Ters Yüz Sınıf Öğretim Yönteminin Hemşirelik Eğitiminde Kullanımı

ÖZET Öğrenci merkezli aktif öğretim yöntemlerinden olan, ters yüz sınıf öğretim yöntemi, hem geleneksel hem de web tabanlı öğrenmenin avantajlı yönlerini birleştiren, aktif öğrenmeyi teşvik eden ve öğrencinin performansını artıran bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemde eğitimci rehber rolünü üstlenmektedir ve öğrenme sorumluluğu öğrencidedir. Ülkemizde hemşirelik öğrenci sayısındaki artış, geleceğin hemşirelerinin gerekli becerileri öğrenme zorunluluğu, günümüzde hemşirelik lisans eğitiminde Z kuşağı öğrencilerinin çoğunlukta olması ve Covid 19 pandemisi gibi eğitimin yüz yüze gerçekleştirilememesi gibi nedenler hemşirelik eğitiminin uygun öğretim yöntemleriyle yapılmasını gerektirmektedir. Bu durumlar hemşirelik eğitiminde, yeni öğretim yöntem ve modellerinin kullanılmasını, öğrenci merkezli aktif eğitimi zorunlu hale getirmiştir. Bu derlemenin amacı ters yüz sınıf öğretim yönteminin nasıl bir öğrenme süreci olduğu, yöntemin avantaj ve dezavantajları ile hemşirelik eğitiminde günümüz öğrencilerinde uygulanmasına ilişkin literatür bilgisini sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Ters Yüz Sınıf Öğretim Yöntemi, Aktif Öğretim Yöntemi. Use of Flipped Classroom Teaching Method in Nursing Education ABSRACT Flipped classroom teaching method, which is one of the student-centered active teaching methods, is a teaching method that combines the advantageous aspects of both traditional and web-based learning, encourages active learning and increases student performance. In this method, the educator assumes the role of a guide and the responsibility of learning lies with the student. The reasons such as the increase in the number of nursing students in our country, the necessity of future nurses to learn the necessary skills, the majority of Z generation students in nursing undergraduate education today, and the inability to conduct face-to-face education such as the Covid 19 pandemic require nursing education to be done with appropriate teaching methods. These situations have made the use of new teaching methods and models and student-centered active education compulsory in nursing education. The purpose of this review is to present the literature on how the flipped classroom teaching method is a learning process, the advantages and disadvantages of the method, and its application in nursing education to today's students. Keywords: Nursing Education, Flipped Classroom Teaching Method, Active Teaching Method.

___

 • Adıgüzel, O., Batur, H. ve Ekşili, N. (2014). Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165-182. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/23153/247307.
 • Afşar, B. ve Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİ BF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, (5), 161-182. https://dergipark.org.tr/tr/pub/karataysad/issue/57615/818536.
 • Aksoy, B. (2021). Hemşirelik eğitiminde ters yüz öğrenme modelinin öğrencilerin güdülenme ve öğrenme stratejileri üzerine etkisi. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Aydınlı, A. ve Biçer, S. (2019). Hemşirelik eğitiminde güncel yaklaşımlar. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), 28: 38-42.
 • Baker, J. W. (2000). The “Classroom Flip”, Using web course management tools to become the guide by the side. In J. A. Chambers (Ed.), Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning 9-17. Jacksonville, Florida Community College.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington: International Society for Technology in Education. s.13-45.
 • Betihavas V, Bridgman H, Kornhaber R, Cross M. (2016) The evidence for ‘flipping out’: A systematic review of the flipped classroom in nursing education. Nurse Education Today, 38:15-21. doi: 10.1016/j.nedt.2015.12.010.
 • Biçer, S., Ceyhan, Ş. Y., Şahin, F. (2015). Hemşirelik öğrencileri ve klinik hemşirelerin klinik uygulamada öğrenciye yapılan rehberlik ile ilgili görüşleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 23(3), 215–223.
 • Choi, H., Kim, J., Bang, K.S., Park, Y.H., Lee, N.J., Kim, C. (2015). Applying the flipped learning model to an English-medium nursing course. Journal of Korean Academy of Nursing, 45(6):939-948. doi: 10.4040/jkan.2015.45.6.939.
 • Choi, J., Lee, S.E., Bae, J., Kang, S., Choi, S., Tate, J.A., Yang, L.Y. (2020). Undergraduate Nursing Students’ Experience Of Learning Respiratory System Assessment Using Flipped Classroom: A Mixed Methods Study, Nurse Education Today, Nov 11;104664 .https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104664
 • Critz, C.M. ve Knight, D. (2013). Using the flipped classroom in graduate nursing education. Nurse Educator, 38(5): 210-213. doi: 10.1097/NNE.0b013e3182a0e56a.
 • Filiz. N.Y. ve Dikmen, Y. (2017). Hemşirelik eğitiminde aktif öğrenme yöntemlerinin kullanımı: Jigsaw tekniği. Journal of Human Rhythm, 3(3):145-150.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8):12–17.
 • Galway, L.P., Corbett, K.K., Takaro, T.T., Tairyan, K., Frank, E. (2014). A novel integration of online and flipped classroom instructional models in public health higher education. BMC Medical Education, 14(181):1-9. http://www.biomedcentral.com/1472-6920/14/181.
 • Gillispie, V. (2016). Using the Flipped Classroom to bridge the gap to generation Y. Ochsner Journal, 16(1):32–36.
 • Gu, M. ve Sok, S.R. (2020). Effects of simulation practicum using flipped learning for korean nursing students, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 6829; doi:10.3390/ijerph17186829
 • Hanson J. Surveying the experiences and perceptions of undergraduate nursing students of a flipped classroom approach to increase understanding of drug science and its application to clinical practice. Nurse Education in Practice. 2016;16(1):79-85. doi: 10.1016/j.nepr.2015.09.001
 • Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). A theoretical analysis of flipped learning. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(2), 572–596. doi:10.17860/me rsinefd.431745.
 • Hemşirelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP) [Internet]. 2014 [Erişim Tarihi 10 Ocak 2021]. Erişim adresi: http://tyyc.yeniyuzyil.edu.tr/Page/SBF/Hemsirelik /files/Hucep-2014.pdf
 • Hessler, K.L. (2016). Nursing education: flipping the classroom. The Nurse Practitioner, 41(2):17-26. doi: 10.1097/01.NPR.0000476373.04620.33.
 • Hu, R., Gao, H., Ye, Y., Ni, Z., Jiang, N., Jiang, X. (2018). Effectiveness of flipped classrooms in Chinese baccalaureate nursing education: A meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Nursing Studies, 79: 94-103. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.11.012
 • İlaslan, N. ve Demiray, A. (2021). Koronavirüs 2019 pandemi sürecinde hemşirelik eğitimi: belirsizlikler ve öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 14(2),171-176. https://doi.org/10.46483/deuhfed.806355.
 • Kim, M.K., Kim, S.M., Khera, O., Getman, J. (2014.) The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. The Internet and Higher Education, 22:37-50. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.04.003.
 • Kim, Y.M., Yoon, Y.S., Hong, H.C., Min, A. (2019). Effects of a patient safety course using a flipped classroom approach among undergraduate nursing students: A quasiexperimental study. Nurse Education Today, 79, 180–187. https://doi.org/10.1016/j. nedt.2019.05.033.
 • Lage, M.J., Platt, G.J., Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31(1):30-43. https://doi.org/10.2307/1183338.
 • Mikkelsen, T. (2015). Nursing students’ experiences, perceptions and behavior in a flipped-classroom anatomy and physiology course. Journal of Nursing Education and Practice, 5(10):28-35. https://doi.org/10.5430/jnep.v5n10p28.
 • Mortensen, C.J. ve Nicholson, A.M. (2015). The flipped classroom stimulates greater learning and is a modern 21st century approach to teaching today’s undergraduates. Journal of Animal Science, 93(7):3722–3731. doi: 10.2527/jas.2015-9087
 • Özkan, Ç.G. (2021). Ters yüz sınıf modelinin hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeyi, yeterlik algısı ve öğrenme kalıcılığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Özkütük, N., Orgun, F., Akçakoca, B. (2018). Türkiye’de hemşirelik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına ilişkin güncel durumun incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi. 8(2):150-157. doi: 10.2399/yod.18.006.
 • Phillips, C.R. ve Trainor, J.E. (2014). Millennial students and the flipped classroom. Proceedins of American Society of Business and Behavioral Sciences, 21(1):519-530.
 • Sançar, B., Çelik, A., Işık, M.T. (2021). Hemşirelikte teorik eğitim ve mesleki uygulama arasındaki etkileşimin, öğrencilerin öz yeterlik düzeyi ile ilişkisi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2): 401-418. https://doi.org/10.47115/jshs.918390
 • Schlairet, M.C., Green, R., Benton, M.J. (2014.) The flipped classroom: strategies for an undergraduate nursing course. Nurse Educator, 39(6):321-5. doi: 10.1097/NNE.0000000000000096.
 • Sevinç, E. ve Kavgaoğlu, D. (2019). Kuşakların hemşirelikte yönetim ve eğitim pratikleri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9, 944–957. https://doi.org/10.38079/igusabder.601735.
 • Şendir, M., Çelik, S., Dişsiz, M., Güney, R., Açıksöz, S., Kolcu, M., Kabuk, A., Yıldırım, A., Bektemür, G. (2018). Hemşirelik Eğitimi ve uygulamasında yeni bir yaklaşım: hemşirelik eğitimi ve uygulamasının bütünleşmesi, Journal of Academic Research in Nursing / Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, 4(2):92-99. doi: 10.5222/jaren.2018.092.
 • Tan, C., Yue, W. G., Fu, Y. (2017). Effectiveness of flipped classrooms in nursing education: Systematic review and meta-analysis. Chinese Nursing Research, 4(4), 192–200. https://doi.org/10.1016/j.cnre.2017.10.006.
 • Tan, E., Brainard, A., Larkin, G.L. (2015). Acceptability of the flipped classroom approach for in-house teaching in emergency medicine. Emergency Medicine Australasia, 27(5):453-9. doi: 10.1111/1742-6723.12454.
 • Towle, A. ve Breda, K. (2014). Teaching the millennial nursing student: using a "Flipping the Classroom" model. Nursing and Health, 2(6):107-114. doi.10.13189/nh.2014.020601.
 • Toykok, H.E., Ramazanoğlu, M., Bolat, Ö. (2021). Ters yüz edilmiş sınıf ve öğrenme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tucker, B. (2012). The flipped classroom: Online instruction at home frees class time for learning. Education Next, 12(1).
 • Vatan, F., Ünsal, Avdal E., Yağcan, H., Şanlı, D. (2020). COVID-19 Pandemisi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği Faaliyetleri, HEAD, 17(4):369-73. doi:10.5222/KUHEAD.2020.32858.
 • Wells-Beede, E. (2020). The Flipped Classroom in Nursing: The Nurse Educators' Experience. Teaching and Learning in Nursing. 15(3):168-174. doi.org/10.1016/j.teln.2020.02.002.
 • Wilbeck, J. ve Kennedy M.B.B. (2018). Educational innovations for continuing education: JumpStart modules for advanced practice providers. Advanced Emergency Nursing Journal, 40(3): 194-197. 203. doi: 10.1097/TME.0000000000000198
 • World Health Organization (WHO). (2016). Nurse educator core competencies [Internet]. 2016 [Erişim Tarihi 1 Mart 2023]. Erişim adresi: https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/nurse_educator050416.pdf
 • Xu, P., Chen, Y., Nie, W., Wang, Y., Song, T., Li, H. (2019). The effectiveness of a flipped classroom on the development of Chinese nursing students’ skill competence: A systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today, 80, 67–77. https:// doi.org/10.1016/j.nedt.2019.06.005.
 • Yacout, D.S. ve Shosha, A.F. (2016). Nursing students’ perceptions towards flipped classroom educational strategy. Journal of American Science, 12(2):62-75. doi:10.7537/marsjas12021607.

___

APA Oğurlu, N. (2023). Ters Yüz Sınıf Öğretim Yönteminin Hemşirelik Eğitiminde Kullanımı . Hemşirelik Bilimi Dergisi , 6 (2) , 123-129 . DOI: 10.54189/hbd.1292497