Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinde yalnızlığı etkileyen faktörleri incelemek amaçlanmıştır.Gereç yöntem: Araştırmanın evrenini, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında hemşirelik bölümünde kayıtlı 352 öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada tamsayım örnekleme yöntemi (census) kullanılmış ve 215 öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Araştırma verileri, Kişisel Bilgi Formu, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği ve Sosyal Kaygı (Anksiyete) Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (Yüzdelik Hesaplamalar, Ortalama, Standart sapma) yanı sıra analizlerde; t testi, Mann Whitney U Testi, Krusskal Wallish Testi, One Way Anova Testi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %74.1'i kız, %25.9'ü erkektir ve yaş ortalamaları 20.13±1.69'dur. Araştırmada öğrencilerin yalnızlık düzeyinin yaş, cinsiyet, anne tutumu, akademik başarı, ruh sağlığı ve kişilerarası ilişkilerden etkilendiği bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin reddedilme duyarlılığı ve sosyal kaygı düzeyleri arttıkça yalnızlık düzeyinin arttığı saptanmıştır.Sonuç: Araştırmada yaş, cinsiyet, anne tutumu, akademik başarı, ruh sağlığı, kişilerarası ilişkiler, reddedilme duyarlılığı ve sosyal kaygının öğrencilerin yalnızlık düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin belirlenerek, ihtiyacı olan öğrencilerin destek almaları için ilgili birimlere yönlendirilmeleri, öğrencilere kişisel gelişimlerine yönelik kursların ve eğitim programlarının düzenlenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Hemşirelik, Öğrenci, Yalnızlık

Loneliness and Affecting Factors in Nursing Students

Aim: The aim of the study was to investigate the factors affecting loneliness in nursing students.Methods: The universe of this study consisted of 352 nursing department students attending Adnan Menderes University School of Health in 2012-2013 academic year. Census sampling method was used in the survey and the sample consisted of 215 students. The data were collected by using Personal Information Form, , UCLA Loneliness Scale (UCLA), Rejection Sensivity Scale (RSS) and Social Anxiety Scale (SAS). In addition to descriptive statistical methods such as means and standart deviation, also T Test, Mann Whitney U Test, Krusskal Wallis Test, OneWay Analysis of Variance (ANOVA) Test and Pearson Moment Correlation were used for the data analysis.Results: 74.1% of students who participated in the study were female, 25.9% of students were male and the mean age was 20.13±1.69. The results of the study, it was found that the loneliness level of the students was affected by age, gender, maternal attitude, academic achievement, mental health and interpersonal relationships. It was found that as students' rejection sensitivity and social anxiety levels increased, loneliness level increased.Conclusion: It was concluded that age, gender, maternal attitude, academic achievement, mental health, interpersonal relationships, rejection sensitivities level and social anxiety level affected students’ loneliness level. By determining loneliness levels, students can be directed to related units in order to take support. And organizing courses and education programs for the students' personal development is also recommended.

___

 • Al Khatib SA. (2012). Exploring the relationship among loneliness, self-esteem, self-efficacy and gender in United Arab Emirates college students. Europe's Journal Psychology, 8 (1), 159-181.
 • Altıok Öner H., Üstün B. (2013). Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Kaynaklan. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (2), 747-766.
 • Armağan A. (2014). Yalnızlık ve kişilerarası iletişim ilişkisi: Öğrenciler üzerinde bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (30), 27-43.
 • Ayberk A. (2011). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve sosyal kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Brage D., Meredith W., Woodward J. (1993). Correlates of loneliness among Midwestern adolescents. Adolescence, 28, 685-693.
 • Brennan T. (1982) Loneliness at adolescences. Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy. L Peplau, D Perlman (Ed), New York: John Wiley.
 • Buluş M. (1996). Ergen öğrencilerde denetim odağı yalnızlık düzeyi ilişkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Cheek JM., Busch CM. (1981) The influence of shyness on loneliness in a new situation. Personality and Social Psychology Bulletin, 7, 572-577.
 • Cheng H., Furnham A. (2002). Personality, peer relations, and self-confidence as predictors of happiness and loneliness. Journal of Adolescence, 25, 327-339.
 • Çeçen AR. (2008). Öğrencilerin Cinsiyetlerine ve anababa tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 415-431.
 • Deniz ME., Hamarta E., Arı R. (2005). An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students. Social Behavior and Personality, 33 (1), 19-32.
 • Demir A. (1990). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerini etkileyen bazı etmenler. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Duy B. (2003). Bilişsel-davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışmanın yalnızlık ve fonksiyonel olmayan tutumlar üzerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Duyan V., Çamur Duyan G., Gökçearslan Çiftçi E., Sevin Ç., Erbay E., İkizoğlu M. (2008). Lisede okuyan öğrencilerin yalnızlık durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33 (150), 28-41.
 • Downey G., Lebolt A. O’shea K. (1995). Implications of rejection sensitivity for adolescent peer and dating relationship, paper presented at the biennial meeting of the society for research in Adolescence. Indianapolis.
 • Downey G., Feldman S. (1996). Implications of rejection sensitivity for intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 1327-1343. Eren Gümüş A. (1997). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erözkan A. (2004). Üniversite öğrencilerinin kişilerarası duyarlılıkları ile reddedilme duyarlılıklarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Erwin P. (2000). Çocuklukta ve ergenlikte arkadaşlık. İstanbul: Alfa/Aktüel Kitabevleri.
 • Gerson AC., Perlman D. (1979). Loneliness and expressive communication. J Abnorm Psychol, 88, 258-261.
 • Güloğlu B., Karaırmak Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık. Ege Eğitim Dergisi, 11 (2), 73-88. Karahan TF., Sarıdoğan M., Şar A., Ersanlı E., Kaya S., Nerves KH. (2004). Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkiler. 19 Mayıs Üniversitesi Journal of Education, 4 (18), 27-39.
 • Kaya H., Kaya H., Yalçın AN., Turan N., Eskimez Z., Palloş A., Aktaş A. (2012). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin öfke ve yalnızlık özellikleri. Hemşirelikte Eğitim ve AraştırmaDergisi, 9 (2), 18-26.
 • Kaya N., Kaya H., Yalçın Atar N., Turan N., Eskimez Z., Palloş A., Aktaş A. (2013). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin öfke ve yalnızlık özellikleri. Yeni Symposium Journal, 51 (2), 70-79.
 • Klicpera BG., Klicpera C. (2003). Why Are Students Lonely? Factors Influencing Loneliness in the School Contex. Prax Kinderpsychology Kinderpsychiatr, 52 (1), 1-16.
 • Koç Z., Sağlam Z. (2009). Bir grup üniversite hemşirelik öğrencisinde yalnızlık. T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 4 (16), 62-73.
 • Kutlu M. (2005). Yetiştirme yurdu yaşantısı geçiren lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (24), 89-109.
 • Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York: Longman.
 • Mijuskovic B. (1988). Loneliness and adolescent alcoholism. Adolescence, 23, 503-516.
 • Moore D., Schultz NR. (1983). Loneliness at adolescence: Correlates, attributions, and coping. Journal of Youth and Adolescence, 12 (2), 95-100.
 • Oullet R., Joshi P. (1986). Loneliness in relation to depression and selfesteem. Psychol Rep, 58, 821-822.
 • Oruç T. (2013). Üniversite öğrencilerinde psikososyal değişkenlere göre yalnızlık ile otomatik düşünceler ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Özbay Y., Palancı M. (2001). Sosyal Kaygı Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. VI Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 5-7 Eylül, Ankara.
 • Pancar A. (2009). Parçalanmış ve tam aileye sahip ergenlerin yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Peplau LA., Goldston SE. (1984). Preventing the harmfııl conseguences of severe aııd persistent loneliness. U.S. Department of Health and Human Services: Alchohol, Drag Abuse and Mental Health Administration.
 • Rook K. (1984). Promoting social bonding: Strategies for helping the lonely socially isolated. Americen Psychologist, 39, 1389-1402.
 • Russell D., Peplau, L. A., Ferguson, ML. (1978). DevelopIng a measure of lonelıness. Journal of PersonalIty Assessment, 42, 290-294.
 • Sarıçam H. (2011). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile benlik saygıları ve yayalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Seçim Yalaz Ö., Alpar Ö., Algür S. (2014). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık: Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan ampirik bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 200-2015.
 • Tarhan N. (1998). Ergenlerin sosyometrik statüleri, cinsiyetleri, akademik başarıları, sınıf düzeyleri ve devam ettikleri okulların sosyo ekonomik statüsü ile yalnızlık duyguları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 9-11 Eylül, Konya.
 • Yaparel R. (1984). Sosyal ilişkilerdeki başarı ve başarısızlık nedenlerinin algılanması ile yalnızlık arasındaki bağlantı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldınm İ. (2000). Akademik başannın yordayıcı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 167-176.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hbd595485, journal = {Hemşirelik Bilimi Dergisi}, eissn = {2636-8439}, address = {tralleisnursingsciences@gmail.com}, publisher = {Aydın Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {18 - 23}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Yüksel, Rüveyda and Demirkıran, Fatma} }
APA Yüksel, R. & Demirkıran, F. (2019). Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler . Hemşirelik Bilimi Dergisi , 2 (2) , 18-23 .
MLA Yüksel, R. , Demirkıran, F. "Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler" . Hemşirelik Bilimi Dergisi 2 (2019 ): 18-23 <
Chicago Yüksel, R. , Demirkıran, F. "Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler". Hemşirelik Bilimi Dergisi 2 (2019 ): 18-23
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler AU - RüveydaYüksel, FatmaDemirkıran Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hemşirelik Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 23 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8439 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hemşirelik Bilimi Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler %A Rüveyda Yüksel , Fatma Demirkıran %T Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler %D 2019 %J Hemşirelik Bilimi Dergisi %P -2636-8439 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yüksel, Rüveyda , Demirkıran, Fatma . "Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler". Hemşirelik Bilimi Dergisi 2 / 2 (Kasım 2019): 18-23 .
AMA Yüksel R. , Demirkıran F. Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler. HBD. 2019; 2(2): 18-23.
Vancouver Yüksel R. , Demirkıran F. Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelik Bilimi Dergisi. 2019; 2(2): 18-23.
IEEE R. Yüksel ve F. Demirkıran , "Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık ve Etkileyen Faktörler", , c. 2, sayı. 2, ss. 18-23, Kas. 2019