Belediye İktisadi Teşebbüsleri Üzerine Bir Inceleme

Ülkemizde belediyeler, artan görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için yeni yöntem arayışına girmişlerdir. Bunun üzerine belediyeler yeni gelir kaynakları yaratabilmek, özel hukuk hükümlerine göre çalışabilmek, daha kalifiye eleman çalıştırabilmek, merkezi yönetimin denetiminden uzaklaşabilmek gibi birçok sebepten dolayı şirket kurma yoluna başvurmuşlardır. Bahse konu bu şirketlerin hukuki niteliği (tüzel kişiliği), gördükleri faaliyetin (sunulan hizmetin) niteliği, ihale ve denetim süreçleri hakkında tartışmalar mevcut olduğundan, bu çalışmada da esas itibariyle bu konular ele alınmaya çalışılacaktır.

A Study on Municipial Economic Enterprises

In our country the municipalities have been in need of new ways to perform their increased responsibilities and duties. Then they started to establish companies, so that they could create new sources of revenue, work in accordance with the private law provisions, employ more qualified employee, move away from the control of the central administration etc. This article will mainly deal with the debates about the legal character, provided service, bidding and audit process of the subject companies. 

___

 • Akalın, Güneri: “Yerel Yönetimlerin İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 3, S. 6, Kasım,1994.
 • Berk, Ahmet: “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri”, Sayıştay Dergisi, S. 49, Nisan-Haziran 2003, Ankara.
 • Bor, M. Salih; Ulusoy, Halil: “Belediyelerin Şirket Kurup Kuramayacakları”, İncelemeAraştırma Raporları, 1998-1989, İçişleri Bakanlığı, APK, 1990.
 • Bozlağan, Recep: “Belediye İktisadi Tesebbüsleri ve Özellestirme Çalısmaları”, Yerel Yönetimler Sempozyumu, 1-2 Kasım 2000, TODAİE, Ankara.
 • Demirel, Salim; Barçın, Hilmi Bahadır: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Çerçevesinde Belediye Şirketleri ve İstisna Uygulamaları, Ankara, Özel Ofset Basın Yay., 2016.
 • Dilbirliği, Muhterem: “Belediye Şirketleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 4, S. 2, Mart, 1995.
 • Duran, Lütfi: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982.
 • Duymaz, Engin; Çavdar, Fatih: “Mahalli İdarelerin Denetim Raporları”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 4, Nisan-Haziran 2011, Çevrimiçi, (http://www.sayder. org.tr/e-dergi-mahalli-idarelerin-denetim-raporlari-12-19.pdf), Erişim Tarihi: 22.3.2015.
 • Eryılmaz, Bilal: “Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Kurumsal Yöntemler”, Türk İdare Dergisi, Y. 61, S. 382, Mart 1989, Ankara.
 • Eryılmaz, Bilal: “İktisadi ve İdari Yönden Yerel Yönetimlerin Tarihi Gelişimi”, Yerel Yönetimler ve Eğitim Sempozyumu, İstanbul, İBB, 1995.
 • Gözler, Kemal: İdare Hukuku Cilt 1, Bursa, Ekin, 2009.
 • Gülan, Aydın: Kamu mallarından yararlanma usullerinin tabi olduğu hukuki rejim, İstanbul, Alfa, 1999.
 • Gülan, Aydın: “İdareler Arası Mal Devri-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, Beta, 2000, s. 358. 353–364.
 • Karabilgin, Ahmet: “Yerel Yönetimlerin Ekonomik Girişimleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 1, S. 1, Ocak 1992.
 • Karakılçık, Yusuf: Yeni Yerel Bölgesel Gelişmeler Işığında Yerel Yönetimler, Ankara, Seçkin, 2016.
 • Karanfiloğlu, A. Yasin: “Belediye Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Hukuki Düzenlemelere Alternatif Yaklaşımlar”, Sayıştay Dergisi, Y. 2000, S. 38, Ankara. Keleş, Ruşen/
 • Yavuz, Fehmi: Yerel Yönetimler, Ankara, Turhan Kitabevi, 1989.
 • Köksal, Tunay: “Belediye Şirketlerinin Hukuki Rejimi ve Şirketleşme Uygulamaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 2, S. 6, Kasım, 1993.
 • Köksal, Tunay: Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları, Ankara, DPT Yayınları, No: 2328, 1993.
 • Okutan, Emre: “Belediye Şirketlerinin Denetiminde 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Sonrası Dönem”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 3, Ocak-Mart 2011.
 • Özçelik, Hasan: Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Belediye Şirketleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Özdemir, Gürbüz: “Belediye İktisadi Teşebbüsleri’nin Kuruluş Amacı, Hukuki Dayanakları Ve Güncel Durum”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2011, S. 11, s. 473-497.
 • Reuter, Ernst; Ergin, Necmeddin: Belediye Maliyesi, İstanbul, İçişleri Bakanlığı Yayınlarından Seri: I Sayı: 7, 1945.
 • Sancakdar, Oğuz: İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Ankara, Seçkin, 2008.
 • Sayan Ö. İpek; Kışlalı, Murat: “Belediyelerde Şirketleşmenin Yararı Var mı? Hurafeler ve Gerçekler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 17, S. 1, Ocak 2008.
 • Seven, Mehmet: “6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’na Göre Kamu İşletmelerinin Denetimi”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 3, Ocak-Mart, 2011.
 • Toprak, Süleyman: “Belediye İktisadi Teşebbüslerinde Çalışan İşçilerin İlave Tediye Ücret Hakkı”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Y. 2015, S. 45. http://suleymantopak.av.tr/grup/ makaleler/belediye-iktisadi-tesebbuslerinde-calisan-iscilerin-ilave-tediye-ucret-hakki.html
 • Tortop, Nuri: “Güçlü Mahalli İdare Anlayışının Gelişmesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 7, S. 1, Ocak, 1998.
 • Türkmen, Sıddık: Türkiye’de Belediyeler (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum), İçişleri Bakanlığı Yayınlarından Seri: III, S: 3, İstanbul, 1946.
 • Yasin, Melikşah: Uygulama ve Yargı Kararları Işığında Özelleştirmenin Hukuki Rejimi, İstanbul, Beta, 2007.
 • Yavuz, Fehmi: Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara, TODAİE, 1966.
 • Yavuz, Mustafa: “Kamu Kaynağı Kullanan Şirketlerin Sayıştay Tarafından Denetimi”, Dış Denetim Dergisi, Ankara, Sayıştay Denetçileri Derneği, S. 3, Ocak-Mart 2011.
 • Yeter, Enis: “Belediyelerin İktisadi ve Ticari Teşebbüsleri”, Türk İdare Dergisi, Y. 65, S. 400, Eylül,1993.
 • Yıldız, Nihat: “Belediye Birlik, İşletme ve Şirketlerinin Kuruluş ve Denetimi Üzerine Bir Araştırma”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 7, S. 4, Ekim 1998.