Yerel Yönetimlerde Kadın İstihdamı: Muş Belediyesi Örneği

In this study, it is aimed to analyse women's employment in local government institutions and the gender-based difficulties experienced by women working in municipalities. In this direction, purposive sampling method was preferred, and interviews were conducted with female employees of Muş Municipality. Data were collected by applying semi-structured interview technique and three themes were determined by analysing the data with content analysis method. Sub-themes were created for each theme. It has been determined that participations are generally satisfied with their employment, but they encounter some basic problems in their employment satisfaction and evaluation of their after-hours time. It has been observed that the women employed in the municipality are spiritually comfortable due to their profession, but they have financial problems and do not focus much on their personal development. Although women could not reach the level they wanted to spend time in social activities and for themselves, it was seen that there was progress in this area and moreover, they were supported by their spouses and relatives while doing housework. On the other hand, gender-based discrimination, external factors and marital status/parenting theme show that one of the main problems women experience in their working life is to struggle with the gender-related behaviour and role expectations of the society they live in. Gender roles negatively affect women's business life and prevent them from benefiting from employment areas in the municipality as much as men.

Women's Employment in Local Administrations: The Example of Muş Municipality

In this study, it is aimed to analyse women's employment in local government institutions and the gender-based difficulties experienced by women working in municipalities. In this direction, purposive sampling method was preferred, and interviews were conducted with female employees of Muş Municipality. Data were collected by applying semi-structured interview technique and three themes were determined by analysing the data with content analysis method. Sub-themes were created for each theme. It has been determined that participations are generally satisfied with their employment, but they encounter some basic problems in their employment satisfaction and evaluation of their after-hours time. It has been observed that the women employed in the municipality are spiritually comfortable due to their profession, but they have financial problems and do not focus much on their personal development. Although women could not reach the level they wanted to spend time in social activities and for themselves, it was seen that there was progress in this area and moreover, they were supported by their spouses and relatives while doing housework. On the other hand, gender-based discrimination, external factors and marital status/parenting theme shows that one of the main problems women experience in their working life is to struggle with the gender-related behaviour and role expectations of the society they live in. Gender roles negatively affect women's business life and prevent them from benefiting from employment areas in the municipality as much as men.

___

 • AREM, (2008), Kadın Hakları ve Yerel Yönetimler, Kadın Dostu Kentlere Doğru, “T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) tarafından Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Rehberi, http://www.kadindostukentler.com/content/docs/outputs/kadin-haklari-ve-yerel-yonetimler.pdf. Son Erişim Tarihi: 05.01.222.
 • Belli, A., (2019). “Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili ve Yerel Demokrasi” Yasama Dergisi, Vol.31. 65-88, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1115500.
 • Bingöl, O. 2014, Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (Özel Sayı I): 108-114.
 • Bryman A. (2012). Social Research Methods (4th ed.). Oxford University Press. Caulfield, J. (2022). How to Do Thematic Analysis | A Step-by-Step Guide & Examples. Erişim adresi https://www.scribbr.com/methodology/thematic-analysis/#:~:text=Thematic%20analysis%20is%20a%20method,meaning%20that%20come%20up%20repeatedly.
 • Çelik, H., Başer Baykal, N. ve Kılıç Memur, H. N. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 379-406. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.16m.
 • Çiçek, B. ve Çopur, Z. (2018), Bireylerin Kadınların Çalışmasına ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları, International Journal of Eurasian Education and Culture, Vol.4, 1-21.
 • Costa, C., Breda, Z., Pinho, I., Bakas, F. And Durao, M. (2016). Performing a thematic analysis: An exploratory study about managers’ perceptions on gender equality. The Qualitative Report, 21/13 Special Issue, 34-47.
 • Erdinç, B. (2017). Kadın-Erkek Eşitliği ve Yerel Yönetimler, TBB Dergisi 2017 özel sayı, 126-150.
 • Ka-der 2020, Beledı̇yelerı̇n Stratejı̇k Planlarında Toplumsal Cı̇nsı̇yet Eşı̇tlı̇ğı̇ Perspektı̇fı̇, https://ka-der.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/Belediyelerin-Stratejik-Planlarında-Toplumsal-Cinsiyet-Eşitliği-Perspektifi.pdf, Son Erişim Tarihi: 19. 04.2022.
 • KEİG, 2019, Yerel Yönetimlere Kadın Emeği ve İstihdamını Geliştirme Öneriler, http://www.keig.org/yerel-yonetimlere-kadin-emegi-ve-istihdamini-gelistirme-onerileri/ , Son Erişim Tarihi: 14.02.2022.
 • Kiger, M. E. ve Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131. Medical Teacher. https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1755030.
 • Küçükali, A. 2014, Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapının Kadınların Çalışma Hayatı Üzerine Etkileri: Erzurum Örneği, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, (2014): 1-19, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/802321, Son Erişim Tarihi: 14.02.2022.
 • GazeteDuvar, 2019, “'Ürperten' sonuç: Bin 389 belediyeye 45 kadın başkan!” https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/04/15/urperten-sonuc-bin-389-belediyeye-45-kadin-baskan, Son Erişim Tarihi: 12.09.2021.
 • NTV, 2019, “81 ilde sadece 4 kadın aday belediye başkanı oldu” https://www.ntv.com.tr/2019-yerel-secim/81-ilde-sadece-4-kadin-aday-belediye-baskani-oldu,2-8N0bddwEO2MZu9E8yKAA, Son Erişim Tarihi: 19. 04.2022.
 • Pazarcı, A. 2019, “Egemen Kadınlık Kurgusu ve Beledı̇yelerı̇n Kadına Yönelı̇k Sosyal Polı̇tı̇kalarının Karşılaştırılması Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma”, T.C. Gazı̇antep Ünı̇versı̇tesı̇ Göç Enstı̇tüsü Kadın Çalışmaları Ana Bı̇lı̇m Dalı Yükseklisans Tezi, Gaziantep.
 • Pınarcıoğlu, N. Ş. (2011), Yerel Sı̇yaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaelı̇’nde Nı̇telı̇ksel Bı̇r Araştırma, T.C. Marmara Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Kamu Yönetı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı Mahallı̇ İdareler Ve Yerı̇nden Yönetı̇m Bı̇lı̇m Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Sar, E. 2021, Çalışma Hayatında Kadın İstı̇hdamı ve Türkı̇ye’de Yansımaları, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 20-40.
 • Şener, Ü. ve İnanç, B. 2021, “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II Belediye Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi”, CEİD Yayınları. ISBN: 978-625-7666-11-4.
 • TESEV raporu, 2017, TESEV İyi Yönetişim Raporları, Belediyelerde Kadın, Kadınlar İçin Belediye, Ulaş Bayraktar, Tesev Yayınları, ISBN ISBN 978-605-5332-89-1, https://www.tesev.org.tr/wpcontent/uploads/rapor_BelediyelerdeKadinRaporTR1.pdf, Son Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Türkı̇ye Cumhurı̇yetı̇ Cumhurbaşkanlığı Stratejı̇ Ve Bütçe Başkanlığı, 11. Kalkınma Planı, Kalkınma Bakanlığı, 2020, “On Bı̇rincı̇ Kalkınma Planı (2019-2023)”, https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf , Son Erişim Tarihi: 12.03.2022.
 • Vatandaş, D. (2011). Toplumsal Cinsiyet Ve Cinsiyet Rollerinin Algılanışı. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0(35),29-56.Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusoskon/issue/9517/118909.
 • Yılmaz, M. ve Zoğal, Y. 2015, “Kadının İşgücüne Katılımının Tarihsel Gelişimi ve Kadın İstihdamını Etkileyen Faktörler: Türkiye ve Avrupa Örneği” EconWorld2015@Torino 18-20 August, 2015; IRES, Torino, Italy, https://torino2015.econworld.org/assets/zogal_yilmaz.pdf, Son Erişim Tarihi: 04.02.222.
 • Yücel, I. ve Kutlar, İ. (2020), Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, Vol.3(1). S.151-169. DOI:10.22708/ktc.733045.
 • YSK, 2019, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri, https://www.ysk.gov.tr/tr/31-mart-2019-mahalli-i̇dareler-secimi/77916 Son Erişim Tarihi: 19.03.2022.

___

APA Yeniçeri Altıntaş, A. & Şengönül Kozak, F. B. (2023). Yerel Yönetimlerde Kadın İstihdamı: Muş Belediyesi Örneği . İçtimaiyat , 7 (1) , 126-146 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.1149437