KİL TABLETLERDEN ELEKTRONİK TABLETLERE: İLETİŞİM ARAÇLARININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ

İletişim araçlarının tarihsel olarak gelişim süreçlerinin şu aşamaları izlediği tespit edilmiştir: İnsanlar öncelikle kaynağı kendileri olan ve doğal olarak çıkarabildikleri seslerini kullanmışlar; daha sonra doğayı tanımaya başladıklarında taş, ağaç ve kemikten faydalanarak şekil ve işaretleri, toprak ve doğayı kullanarak yazıyı; sembol ve simgeleri oluşturarak bir dizge olan alfabeyi; düşüncelerini karşısındaki insanlara aktarabilmek için kağıdı; insanlık tarihinin en büyük icadlarından biri olan matbaayı; sanayileşmeyi gerçekleştirip elektrik yardımıyla telgraf ve telefonu; I. Dünya Savaşı`nda etkin şekilde haberleşme ve propaganda aracı olarak kullanılan radyoyu ve yine II. Dünya Savaşı`nda görsel ve işitsel bir iletişim aracı olan televizyonla ve nihayet 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren internet, sosyal medya ve blog kullanımının zeminini hazırlayacak olan bilgisayar teknolojisiyle birlikte iletişim araçlarını geliştirmiştir.

FROM CLAY TABLETS TO ELECTRONIC ONES: THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF COMMUNICATION INSTRUMENTS

It has been determined that the development processes of communication instruments have experienced the following stages: human beings used before all else the sounds that they can produce naturally and whose source is human beings themselves; then when they began to know nature they developed; shapes and signs making use of wood and bone; writing using the soil and nature; the alphabet which is a system by forming symbols and signs; the paper in order to convey their thoughts to the other people; the printing machine which is one of the most important inventions of humanity; telegraph and telephone with the help of electricity, comleting the industrialization; the radio which was used as an effective means of communication and propaganda during the First World War and they developed television which is an audio-visual means of communication, beginning from the second half of the 20th century, they developed the means of communication together with computer technology which laid the groundwork for internet, social media and the use of blog.

___

  • Alemdar, K., (1996). İletişim ve Tarih. Ankara: İmge Yayınları. Crowley, D. and Heyer, P., (2007). İletişim Tarihi: Teknoloji, Kültür, Toplum. Çev.: Berkay Ersöz. Ankara: Phoenix Yayınevi.
  • Erdoğan, İ., (2003). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk Yayınları. Gönenç, E.Ö., (2003). İletişimin Tarihi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, ss: 57-72.
  • Gönenç Yapar, A., (2004). İletişim Teknolojilerinin Medya
  • Üzerine Etkileri. II. Uluslararası İletişim Sempozyumu 17-19 Mart 2004, ss:437-448.
  • Gönenç, E.Ö., (2007). İletişimin Tarihsel Süreci. İstanbul
  • Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, ss:87-102. Güneş, A., (2011). “Kişilerarası iletişim sürecinde beden dili kavramı ve rolü üzerine kuramsal bir çalışma”, E-Journal of New World Sciences Academy. Volome:6, Number:4, Article Number:4C0118, ss:706-730.
  • İlal, E., (1997). İletişim, Yığınsal İletişim Araçları ve Toplum.
  • İstanbul: Der Yayınları. Oskay, Ü., (1997). İletişimin Abc’si. İstanbul: Der Yayınları. Önür, N., (2002). Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum.
  • Ankara: Alp Yayınevi. Usluata, A., (1998). İletişim. İstanbul: Cep Üniversitesi
  • İletişim Yayınları. Zıllıoğlu, M., (2003). İletişim Nedir. İstanbul: Cem Yayınları.