Türkiye’nin Göç Politikası

Suriye’de yaşanan iç savaş ortamı nedeniyle, çok sayıda Suriye vatandaşının Türkiye’ye göç etmek zorunda kalarak geçici sığınmacı statüsüyle Türkiye’de yaşamaya başlaması ile sığınmacı-göçmen sorunuyla baş başa kalan Türkiye; bu konuda politika üretmekte zorlanmıştır. Üç milyonu aşan Suriyeliler insani yaşam olanaklarından yararlanmak açısından beklenen standartlara kavuşturulamamış, uluslararası toplumun gerekli desteği vermemesi nedeniyle de göç sorunlarının çözümünde, zamana yayılan önemli aksaklıklarla karşılaşılmıştır. Göçmenlerin yaklaşık %90’ından çoğunun sığınmacı kampları dışında kontrolsüz ve denetimsiz biçimde sınır kentlerine ve büyük şehirlere dağılmasıyla birlikte ekonomik, siyasi, sosyal ve güvenlik sorunlarının yaşandığı görülmektedir. İleriki günlerde göçmenlerden kaynaklı güvenlik sorunlarının artacağı, vatandaşlar ve göçmenler arasındaki gerginliklerin ve çatışmaların tırmanacağı, göçmenlerin yasa dışı sektörlere dağılarak mafyalaşma ve ekonomik sorunlara yol açacağı öngörüsünde bulunmak yanlış olmayacaktır. Suriyeli göçmenlerden kaynaklı sorunların çözümü konusunda gerekli ve yeterli yönetsel, hukuksal, toplumsal ve ekonomik önlemleri içeren yeni bir göç politikasının uygulanmaması durumunda, gelecek günlerde Türkiye’yi büyük tehditlerin beklediği görülmektedir.

Immigration Policy of Turkey

Due to the civil war in Syria, Republic of Turkey has many difficulties on establishing a consistent migration policy for Syrian assylum seekers who have to migrate to Turkey. Syrian assylum seekers whom are over 3 million, cannot benefit humanitarian living facilities in Turkey because of incsufficient financial capacity and migration policy of Turkey and due to the lack of support provided by the international community. As 90 % of Syrian assylum seekers emanated into big cities in an uncontrolled way other than assylum camps, caused economic, political, social and security problems in those cities. We can assert that there will be an increase in securtiy problems, tensions and conflicts between Turkish citizens and Syrian assylum seekers. In the event that administrative, legal, social and economic precautionary measures are not being taken into consideration within a new immigration policy, there will be an increase in illegal sectors and serious threats towards Turkish Government in the short run.

___

 • AFAD. (2013). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, 2013 Saha Araştırması Sonuçları. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 15 Eylül 2017 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3925/xfiles/syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30_12_2013_tr.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2014). Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 28 Haziran 2014 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3932/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-kadinlar_-2014.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2017a, 8 Ağustos). Barınma Merkezlerindeki Son Durum. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 15 Ekim 2017 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/Barinma_Merkezlerindeki_Son_Durum+6.pdf adresinden erişildi.
 • AFAD. (2017b, 8 Ağustos). Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Yardımlar. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 15 Eylül 2017 tarihinde https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2373/files/Suriyeli_Siginmacilara_Yapilan_Yardimlar+7.pdf adresinden erişildi.
 • Akgür, Z. G. (1997). Türkiye’de kırsal kesimden kente göç ve bölgeler arası dengesizlik:(1970-1993). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Anadolu Ajansı. (2014, 8 Mart). Gaziantep, Adıyaman ve Kilis ekmek kapısı oldu. 5 Aralık 2015 tarihinde http://aa.com.tr/tr/ekonomi/gaziantep-adiyaman-ve-kilis-ekmek-kapisi-oldu/176436 adresinden erişildi.
 • Belli, B. O. (2014). Suriyeli Çocukların Büyük Yükü. 5 Aralık 2015 tarihinde http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera- ozel/suriyeli-cocuklarin- buyuk-Yuku adresinden erişildi.
 • Brettell, C. B. ve Hollifield, J. F. (2008). Migration theory: Talking across disciplines. Migration Theory içinde . New York: Routledge.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri. (B. U. Bal ve İ. Akbulut, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Del Carpio, X. V. ve Wagner, M. (2015). The impact of Syrians refugees on the Turkish labor market. World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/505471468194980180/The-impact-of-Syrians-refugees-on-the-Turkish-labor-market adresinden erişildi.
 • Deniz, O. (2009). Uluslararası Göçler ve Türkiye’ye Yansıması: Sığınmacılar, Mülteciler ve Yasadışı Göçmenler. İstanbul: Çantay Yayınevi.
 • Dilan, H. (2013). Suriye İç Savaşı’nın Hatay İline Etkileri. Suriye İç Savaşının Türkiye ve Hatay’a etkisi içinde (ss. 64–77). Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/fsayek2013_savas.pdf adresinden erişildi.
 • Dinçer, B. O., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişci, K. ve Çarmıklı, Ö. (2013). Suriyeli mülteciler krizi ve Türkiye: Sonu gelmeyen misafirlik. https://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2013/11/18%20syria%20turkey%20refugees/usakbrookings%20report%20final%20version14november13.pdf adresinden erişildi.
 • Erdoğan, M. M., Erdoğan, A., Yavcan, B., Mohammad, T. H., Kavukçuer, Y. ve Sancı, G. (2017). Elite Dialogue: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri Araştırması. http://www.igamder.org/wp-content/uploads/2017/08/ELITE-DIALOGUE-07082017-TR.pdf adresinden erişildi.
 • Erdoğan, M., Şener, B., Sipahioğlu, E., Kavukçuer, Y. ve Başçeri, Y. (2017). “Kopuş”tan “Uyum”a Kent Mültecileri Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları. https://mmuraterdogan.files.wordpress.com/2017/03/mbb-kent-multecileri-raporu-2017_tr.pdf adresinden erişildi.
 • Erdoğan, M. ve Ünver, C. (2015). Türk iş dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler konusundaki görüş, beklenti ve önerileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu.
 • Ertekin, S. (2015). 6 Aralık 2015 tarihinde http://www.appsaljazeera.com/interactive/turkiyedeki-suriyeliler/issizlik.html adresinden erişildi.
 • Ertürk, A. E. (2016, 15 Mayıs). Misafirler (!) suç makinesi gibi. Sözcü Gazetesi. http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/misafirler-suc-makinesi-1230634/ adresinden erişildi.
 • Gaziantep’teki gerilimin ana sebebi kiralık evler. (2014, 18 Ağustos).Habertürk. http://www.haberturk.com/gundem/haber/981018-gaziantepteki-gerilimin-ana-sebebi-kiralik-evler adresinden erişildi.
 • Güven, E. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’deki Çalışma Durumları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri. İlem Blog. http://www.ilem.org.tr/blog/wp-content/uploads/2016/07/Bilgi-Notu-Esma-Gu%CC%88ven.pdf adresinden erişildi.
 • Hamallar sopalarla Suriyelileri kovaladı. (2014, 8 Eylül).Milliyet. http://www.milliyet.com.tr/hamallar-sopalarla-suriyelileri-gundem-1923213/ adresinden erişildi.
 • İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu. (2013, 17 Aralık). Suriye’li sığınmacıların İnsanlık dramı devam ediyor! 28 Haziran 2014 tarihinde https://www.istabip.org.tr/icerik/basuriyelisiginmacilar.pdf adresinden erişildi.
 • Karpat, K. H. ve Sönmez, A. (2003). Türkiye’de toplumsal dönüşüm: kırsal göç, gecekondu ve kentleşme. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Koser, K. (2005). Irregular Migration, State Security and Human Security: A Paper Prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration. Geneva: Global Commission on International Migration, 3.
 • Oytun, O., Pirinççi, F., Erkmen, S., Maden, T. E., Kılıç, S., Duman, B. ve Özdemirci, A. S. (2014). Suriye’ye komşu ülkelerde Suriyeli mültecilerin durumu: Bulgular, sonuçlar ve öneriler ( No: 189). Ankara: ORSAM. http://www.orsam.org.tr/eski/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201452_189tur.pdf adresinden erişildi.
 • T.C. Resmî Gazete. (2006, 26 Eylül). 16 Şubat 2016 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060926-1.htm adresinden erişildi.
 • TTB Sağlık ve Politika Çalışma Grubu, TTB Halk Sağlığı Kolu, Zencir, M. ve Davas, A. (2014). Suriyeli sığınmacılar ve sağlık hizmetleri raporu. Türk Tabipleri Birliği. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/siginmacirpr.pdf adresinden erişildi.
 • TÜİK. (2000). Ülkelere göre yurtdışından gelen göç. 15 Eylül 2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=167 adresinden erişildi.
 • Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yılmaz, H. (2006). Türkiye’ de Mülteci Hukuku ve Uygulaması: sorunlar ve çözüm önerisi. Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri içinde . İstanbul: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı.
 • Yılmaz, H. (2013). Türkiye’de Suriyeli mülteciler -İstanbul örneği- tespitler, ihtiyaçlar ve öneriler. İstanbul: MAZLUMDER İstanbul Şubesi. http://istanbul.mazlumder.org/webimage/suriyeli_multeciler_raporu_2013.pdf adresinden erişildi.

___

Bibtex @araştırma makalesi { conress401581, journal = {Contemporary Research in Economics and Social Sciences}, issn = {2587-1846}, eissn = {2636-8153}, address = {Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 34755 Ataşehir/İstanbul}, publisher = {Yeditepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {1}, number = {2}, pages = {7 - 39}, title = {Türkiye’nin Göç Politikası}, key = {cite}, author = {Akkoyunlu Ertan, Kıvılcım and Ertan, Birol} }
APA Akkoyunlu Ertan, K. & Ertan, B. (2017). Türkiye’nin Göç Politikası . Contemporary Research in Economics and Social Sciences , 1 (2) , 7-39 .
MLA Akkoyunlu Ertan, K. , Ertan, B. "Türkiye’nin Göç Politikası" . Contemporary Research in Economics and Social Sciences 1 (2017 ): 7-39 <
Chicago Akkoyunlu Ertan, K. , Ertan, B. "Türkiye’nin Göç Politikası". Contemporary Research in Economics and Social Sciences 1 (2017 ): 7-39
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin Göç Politikası AU - KıvılcımAkkoyunlu Ertan, BirolErtan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Contemporary Research in Economics and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 39 VL - 1 IS - 2 SN - 2587-1846-2636-8153 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İktisat ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar Türkiye’nin Göç Politikası %A Kıvılcım Akkoyunlu Ertan , Birol Ertan %T Türkiye’nin Göç Politikası %D 2017 %J Contemporary Research in Economics and Social Sciences %P 2587-1846-2636-8153 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Akkoyunlu Ertan, Kıvılcım , Ertan, Birol . "Türkiye’nin Göç Politikası". Contemporary Research in Economics and Social Sciences 1 / 2 (Aralık 2017): 7-39 .
AMA Akkoyunlu Ertan K. , Ertan B. Türkiye’nin Göç Politikası. CONRESS. 2017; 1(2): 7-39.
Vancouver Akkoyunlu Ertan K. , Ertan B. Türkiye’nin Göç Politikası. Contemporary Research in Economics and Social Sciences. 2017; 1(2): 7-39.
IEEE K. Akkoyunlu Ertan ve B. Ertan , "Türkiye’nin Göç Politikası", , c. 1, sayı. 2, ss. 7-39, Ara. 2017