MİMARLIK EĞİTİMİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK: AKTİF ÖĞRENME SÜRECİ DENEYİMİ

Mekânın herkes tarafından kullanılabilir olması için mekânda kullanılan sabit ve hareketli mobilyaların fiziksel boyutlarının iyi tasarlanmış olması, mekânın bulunduğu yapının ulaşılabilirliği ve engelsiz erişime olanak tanıması ve belki de en önemlisi o yapının bulunduğu çevre içerisinde erişebilir, ulaşılabilir olmasıdır. Mimarlık eğitiminde önemli bir eğitim olan erişilebilirlik/herkes için mimarlık, dersi yalnızca özel gereksinimli bireyler için değil aynı zamanda toplumda yaşayan her bireyin kentin tüm olanaklarından faydalanmasını kolaylaştırıcı çözümlerin tartışıldığı bir derstir. Ancak erişilebilirlik standartları, kendi içerisinde ayrıştırıcı rol da oynayabilen bazı kodlar içermektedir. Erişilebilirliği sadece engelli bireylerin binaya ya da mekâna erişilebilirliği için yapılacak bir giriş tasarımına indirgeyen yaklaşımlar, toplum içindeki engelli bireyleri diğerlerinden ayırarak yalnızlaştırmaktadır. Çalışma İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde açılan seçmeli ders olan Erişilebilirlik dersi kapsamında öğrencilerin öğrenim çıktılarına farklı bir öneri getirmektedir. Öğrencilere standartların kazandırılması amaçlanan derse, yeni bir hedef olarak bu süreci deneyimlemek, sorunları tespit edip çözüm önerileri getirmek ve bunun da ötesinde deneyimledikleri sorun ve çözüm önerilerini yetkili idari makamlarla paylaşarak etkileşim düzeyini arttırmak deneyimlenmiştir.

ACCESSIBILITY IN ARCHITECTURAL EDUCATION: ACTIVE LEARNING PROCESS EXPERIENCE

In order for the space to be available to everyone, the physical dimensions of the fixed and movable furniture used in the space are well-designed, the accessibility of the building where the space is located, and it enables access without obstructions, and perhaps the most important is that it can be accessed and accessible within the environment in which it is located. The 'accessibility/architecture for everyone' course, which is an important education in architectural education, is a course that discusses solutions that facilitate the benefit all the opportunities of the city, of not only individuals with special needs but also all the citizens. However, accessibility standards contain some codes that play a distinctive role. Approaches that reduce accessibility only to an entrance design built for the accessibility of the disabled or the building to the building or space, isolate disabled individuals in the society from the others. The study brings a different suggestion to students' learning outcomes within the scope of the Accessibility course, which is an elective course at Istanbul Gelişim University. The course, which aims to provide the students with standards, has been experienced as a new goal to experience this process, to identify problems and to offer solutions, and to increase the level of interaction by sharing the problems and solutions they have experienced with the competent administrative authorities.

___

 • Ergenoğlu, A.S., (2013). Accessibility Awareness Among Architecture Students: Design Thinking Evaluations in Yıldız Technical University. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, (CY-ICER 2013). Procedia-Social and Behaviour Sciences. 89(2013):312-317.
 • Ergenoğlu, A.S., (2013). Mimarlıkta Kapsayıcılık: Herkes için Tasarım. Yayın No:YTÜ.MF.DK-2013.0874, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım–Yayın Merkezi, İstanbul.
 • Evcil, A.N., (2012). Raising Awareness about Accessibility. Social and Behavioral Sciences. 47(2012):490-494.
 • Evcil, A.N., (2014). Herkes İçin Tasarım, Evrensel Tasarım. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Kadir, S.A. and Jamaludin M., (2012). ‘Users’ Satisfaction and Perception on Accessibility of Public Buildings in Putrajaya: Access Audit Study. AcE-Bc 2012 Bangkok, Asean Conference on Environment- Behaviour Studies. Bangkok, Thailand, 16-18 July 2012, Procedia–Social and Behavioral Sciences 50(2012):429-441.
 • Newton, R., Ormerod, M., Lewis, A., and Leho, E., (2002). Moving From Theory to Practise in Inclusive Design, CNR ITC and CIB WG84, International Meeting, Rome.
 • Perez-Delhoyo, R., and ark., (2017). Improving Urban Accessibility; a Methodology for Urban Dynamics Analysis in Smart, Sustainable and Inclusive Cities. Urban Regeneration and Sustainability, s.1-12, WIT Press Southampton, UK, ISBN:978-1-78466-239-4.
 • Soltani, S.H.K, Sham, M., Awang, M., and Yaman, R., (2011). Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal. Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies. Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011, Procedis- Social and Behavioral Sciences. 35(2012):89-96.
 • https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/01/EngelliBireylerOnundekiFirsatlarinEsitlenmesiDairStandartlar.pdf.
 • 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (1997). Ocak 2020 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23011_1.pdf adresinden erişildi.
 • 5378 no’lu Engelliler Hakkında Kanun (2005). Ocak 2020 tarihinde https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf adresinden erişildi.
 • İmar yönetmeliği (2007). Ocak 2020 tarihinde http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/368525778bbcf57_ek.pdf adresinden erişildi.
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (2017). Ocak 2020 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170703-8.htm adresindne erişildi.
 • İstanbul İmar Yönetmeliği (2018). Ocak 2020 tarihinde https://www.ibb.istanbul/Uploads/2018/5/20.05.2018-istanbul-imar-Yonetmeligi.pdf adresinden erişildi.