TEKNOLOJİK CİHAZ KULLANIMININ DÖNÜŞMESİYLE OLUŞAN PLAGOMANİ HASTALIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni platformlarda geçirdiğimiz sürenin giderek artmasıyla, endişelerimiz ve ihtiyaçlarımız da farklılıklar göstermeye başlamıştır. Teknolojik aygıtların istikrarlı bir şekilde oluşturmuş olduğu dönüşüm bizleri yeniliklere adapte etmekte ve tüketim alışkanlıklarımızı güncellemektedir. Bağımlılığın yoğun olarak gözlendiği noktalardan biri de giderek artan teknolojik cihazların kullanımıdır. Kapitalist düzenin yaygınlaştırmakta olduğu teknoloji kullanımı, bilinçsiz ve orantısız kullanımın sonucu olarak psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik sorunlar doğurmaktadır. Yeni neslin bu düzenin içerisine doğması üzerine bu sorunlar zincirleme bir biçimde devamlılığını sürdürmekte ve kontrol altına alınması bir o kadar güçleşmektedir. Bilgiye ulaşma, gündemi takip etme, çeşitli platformlarda içerik üreticisi konumunda bulunma giderek teknolojik aygıtlara olan bağlılığımızı arttırmaktadır. Sosyalleşme ve iletişim ihtiyacını sosyal medya platformlarında tatmin eden birey bu platformlarda geçirdiği süreyi kontrol edemez duruma gelmektedir. Bu çalışma kapsamında teknolojik aygıtlar aracılığı ile ortaya çıkan ''Plagomani'' hastalığı araştırılacaktır. Teknolojik bağımlılıklar arasına giren bu hastalığın örnekleri incelenecek ve bireylerin bu endişe durumunun nedenleri irdelenecektir. Araştırmanın evrenini İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya yüksek lisans öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın yöntemi olarak odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır.

AN INVESTIGATION ON PLAGOMANIA DISEASE CAUSED BY THE TRANSFORMATION OF TECHNOLOGICAL DEVICES

___

 • Ataman, Y. D. (2019). Dijital Oyun Bağımlılığı. Editör: Gökmen H. Karadağ. “Dijital Hastalıklar” kitabı (içinde). Der Yayınları. Aydoğan, F. (2018). Yeni Medya Kuramları. Der Yayınları.
 • Bauman, Z. (2018). Küreselleşme. Ayrıntı Yayınları.
 • Dilbaz, N. (2018, 20 Temmuz). Bağımlılık Nedir? https://npistanbul.com/amatem/bagimlilik-nedir
 • Gülcan, C. (2021). Nitel Bir Veri Toplama Aracı: Odak (focus) Grup Tekniğinin Uygulanışı ve Geçerliliği Üzerine bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü e-Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2.
 • Güngör, N. (2018). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi.
 • İnan, M. (2017, 29 Eylül). Yatak bile prize göre ayarlanıyor! Çağımızın hastalığı: Plagomani. https://www.posta.com.tr
 • Leonhard, G. (2018). Teknolojiye Karşı İnsanlık, İstanbul: Siyah Kitap.
 • Newport, C. (2019). Dijital Minimalizm. Metropolis Yayıncılık.
 • Nurmedov, S. (2010, 13 Şubat). Bağımlılığın Psikolojisi. https://www.e-psikiyatri.com
 • Özer, K. (2015). İletişimsizlik Becerisi. Galata Yayın Dağıtım.
 • Övür, A. (2019). Teknoloji Çağında Kaçışçı Fantazya Alanı Olarak Dijital Esriklik. Editör: Gökmen H. Karadağ. “Dijital Hastalıklar” kitabı (içinde). Der Yayınları.
 • Purdon, C. ve A. Clark D. (2018). Takıntılarla Başa Çıkma. Psikonet Yayınları.
 • Tarhan, N. ve Nurmedov, S. (2015). Bağımlılık Sanal veya Gerçek. Timaş Yayınları.
 • Topçu, Ö. (2019). Çevrimiçi Narsizm. Editör: Gökmen H. Karadağ. “Dijital Hastalıklar” kitabı (içinde). Der Yayınları.
 • Ünüvar, N. (2020). İnternet Risk Mi, Fırsat Mı? Bilişim Teknolojileri ve İletişim. Muzaffer Şeker, Yasin Bulduklu, Cem Korkut, Mürsel Doğrul (ed.).Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Yaylagül, L. (2016). Kitle İletişim Kuramları. Dipnot Yayınları.
 • Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. Derin Yayınları.
 • Yengin D. Bayındır, B. (2019). Dijital Bağ(ım)lı. Editör: Gökmen H. Karadağ. “Dijital Hastalıklar” kitabı (içinde). Der Yayınları.
 • Yeşilay, (2020, 23 Nisan). https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknolojibagimliligi

___

APA Doğan, O. & Övür, A. (2023). TEKNOLOJİK CİHAZ KULLANIMININ DÖNÜŞMESİYLE OLUŞAN PLAGOMANİ HASTALIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME . İletişim Bilimi Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 271-284 .