Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları’nın “Kişisel Verilerin Korunması”na Katkısı

Bu çalışma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kişisel verilerin korunması hakkına sağladığı katkıları aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin doğrudan bir hüküm olmamasına rağmen AİHM, Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda kişisel verilerin korunmasına bir hukuki değer atfetmiştir. Nitekim AİHM kararları, kişisel verilerin korunmasının hukuken korunan bir “hak” olarak tanımlanması bakımından Avrupa Birliği Hukukuna ve üye ülkelerin iç hukukundaki yasal düzenlemelere önemli katkılar sunmuştur.

Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data

This study was prepared in order to convey the contribution of the European Court of Human Rights judgements’ to the protection of personal data. Although there is no direct provision in the European Convention on Human Rights for the protection of personal data, the ECHR has cited a legal value for the protection of personal data as a result of its assessments under Article 8 of the Convention. As a matter of fact, the ECHR judgments have made significant contributions to the European Union Law and to the legal regulations in the internal law of the member states in order to define the protection of personal data as a legally protected “right”. 

___

 • Asinari, M. Verónica Pérez : Legal Constraints for the Protection of Privacy and Personal Data in Electronic Evidence Handling, International Review of Law, Computers & Technology, 18:2, 2004.
 • Başalp, Nilgün : Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara, Yetkin Yayınları, 2004.
 • Bygrave, Lee A. : Data Privacy Law, Oxford, Oxford Üniversity Press, 2014.
 • Bygrave, Lee : “Where have all the judges gone? Reflections on judicial involvement in developing data protection law”, Privacy Law and Policy Reporter, Y. 2000, C. 7, s. 11-14, 33-36.
 • Carey, Peter : Data Protection, 2. ed., Oxford, Oxford University Press, 2004.
 • Gölcüklü, Feyyaz/ : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Gözübüyük, A. Şeref, 9.b., Ankara, Turhan Kitabevi, 2011.
 • Kaya, Cemil : İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005.
 • Kaya, Cemil : “Avrupa Toplulukları Adalet Divanının PNR Kararının Tahlili”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. II, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s. 2027-2039.
 • Kaya, Cemil : Avrupa Birliği veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 69, S. 1-2, 2011, s. 317-334.
 • Kuner, Christopher : European Data Protection Law, 2. ed., Oxford, Oxford University Press, 2007.
 • Küzeci, Elif : Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, Turhan Kitabevi, 2010.
 • McCullagh, Karen : “Protecting ‘privacy’ through control of ‘personal’ data processing: A flawed approach”, International Review of Law, Computers & Technology, Vol. 23, Nos. 1-2, March-July 2009, s. 13-24.
 • Özdemir, Hayrunnisa : Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2009.
 • Sözüer, Eren: Unutulma Hakkı, İstanbul, On iki levha Yayıncılık, 2017.
 • Şimşek, Oğuz : Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, Beta Basım, 2008.
 • Yüksel, Saadet : Özel Yaşamın Bir parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale, İstanbul, Beta Basım, 2012.