireylerin belirli kurallar çerçevesinde kurdukları itiraf oyununu ele almada yardımcı olmaktadır. Bireyler, kuralları olan, tamamen gönüllü bu oyuna adapte olurken kendi benliklerini dışarıda bırakıp istedikleri benliğe bürünürler. Bu bağlamda yapılan itiraflar, bireylerin işini kolaylaştırarak yüz yüze iletişime olan gereksinimi azaltır. Bu teori çerçevesinde yabancıların itiraf siteleri aracılığıyla bir araya gelişleri açıklanmaya çalışılacaktır.ABSTRACT In this article, confession websites which are an additional part of social media and communication channels and the determination of the general profiles of the individuals who use these websites, detecting the frequency of the shared posts and these confessions’s relations depend on gender variety will be discussed. In this aspect it is aimed to determine how face to face communication is pushed into the background and the impacts of confession websites on making face to face communication lose it's significance. The Game theory of Johan Huizinga which constitutes the theoric perspective of this study helps to approach the confession game which established by individuals with specific rules. While individuals voluntarily adapting this game which has its own rules, they left their identities and they adapt another identity they would like to have. At this point, these confessions diminishes the need of face to face communication and make it easier for individuals to communicate. Within the framework of this theory, it will be explained how people who do not know each other come together through these confession websites.

___

  • Acar, Zülfiye., Başar, Evren ve Pazarbaş, Murat. 2015. “Facebook İtiraf Sitelerinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Kullanımına Yönelik Bir Çalışma”, (Erişim Tarihi: 11 Aralık 2017).
  • Bayram, Pınar. 2016. “Kentteki Yabancıların Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya Gelişi: “Muğla İtiraf” Adlı Facebook Sayfası Üzerine Bir Örnek Olay Analizi”, İnsan&İnsan Dergisi, 7. Sayı
  • Berger P. ve T. Luckmann. 2008. Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi. Çev. Vefa Saygın Öğütle. İstanbul: Paradigma Yayınları.
  • Couldry, Nick. 2012. Media, Society, World: Social Theory And Digital Media Practice, Cambridge: Polity Pres.
  • Hansen, A. 2003. İçerik Çözümlemesi İletişim Araştırmalarında İçerik Çözümlemesi. Der.: Murat Sadullah Çebi. Ankara: Alternatif Yayınları.
  • Heide, Mats. 2009. “On Berger: A Social Constructionist Perspective on Public Relations and Crisis Communication”, Public Relations And Social Theory Key Figures And Concepts, Ed. Øyvind Ihlen, Betteke Van Ruler, Magnus Fredriksson, London: Routledge.
  • Huizinga, Johan. 2013. Homo Ludens Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Sarıfakıoğlu, Birkan. 2017. “İnternerin Toplumsal Etkileri”, , (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2017).
  • İnternetin Tanımı, , (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2017).
  • Tarcan, Ahmet. Ts. İnternet ve Toplum, Ankara, Anı Yayıncılık.