VERGİ İDARESİ VE SİYASİ YÖNETİM ALGISININ VERGİ AHLAKINA ETKİSİ: ANKET ÇALIŞMASI

Vergiler her ne kadar toplumsal bir hizmetin karşılığı olsa da bireylerin kullanılabilir gelirlerinde, servetlerinde ve harcamalarında daralmalara neden olmaktadır. Bundan dolayı vergiler genellikle bireyler tarafından bir yük olarak görülmekte ve hoş karşılanmamaktadır. Mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarının belirlenmesinde önemli bir rolü olan vergi ahlakı, vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Mükelleflerin vergilemeye bakışlarında önemli bir etkiye sahip olan vergi ahlakı birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Çalışmamızda devlete duyulan bağlılık ve güven, demokrasi düzeyi ve yönetim yapısı, vergi idaresinin etkinliği, vergi denetim ve cezaların etkinliği ve vergi sisteminin karmaşıklığı gibi vergi idaresi ve siyasi yönetim algısı faktörlerinin vergi ahlakı üzerindeki etkileri anket yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, vergi ahlakı ile devlete duyulan bağlılık ve güven, demokrasi düzeyi ve yönetim yapısı, vergi idaresinin etkinliği, vergi denetim ve cezaların etkinliği ve vergi sisteminin karmaşıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler:

Vergi, Vergi Ahlakı, Anket

THE EFFECTS OF TAX ADMİNİSTRATİON AND PERCEPTİON OF POLİTİCAL ADMİNİSTRATİON ON TAX MORALE: SURVEY

Taxes, although remuneration of social service, cause diminishment on individual’s disposable income, fortune and expenses. For this reason, taxes are not generally pleased and it is perceived by taxpayers as a burden. Tax morale which has an important role in determining attitude and behaviors of taxpayers, is defined as an inner motivation in the subject of tax paying. Tax morale which has an important effect in the taxpayers’ looks to tax are affected a lot of factors. In our study, the effects of tax administration and the perception of political orientation factors such as the level of trust in government system, the effectiveness of tax administration, the effectiveness of tax audit and penalties and the complexity of tax system on tax morale have been analyzed using survey methodology.The results indicate that the level of trust in government system, the effectiveness of tax administration, the effectiveness of tax audit and penalties and the complexity of tax system between tax morale have statistically significant the relatıonshıp
Keywords:

Tax, Tax Morale, Survey,