Sezaryen Olan Kadınların Bakım Odaklı Hemşire Hasta Etkileşim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Giriş: Bu çalışmada sezaryen olan kadınların bakım odaklı hemşire hasta etkileşim düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma Haziran 2021 - Mart 2022 tarihleri arasında bir hastanenin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde sezaryen olan 300 kadınla yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bakım Odaklı Hemşire - Hasta Etkileşimi Ölçeği (BOHHEÖ) - Kısa Form hasta versiyonu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U test, Kruskal Wallis-H test ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmaya başlanmadan önce bir üniversitenin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay ve hastaneden kurum izni alınmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 28.91±5.32’dir. Kadınların %44.7’si ilköğretim mezunu olup %86.7’si çalışmamaktadır, %59.0’ının geliri giderine eşittir. Kadınların %54.7’si multipardır, %52.7’si spinal anestezi olmuştur ve %41.0’ı daha önce sezaryen ile doğum yapmıştır. BOHHEÖ toplam puan ortalaması önemlilik boyutunda 103.08±8.93, sıklık boyutunda 88.57±18.79, memnuniyet boyutunda 88.00±19.59 olarak bulunmuştur. Kadınların gelir düzeyi ile BOHHEÖ puan ortalaması arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Diğer değişkenler ve BOHHEÖ puan ortalamaları arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Araştırma sonuçları sezaryen olan kadınların bakım odaklı hemşire hasta etkileşimine önem verdiklerini ancak memnuniyet düzeylerinin düşük olduğunu göstermiştir.

Determination of Care-Oriented Nurse Patient Interaction Levels and Affecting Factors of Women Who Had Cesarean

Background: This study aimed to determine the care-oriented nurse-patient interaction levels and the affecting factors of women who had cesarean. Method: This cross-sectional study was conducted with 300 women who had a cesarean in a gynecology and obstetrics clinic of a hospital between June 2021 and March 2022. Introductory Information Form and Caring Nurse-Patient Interaction (CNPI)-Short Scale patient version were used to collect the research data. Mann Whitney U test, Kruskal Wallis-H test, and Spearman correlation analysis were used to analyze the data. Before starting the study, approval from the Clinical Research Ethics Committee of a university and institutional permission from the hospital were obtained. Results: The mean age of women was 28.91±5.32. Of women, 44.7% were primary school graduates, 86.7% were unemployed, and 59.0% had income equal to their expenses. Of women, 54.7% were multiparous, 52.7% had spinal anesthesia, and 41.0% had previous delivery by cesarean. The mean total score of the women's CNPI in the dimension of significance was 103.08±8.93, dimension of frequency was 88.57±18.79, and dimension of satisfaction was 88.00±19.59. There was a significant difference between the income level of the women and their CNPI mean scores (p<0.05). There was no difference between the other variables and the mean scores of CNPI (p>0.05). Conclusion: The results of the research showed that women who had cesarean gave importance to care-oriented nurse-patient interaction, but their satisfaction levels were low.

___

 • Aannestad, M., Herstad, M. ve Severinsson, E. (2020). A meta‐ethnographic synthesis of qualitative research on women's experience of midwifery care. Nursing & Health Sciences, 22(2), 171-183.
 • Afaya, A., Dzomeku, V. M., Baku, E. A., Afaya, R. A., Ofori, M., Agyeibi, S., . . . Mwini Nyaledzigbor, P. P. (2020). Women's experiences of midwifery care immediately before and after caesarean section deliveries at a public Hospital in the Western Region of Ghana. BMC Pregnancy and Childbirth, 20(1), 1-9.
 • Afaya, A., Hamza, S., Gross, J., Acquah, N. A., Aseku, P. A. ve Doeyela, D. (2017). Assessing patient’s perception of nursing care in medical-surgical ward in Ghana. International Journal of Caring Sciences, 10(3), 1329-1340.
 • Alemu, S., Jira, C., Asseffa, T. ve Desa, M. M. (2014). Changes in inpatient satisfaction with nursing care and communication at Debre Markos Hospital, Amhara Region, Ethiopia. American Journal of Health Research, 2(4), 171-176.
 • Andersson, E. K., Willman, A., Sjöström-Strand, A. ve Borglin, G. (2015). Registered nurses’ descriptions of caring: a phenomenographic interview study. BMC Nursing, 14(1), 1-10.
 • Aupia, A., Lee, T. T., Liu, C. Y., Wu, S. F. V. ve Mills, M. E. (2018). Caring behavior perceived by nurses, patients and nursing students in Indonesia. Journal of Professional Nursing, 34(4), 314-319.
 • Azari, S., Sehaty, F. ve Ebrahimi, H. (2013). Satisfaction of women from cesarean section care services in public and private hospitals of Tabriz. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18(6), 435-438.
 • Bayraktar, D. (2017). Hemşirelerin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(3), 188-194.
 • Bilgin, N. Ç., Ak, B., Potur, D. C., Ayhan, F. (2018). Doğum yapan kadınların doğumdan memnuniyeti ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 342-352.
 • Can, K. E. ve Apay, E. S. (2020). Doğum şekli: doğum sonu konfor ve doğumdan memnuniyet düzeylerini etkiler mi? İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8(3), 547-565.
 • Changee, F., Irajpour, A., Simbar, M. ve Akbari, S. (2015). Client satisfaction of maternity care in Lorestan province Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 20(3), 398-404.
 • Cohen, J. (1962). The statistical power of abnormal-social psychological research: a review. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 65(3), 145-153.
 • Cossette, S., Cote, J. K., Pepin, J., Ricard, N. ve D'aoust, L. X. (2006). A dimensional structure of nurse–patient interactions from a caring perspective: refinement of the Caring Nurse–Patient Interaction Scale (CNPI‐Short Scale). Journal of Advanced Nursing, 55(2), 198-214.
 • Drageset, J., Taasen, S. E., Espehaug, B., Kuven, B. M., Eide, W. M., André, B., ... & Haugan, G. (2021). Associations between nurse-patient interaction and sense of coherence among cognitively intact nursing home residents. Journal of Holistic Nursing, 39(1), 16-28.
 • Gül, Ş. ve Dinç, L. (2018). Hastaların ve hemşirelerin hemşirelik bakımına yönelik algılarının incelenmesi. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 5(3), 192-208.
 • Gürcüoğlu, E. A., & Vural, G. (2018). Annelerin doğum sonu dönemde hastanede verilen ebelik/hemşirelik bakımından memnuniyetleri. Gazi Medical Journal, 29(1), 34-40.
 • He, T., Du, Y., Wang, L., Zhong, Z. F., Ye, X. C. ve Liu, X. H. (2013). Perceptions of caring in China: patient and nurse questionnaire survey. International Nursing Review, 60(4). 487-493.
 • Hodnett, E. D. (2002). Pain and women's satisfaction with the experience of childbirth: a systematic review. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 186(5), 160-172.
 • Jikijela, T. P., James, S. ve Sonti, B. S. I. (2018). Caesarean section deliveries: Experiences of mothers of midwifery care at a public hospital in Nelson Mandela Bay. Curationis, 41(1), e1-e9.
 • Kaçmaz, E. D. ve Çam, M. O. (2019). Review of caring nurse-patient interaction for nurses caring for psychiatric patients. Journal of Psychiatric Nursing, 10(1), 65-74.
 • Karlou, C., Papadopoulou, C., Papathanassoglou, E., Lemonidou, C., Vouzavali, F., Zafiropoulou-Koutroubas, A., . . . Patiraki, E. (2018). Nurses’ caring behaviors toward patients undergoing chemotherapy in greece: a mixed-methods study. Cancer Nursing, 41(5), 399-408.
 • Kayrakçı, F. ve Özşaker, E. (2014). Cerrahi hastalarının hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 22(2), 105-113.
 • Kersu, Ö., Boğa, S.M., Köşgeroğlu, N., Sayılan, A.A., İlter, G. ve Baydemir, C. (2020). Cerrahi servislerinde yatan hastaların hemşirelik bakım kalitesi algılamaları ile memnuniyet durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(1), 32-39.
 • Kılıç, M. ve Öztunç, G. (2015). Comparison of nursing care perceptions between patients who had surgical operation and nurses who provided care to those patients. International Journal of Caring Sciences, 8(3), 1-8.
 • Loke, J. C., Lee, K. W., Lee, B. K. ve Noor, A. M. (2015). Caring behaviours of student nurses: Effects of pre-registration nursing education. Nurse Education in Practice, 15(6), 421-429.
 • Menhart, L., ve Prosen, M. (2017). Women's satisfaction with the childbirth experience: a descriptive research. Obzornik Zdravstvene Nege, 51(4), 298-311.
 • Mocumbi, S., Högberg, U., Lampa, E., Sacoor, C., Valá, A., Bergström, A., … Sevene, E. (2019). Mothers’ satisfaction with care during facility-based childbirth: a cross-sectional survey in southern Mozambique. BMC Pregnancy and Childbirth, 19(1). 303-317.
 • Odabaş, R. K. ve Taşpınar, A. (2021). Kadınların sezaryen deneyimleri ve doğum sonrası dönemde bakım gereksinimleri: nitel bir çalışma. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 1-9.
 • Oluma, A. ve Abadiga, M. (2020). Caring behavior and associated factors among nurses working in Jimma University specialized hospital, Oromia, Southwest Ethiopia, 2019. BMC Nursing, 19(1), 1-7.
 • Onat, T. ve Yıldığım, N. (2019). Bakim odakli hemşire-hasta etkileşim ölçeği-kisa formu’nun (hemşire–hasta versiyonlari) geçerlik ve güvenirlik çalişmasi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul
 • Othman, F., Liu, Y., Zhang, X., Wang, P., Deng, L. ve Cheng, X. (2020). Perinatal women's satisfaction with nurses caring behaviours in teaching hospitals in China. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(2), 390-400.
 • Özcan, Ş. ve Aslan, E. (2015). Normal doğumda ve sezaryen doğumda anne memnuniyetinin belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 23(1), 41-48.
 • Özöztürk, S., Tokat, M. A., Akbağ, N. N. A., & Ekinci, F. (2022). Doğum şekli ve pariteye göre doğum memnuniyeti ile doğum sonu konfor ilişkisi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 16(1), 179-188.
 • Sarafis, P., Rousaki, E., Tsounis, A., Malliarou, M., Lahana, L., Bamidis, P., . . . Papastavrou, E. (2016). The impact of occupational stress on nurses’ caring behaviors and their health related quality of life. BMC Nursing, 15(1), 1-9.
 • Srivastava, A., Avan, B.I., Rajbangshi, P. and Bhattacharyya, S. (2015). Determinants of women’s satisfaction with maternal health care: a review of literature from developing countries. BMC Pregnancy and Childbirth, 15(1), 97-109.
 • Tan, M. ve Polat, H. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 451-457.
 • Vujanić, J., Prlić, N. ve Lovrić, R. (2020). Nurses’ self-assessment of caring behaviors in nurse–patient interactions: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(14), 5255.
 • Watson, J. (2008). Nursing the philosophy and science of caring. Revised Edition, Colorado: Published by the University Press of Colorado.
 • Yanıkkerem, E., Göker, A., ve Piro, N. (2013). Sezaryen doğum yapan kadınların doğum yöntemleri hakkında düşünceleri ve aldıkları bakım memnuniyeti. Selçuk Tıp Dergisi, 29(2), 75-81.
 • Zamanzadeh, V., Valizadeh, L., Azimzadeh, R., Aminaie, N. ve Yousefzadeh, S. (2014). First and fourth-year student's perceptions about importance of nursing care behaviors: socialization toward caring. Journal of Caring Sciences, 3(2), 93-101.

___

APA Keten Edis, E. (2023). Sezaryen Olan Kadınların Bakım Odaklı Hemşire Hasta Etkileşim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi . Hemşirelik Bilimi Dergisi , 6 (2) , 78-87 . DOI: 10.54189/hbd.1214961