MEDYAYA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ ve THE TRUMAN SHOW

Bu çalışmada The Truman Show adlı film analiz edilmiştir. Analizde filmsel anlatının altında yatan örtük mesajların ortaya çıkarılmasında göstergebilimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, kuramsal temele Frankfurt Okulu Düşünürlerinin çalışmalarını almıştır. Okulun çalışma alanlarından olan Kültür Endüstrisi ile kontrol ve denetim mekanizması olarak medya filmsel anlatı ile ilişkilendirilerek incelenmiş, filmsel anlatıda Frankfurt Okulunun eleştirdiği, modern dünya, kültür endüstrisi olarak medya, özgürlüğünü yitirmiş "tek boyutlu" insanlar gibi pek çok öğenin olduğu saptanmıştır.

A CRITICAL VIEW IN MEDIA AND THE TRUMAN SHOW

In this study, the film called The Truman Show is analyzed. Semiotic method is used to reveal the implicit messages underlying the filmic narrative in the analysis. The research theoretically bases on the studies of Frankfurt School Thinkers. Culture Industry that is one of the study fields of Frankfurt School and media as a control and inspection mechanism are analyzed by associating with filmic narrative and it is determined that modern world, culture industries, one dimensional man criticized by Frankfurt School in filmic narrative has been criticized.