DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME

Turizm sektörünün boyutsal, yeniliksel, niteliksel ve hızlı gelişimi, beraberinde tarihsel süreç içerisinde turizm sektörünü olumlu ve olumsuz etkileyen olayların değerlendirilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, 1960 yılından günümüze kadar olan süreçte Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal ve çevresel olayların turizm sektörüne yansımaları ve olumlu/olumsuz etkileri yıllar bazında tarihsel yöntem kullanılarak değerlendirilmiştir. Tarihsel araştırma yöntemi kapsamında veri toplama tekniği olarak ise doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Bu doğrultuda, tarihsel olayları gün, ay, yıl bazında arşivlemiş olan bir web sitesinden 1960 - 2017 yılları arası dikkate alınarak elde edilen ve ulaşılan 991 doküman analiz edilmiştir. Araştırma sonucu turizmle doğrudan ilgili 144 olayın sektöre olan olumlu ve olumsuz etkileri belirlenerek, gelecekte turizmi etkileyebilecek olayların yorumsamacı yaklaşım ile bir değerlendirmesi yapılmıştır.

___

Berg, Bruce L. (2012). Qualitative Research Methods for the Social Science (8th Edition), Long Beach, Allyn and Bacon.

Bowen, G. A. (2009). “Document Analysis as a Qualitative Research Method”, Qualitative Research Journal, Cilt: 9, Sayı: 2, ss. 27-40.

Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C. ve Bayrakçı, S. (2016). “Kalkınma Planları Kapsamında Turizm Endüstrisinin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11, ss. 186-201.

Duman, T. ve Kozak, M. (2010). “The Turkish Tourism Product: Differentiation and Competitiveness”, Anatolia, Cilt: 21, Sayı: 1, ss. 89-106.

Fielding, D. ve Shortland, A. (2011). “How Do Tourists React To Political Violence? An Empirical Analaysis Of Tourism In Egypt”, Defence And Peace Economics, Cilt: 22, Sayı: 2, ss. 217-243.

Forsyth, P. (2006). Aviation and tourism. İçinde L. Dwyer ve P. Forsyth (Eds.), International Handbook on the Economics of Tourism, (ss. 224-245), UK: Edward Elgar Publishing.

GM Turizm Yönetimi Dergisi (2013). “Gezi parkı olayları turizmi nasıl etkiledi?” http://gmdergi.com/online/?p=10236

Göçen, S., Yirik, Ş. ve Yılmaz, Y. (2011). “Türkiye’de krizler ve krizlerin turizm sektörüne etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, ss. 493-502.

Göksan, E. (1978). Turizmoloji, İzmir, Uğur Ofset Matbaası.

Gülbahar, O. (2009). “2000'li yıllarda Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Profili”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, ss. 93-112.

Güngör, A. (2011). Uluslararası Turizmde Ekonomik Çevre. İçinde İge Pırnar (Ed.), Uluslararası Turizm İşletmeciliği, (ss. 3-18), Nobel Yayıncılık, Ankara.

Hacıoğlu, N. ve Saylan, U. (2014). “Arap Baharı’nın turizme yansımaları: Arap ülkeleri ve Türkiye”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 32, ss. 55-80.

Hall, C. M. ve O’sullivan, V. (1996). Tourism, Political Instability and Violence. İçinde A. Pizam ve Y. Mansfeld (Eds.), Tourism, Crime and International Security Issues, (ss. 105-120), John Wiley, Newyork.

Holloway, J. C., Humphreys, C. ve Davidson, R. (2009). The Business of Tourism, Essex: Pearson Education Limited.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2013). http://www.tanitma.gov.tr/Eklenti/4793,bilgilendirme-raporu.pdf?0

Masetti, O., Körner, K., Forster, M. ve Friedman, J. (2013). “Two Years of Arab Spring: Where Are We Now? What’s Next?”, Deutsche Bank Research, Germany. Olalı, H. (1963). Turizm Teorisi ve Politikası, İzmir Ticaret Odası Yayınları 71, İzmir.

Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm ekonomisi, Ofis Ticaret Matbaacılık, İzmir.

Öztürk, Y. ve Şimşek, E. (2013). “Politik İstikrarsızlıkların Turistlerin Destinasyon Seçimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 15-25.

Şenol, F. ve Turdumanbetov, B. (2014). “Toplumsal Olaylar ve Ülke Turizmi Üzerindeki Muhtemel Etkileri: Kırgızistan Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 96-110.

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (2010). Türkiye Turizm Sektörü Raporu. http://www.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/publications/Documents/TURIZM.SEKTORU.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (1963). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/9/plan1.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (1968). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/8/plan2.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (1973). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/7/plan3.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (1979). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/6/plan4.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (1985). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/5/plan5.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (1990). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/4/plan6.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (1996). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/3/plan7.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2001). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/2/plan8.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2007). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/1/plan9.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı (2014). T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf Erişim Tarihi: 05.09.2017

Tanıtma Genel Müdürlüğü (2013). 2012 Pazar Raporları, http://www.tanitma.gov.tr/TR,22435/2012-yili-pazar-raporlari.html TUİK (2013). www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=69 Erişim Tarihi: 05.09.2017

TÜRSAB (2014). Çözüm Süreci ve Bölgesel Turizm Raporu. https://www.tursab.org.tr/dosya/11581/tursab-cozum-sureci-ve-bolgesel-turizm-raporu_11581_3785472.pdf

Unur, K. (2002). Türkiye'nin Ekonomik Etkilerinin Ölçmede Kullanılan Yöntemler ve Türkiye’nin Aktif Dış Turizm Gelirlerinin Ölçmede Kullanılan Yöntemlerin Ölçümü İçin Bir Model Önerisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

UNWTO (Dünya Turizm Örgütü) (2017). Tourism Highlights. 2017 Edition. Madrid: UNWTO.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil340417, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, number = {2}, pages = {1083 - 1108}, doi = {10.17218/hititsosbil.340417}, title = {DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Dilek, Sebahattin Emre and Kulakoğlu Dilek, Nur} }
APA Dilek, S. E. & Kulakoğlu Dilek, N. (2017). DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 1083-1108 . DOI: 10.17218/hititsosbil.340417
MLA Dilek, S. E. , Kulakoğlu Dilek, N. "DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017 ): 1083-1108 <
Chicago Dilek, S. E. , Kulakoğlu Dilek, N. "DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017 ): 1083-1108
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME AU - Sebahattin Emre Dilek , Nur Kulakoğlu Dilek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.340417 DO - 10.17218/hititsosbil.340417 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1083 EP - 1108 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.340417 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME %A Sebahattin Emre Dilek , Nur Kulakoğlu Dilek %T DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17218/hititsosbil.340417 %U 10.17218/hititsosbil.340417
ISNAD Dilek, Sebahattin Emre , Kulakoğlu Dilek, Nur . "DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 2 (Aralık 2017): 1083-1108 .
AMA Dilek S. E. , Kulakoğlu Dilek N. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME. hititsosbil. 2017; 10(2): 1083-1108.
Vancouver Dilek S. E. , Kulakoğlu Dilek N. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 10(2): 1083-1108.
IEEE S. E. Dilek ve N. Kulakoğlu Dilek , "DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN OLAYLARIN TURİZME YANSIMALARI: 1960'TAN GÜNÜMÜZE TARİHSEL BİR DEĞERLENDİRME", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 1083-1108, Ara. 2017, doi:10.17218/hititsosbil.340417