es-Sünne kable’t-tedvîn, Muhammed Acâc el-Hatîb (Beyrut: Dâru’l-fikr, 2009), 352 sayfa.

Bu kitap tanıtımı; giriş, beş bölüm ve sonuçtan oluşan bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanıp basılan Dr. Acâc el-Hatîb’in es-Sünne kable’t-tedvîn isimli eserini ele almaktadır. Sünnetin resmî olarak yazıya geçirilmeden önce nasıl muhafaza edildiğini ve aktarıldığını ihtiva eden kitap, sünnetin devlet eliyle yazıya geçirilmeden önce de ferdi olarak yazıldığını savunmakta ve aksi görüşleri çürütmeye çalışmaktadır. Sünnetin tedvinin Ömer b. Abdulazîz’den daha önce babası Abdulazîz b. Mervân tarafından Mısır valisi olduğu dönemde başlatıldığına dair veriye ulaştığını ifade eden yazar, bu konu etrafında kapsamlı çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır.

al-Sunnah Qabla al-Tadween, Muhammad ‘Adjādj al-Khatīb (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), 352 pages.

This book review covers the Dr. ‘Adjādj al-Khatīb's al-Sunnah Qabla al-Tadween, prepared as a master thesis consisting of an introduction, five chapters and a conclusion. The book, which covers how the sunnah was preserved and transmitted before it is officially codified, tries to prove that the sunnah was written by individuals before it was codified by the state, and to refute the contrary views. The author, who states that the has obtained data that the compilation of the sunnah was started before ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz by his father ‘Abd al-Azīz ibn Marwān, when he was the governor of Egypt, stresses that it is important to carry out in-depth studies around this issue.

___

  • Hatîb, Acâc. es-Sünne kable’t-tedvîn. Beyrut: Câmiatu’l-Kâhire, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
  • Leknevi, Ebu’l-Hasenat Muhammed Abdulhay. Temel Hadis Meseleleri (el-Ecvibe). çev. Harun Reşit Demirel. Konya: Hüner Yayınevi, 2014.