KÜRESEL KAMUSAL MALLAR VE YOKSULLUK İÇİN KÜRESEL VERGİ

Küresel kamusal malların önemi küreselleşme süreciyle birlikte giderek artmaktadır. Küresel kamusal mallar, fayda ve zararları (barış, suç, yoksulluk, terörizm, hastalık vs.) ülkeler ve bölgeler dışına uzanan, zengin ve yoksul nüfus gruplarını etkileyen ve hatta kuşaklar arası etkileri olan kamusal mallardır. Küresel kamusal mallar yoksulluk, barış ve güvenlik, sağlık, küresel ısınma, piyasa etkinliği, küresel finansal istikrar, insan hakları gibi küresel konuları kapsamaktadır. Çalışmada küresel kamusal mal olarak kabul edilen yoksulluğa ilişkin sorunların çözüm önerilerinden biri olan ’Doğal kaynaklar üzerinden küresel vergilendirme’ incelenmektedir

GLOBAL PUBLIC GOODS AND GLOBAL TAXATION ON NATURAL RESOURCES

The importance of global public goods (GPGs) increases with the globalization process day by day. GPGs are public goods with benefits or costs (peace, crime, terrorism, disease etc.) that extend across countries and regions, across rich and poor population groups, and even across generations. GPGs comprehensively cover global issues such as poverty, natural resources, peace and security, health, global warming, market efficiency, global financial stability, human rights etc. This study examines global taxation on natural resources for the solution of problems related poverty which is conceived as a GPG