1365 İskenderiye Baskını

Öz Mısır, Suriye, Hicaz ve Güneydoğu Anadolu’da hüküm süren Memlûk Devleti tıpkı selefi Eyyûbîler gibi Haçlıların izlerini Müslüman topraklardan silmek amacıyla onlara karşı cihatı kendilerine vazife bildi. 1291 yılında Akkâ’yı Haçlılardan geri alan Sultan el-Eşref Halil, aynı hızla Saydâ ve Beyrut’u da ele geçirdi. 1291 yılında Akkâ’nın Memlûkler tarafından ele geçirilmesi Haçlıların Memlûk topraklarındaki ticari faaliyetlerini sekteye uğrattı. Haçlılar hem kaybettikleri toprakları geri almak hem de Memlûk Devleti’nden intikam almak amacıyla harekete geçtiler. Bu çalışmada, henüz on yaşında iken tahta oturtulmuş Sultan el-Melik el-Eşref Şaban döneminde Memlûklerden intikam almak amacıyla gerçekleştirilmiş olan İskenderiye baskınından ve bu elim saldırının devlete uzun soluklu etkilerinden bahsedilecektir. Anahtar Kelimeler: Mısır, Memlûk Devleti, Sultan Şaban, Haçlılar, İskenderiye Baskını. ABSTRACT The Mamluk State, which ruled in Egypt, Syria, Hejaz and South eastern Anatolia, just like its predecessor Ayyubids, took the jihad against the Crusaders in order to erase the traces of them from the Muslim lands. Sultan el-Ashraf Halil, who took Akkâ back from the Crusaders in 1291, also captured Saydâ and Beirut with the same speed. The capture of Akkâ by the Mamluks in 1291 disrupted the Crusaders' commercial activities in the Mamluk lands.The Crusaders took action both to reclaim their lost lands and to take revenge on the Mamluk State. This study, will focus on the Alexandria raid, which was carried out in order to take revenge on the Mamluks during the reign of Sultan al-Malik al-Ashraf Shaban, who was enthroned at the age of ten, and the long-lasting effects of this attack on the state. Keywords: Egypt, Mamluk State, Sultan Shaban, Crusaders, Alexandria Raid.

1365 ALEXANDRIA RAID

ABSTRACT The Mamluk State, which ruled in Egypt, Syria, Hejaz and South eastern Anatolia, just like its predecessor Ayyubids, took the jihad against the Crusaders in order to erase the traces of them from the Muslim lands. Sultan el-Ashraf Halil, who took Akkâ back from the Crusaders in 1291, also captured Saydâ and Beirut with the same speed. The capture of Akkâ by the Mamluks in 1291 disrupted the Crusaders' commercial activities in the Mamluk lands.The Crusaders took action both to reclaim their lost lands and to take revenge on the Mamluk State. This study, will focus on the Alexandria raid, which was carried out in order to take revenge on the Mamluks during the reign of Sultan al-Malik al-Ashraf Shaban, who was enthroned at the age of ten, and the long-lasting effects of this attack on the state. Keywords: Egypt, Mamluk State, Sultan Shaban, Crusaders, Alexandria Raid.

___

  • İbn Dokmâk, İbrahim b. Muhammed (Basım Tarihi Belirtilmemiş). el-Cevher es-Semîn fî Siyer el- Hulefâ ve el-Mulûk ve es-Selâtin. thk. Sa῾îd ‘Abd el-Fettâh ‘Âşûr. Basım Yeri Belirtilmemiş: Yayınevi Belirtilmemiş.
  • İbn Habîb, ‘Umar b. Hasan (1986). Tezkiret en-Nebîh fî Eyyâm el-Mansûr ve Benîh. thk. M. Muhammed Emin- Sa’îd ‘Abd el-Fettâh ‘Âşûr. Kahire: el-Hey’et el-Mısriyye el-‘Âmme lil-Kitâb.
  • İbn İyâs, Muhammed b. Ahmed (1983). Bedâî ez-Zuhûr fi Vakâî ed-Duhûr. I/II. thk. Muhammed Mustafa. Kahire: el-Hey’et el-Mısriyye el-῾Âmmelil-Kitâb.
  • İbn Kâdî Şuhbe, Takıyyuddîn Ebû Bekr (1994). Târih İbn Kâdî Şuhbe. II. thk. Adnan Dervîş. Basım Yeri Belirtilmemiş: Yayınevi Belirtilmemiş.
  • İbn Kesîr, ʿİmâded-Dîn Ebî’l-Fidâ (1998). el-Bidâye ven-Nihâye. XVIII. thk. ῾Abdullâh b. Abdilmuhsin et-Turkî. Kahire: Hicr lil-Tibâ῾a ven-Neşrvet-Tevzî῾ vel-İ῾lân.
  • İbn Şâhin, Zeyneddîn ῾Abdulbâsid b. Halil (2002). Neyl el-Emel fî Zeyl ed-Duvel. I/I. thk. ῾Umar Abd es-SellâmTedmurî. Sayda-Beyrut: el-Mektebe el-῾Asriyye.
  • İbn Tagribirdî, Ebû’l Mehâsin Cemâleddin Yusuf (1992). en-Nucûm ez-Zâhire fi Mulûk Mısr vel-Kahire. XI. thk. Muhammed Hüseyin Şemseddîn. Beyrut: Dâr el-Kutub vel-İlmiyye.