INSTAGRAM’IN EVLİ ÇİFTLERİN AİLE YAŞANTISINA ETKİLERİ

Teknolojinin ilerlemesi toplumların ve bireylerin yaşantılarına etki etmektedir. Teknolojik gelişmelerde çığır niteliği taşıyan internetin v2’ye geçmesiyle beraber sosyal medya kavramı da hayatımızın vazgeçilemez bir parçası olmuştur. Sosyal medya giderek yayılmış ve günümüzün odak noktası olmuştur. Sosyal medya mecralarının basit, ücretsiz ve ulaşılabilir olması iletişimin daha da kolaylaşmasına olanak sağlamaktadır. Yapılan araştırma ve sonuçlarına göre günümüz dünyasının %59’u interneti aktif bir şekilde kullanmaktadır. Dünyanın yarısından fazlası internet kullanırken bu oran gün geçtikçe katlanarak artmaktadır. Kullanıcıların artması ile bu platformlarda geçirilen süre paralel ilerlemekte ve artış göstermektedir. Küresel dünyada bu kadar etkili bir duruma gelen yeni medya tanımlamalarından sosyal medya, iletişim bakımından pek çok olanak sağladığı gibi birçok sorunun da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada, sosyal medya platformlarından olan Intagram’ın, McLuhan’ın “Teknolojik Belirleyicilik” kuramında yer alan ‘Global Köy’ kavramı çerçevesinde bireylerin evlilik yaşantılarına etkileri ele alınmaktadır.

THE EFFECTS OF INSTAGRAM ON THE FAMILY LIFE OF MARRIED COUPLES

___

 • Abbasi, I. S. (2019). Social media addiction in romantic relationships: Does user's age influence vulnerability to social media infidelity?. Personality and Individual Differences, 139, 277-280.
 • Aydın, B., Sarı, S. V. & Sahin, M. (2018). The effect of social networking on the divorce process. Universal Journal of Psychology, 6(1), 1-8.
 • Babataş B. (2022). Yeni Medya Kanallarının Yanlış Kullanımı: Kreş Çağındaki Çocuklarda Pandemi Sürecinde Artan Teknoloji Bağımlılığı Etkilerinin Analizi (2).
 • Başaran, F. (2010), Yeni İletişim Teknolojileri, Alternatif İletişim Olanakları, Mülkiye Dergisi, 34/269, 255-270.
 • Batu, M. & Yanık, A. (2021). Bir İletişim Türü Olarak Yazılı İletişim: Üniversite Öğrencilerinin Mektuplarına Yönelik Nitel Bir İnceleme. Selçuk İletişim, 14 (2), 723-753. Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007), Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 11.
 • B&C (2010). What‟s This Stuff Called “Social Media”?‟ Benefits & Compensation Digest March 2010, Vol. 47 Issue 3, pp.1550-4190.
 • Chayko M. (2018). Süper Bağlantılı/İnternet, Dijital Medya & Tekno-Sosyal Hayat (8-9).
 • Clayton R. B. (2014). The Third Wheel: The Impact of Twitter Use on Relationship Infidelity and Divorce. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(7), 425–430.
 • Emmanuel A. O. (2014). An Assessment of the Role and Utilization of Facebook As a Social Media in Courtship And Marriage Among Undergraduate Students of Ahmadu Bello University.
 • Erdönmez, I. (2019). İletişimin Döngüsel Süreci Bağlamında Sözlü İletişim. Uluslararası Sanat Kültür Ve İletişim Dergisi, 2(1), 81-98.
 • Habertürk. (2023, 7 Haziran). Sosyal Medya Nedir, https://www.haberturk.com/tubitak-ansiklopedi/sosyal-medya-nedir
 • Haris Farooq, D., Chaudhry, A. G. & Ahmed, A. (2014) İmpact Of İnformation And Communication Technologies On Traditional Wedding And Funeral Ceremonies İn Punjab
 • Hürriyet. (2023, 21 Mart). Instagram Ne demek, https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/instagram-ne-demek-ve-anlami-nedir-instagramin-anlami-nereden-geliyor-42088930
 • Kamber, E. & Sönmeztürk Bolatan, G. İ. (2019). ENDÜSTRİ 4.0 TÜRKİYE FARKINDALIĞI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (30) , 836-847 .
 • Kaytan, M. (2021). Dijital İletişim Teknolojileri Ve Akademisyenlerin Çalışma Yaşamı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.
 • Kazançoğlu, İ., Üstündağlı, E. & Baybars, M. (2012), “Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitelerin- deki Reklamlara Yönelik Tutumlarının Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Facebook Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, sayı: 8, ss: 159-182.
 • Medya Akademi. (2023, 3 Ocak). Marshall McLuhan ve İletişim Teorileri https://medyaakademi.com.tr/2020/01/18/marshall-mcluhan-ve-iletisim-teorileri/
 • McDaniel B.T. & Coyne S. M. (2016). “Technoference”: The interference of technology in couple relationships and implications for women’s personal and relational well-being. Psychology of Popular Media Culture, 5, 85–98.
 • Nieberding, M. (2014). Instagram: Ein Hashtag sagt mehr als tausend Worte.
 • Oktar, L. (1995). Yazılı İletişimin Toplumsal Boyutları. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 6, 167-181.
 • Varshney, A. (2003). Nationalism, Ethnic Conflict, and Rationality. Perspectives on Politics, 1(1), 85–99.
 • Yalçın, "Bilimsel Çalışmalarda Kavram Oluşturma ve Sözsüz İletişim Kavramları Üzerine", Avrasya Terim Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 74-79, Sep. 2017.
 • Yayla, O. T. (2017). Analogtan Dijitale İletişim Teknolojilerinin Gelişimi: Sosyal Medya ve Sosyal Değişim.
 • Yengin, D. & Bayrak, T. (2022). Yeni Medya Kuramları 101. İstanbul: Der Yayınevi.
 • Zarrella, D (2010), The Social Media Marketing Book. We Are Social. (2023, 10 Mayıs). İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Analizi, https://wearesocial.com/us/blog/2023/01/the-changing-world-of-digital-in-2023
 • Weber, L. (2009), Marketing to the Social Web: How Digital Customer Communities Build Your Business.
 • Whiteside, N., Aleti, T., Pallant, J. & Zeleznikow, J. (2018). Helpful or harmful? Exploring the impact of social media usage on intimate relationships.

___

APA Alkan, B. (2023). INSTAGRAM’IN EVLİ ÇİFTLERİN AİLE YAŞANTISINA ETKİLERİ . İletişim Bilimi Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 218-235 .