Kamuyla Bağlantılı Tüzelkişilik-Organize Sanayi Bölgeleri

Tek yanlı işlem yapma yetkisine sahip olan (örneğin işyeri açma ve çalışma izni düzenleme) organize sanayi bölgeleri ve benzer kurumların, işlemlerinin idari işlem sayılıp sayılamayacağı, bu işlemlerinin idari yargı mercileri önünde iptal davasına konu edilip edilemeyeceği üzerinde durulması gereken bir konudur. Aşağıda, öncelikle idari işlem tanımı ve özel hukuk kişilerinin idari işlem yapıp yapamayacağı; özel hukuk tüzel kişisi olarak nitelenen, kamu gücü kullanma yetkisine sahip organize sanayi bölgeleri yönetimlerinin işlemlerinin hukuki niteliği ve yargısal denetimi ele alınacaktır.

Public Linked Private Legal Entities-Organized Industrial Zones

Abstract Whether the transactions of organized industrial zones and similar institutions that have the authority to make unilateral transactions (for example, opening a business and issuing work permits) can be considered administrative proceedings? Whether these transactions can be subject to an annulment action before the administrative courts? It is an issue that needs attention. The main topics covered below are the definition of administrative act and whether private law individuals are permitted to take administrative act. It will also be discussed the legal nature and judicial review of acts of the organized industrial zone administrations, which are regarded as private legal entities and have the power to exercise public power.

___

 • Akyılmaz B, Sezginer M ve Kaya C, Türk İdare Hukuku (12.Baskı, Savaş Yayınevi 2020). google scholar
 • Bilgin FK ve Süslü G, “İdari İşlem Kavramının Tanımlanmasında Ölçütler Sorunu”, (2022) 4 (209) Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 793-822. google scholar
 • Bülbül E, Kamu İştirakleri (Beta Basım Yayım 2004). google scholar
 • Duran L, İdare Hukuku Ders Notları (İstanbul Üniversitesi Yayınları 1982). google scholar
 • Erkut C, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği (Danıştay Matbaası 1990). google scholar
 • Esener T, Hukuk Başlangıcı (Alkım Yayınevi, 2001). google scholar
 • Gözler K ve Kaplan G, İdare Hukuku Dersleri (19. Baskı, Ekin Yayıncılık 2017). google scholar
 • Gözler K, İdare Hukuku (3.Baskı, Ekin Yayınevi 2019). google scholar
 • Gözler K, Mahalli İdareler Hukuku (Ekin Yayınevi 2018). google scholar
 • Gözübüyük AŞ, ve Tan T, İdare Hukuku Cilt I (11. Baskı, Turhan Kitabevi 2016). google scholar
 • Günday M, İdare Hukuku (10. Baskı, İmaj Yayınevi 2015). google scholar
 • Hatemi H, Medeni Hukuk Tüzel Kişileri (Sulhi Garan Matbaası 1979). google scholar
 • İşbir B, Kamu Tüzel Kişiliği (Turhan Kitabevi 2017). google scholar
 • Onar SS, İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt I (İsmail Akgün Matbaası 1966). google scholar
 • Tan T, İdare Hukuku (6. Baskı, Turhan Kitabevi 2017). google scholar
 • Ulusoy AD, Türk İdare Hukuku (Yetkin Yayınları 2017). google scholar
 • Yaprak N, Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Niteliği (On İki Levha Yayıncılık 2020). google scholar
 • Yaşar HN, İdare Hukuku (3. Baskı, DER Yayıncılık 2016). google scholar
 • Yayla Y, İdare Hukuku (2. Baskı, Beta Yayıncılık 2010). google scholar
 • Yıldırım M, İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu (On İki Levha Yayıncılık 2019). google scholar
 • Yıldırım T, Türkiye’nin İdari Teşkilatı (5. Basım, Alkım Yayınları 2007). google scholar
 • YARARLANILAN ELEKTRONİK KAYNAKLAR/ ONLİNE REFERENCES google scholar
 • Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası, https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi/ google scholar
 • Danıştay Karar Arama, http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/ google scholar
 • Kazancı İçtihat Bilgi Bankası, https://lib.kazanci.com.tr/kho3/ibb/anaindex.html google scholar
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Resmî Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr google scholar