ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI

Öz Il. Dünya Savaşından Sonra kuzey Amerlka ve Aırnıpa'da önemli bir bilim dalı olma özelliğini kazanmıştır. Bu gelişme şüphesiz gelecekte de yeniden yapılanmış bir sistem o[arak devam edecekür. Yeniden yaprlanma için doğal olarak en önemli faktör de zaman olacaktır.
Anahtar Kelimeler:

ZOOTEKNİ, TARIM, ZİRAAT

Kaynakça

1.Algan, N. v.e Efniroğlu, Ş.H;, 1985: Islatı edilrıiş bazı kalza çeşütlerinin değişıik yetiştirme koşu]Jarı alıtrndaki r"e_ak1ixıqı ilarr üzeninde_ ]|astırmalar, E.U.Ziraat Fakültesi Dergisi. Sy.65. izMİR.

2.Broııwer; W. ve Schuster,'W'.,,197'6: .Rap$ und Rüibsen; Inı

3.BIou]wer, I{and,buch.' Spez_. Pflanzerrbaır II.'381-495,, Verl,ag Faul Parey. '

4.Becker, M. und Nehring, K., 1969': Harıd,buch der Futtermittel Erster Baııd.'

5.BııIgurlu, Ş., 196?: Yern analiz ve mgairerre metodllarr. g,.TJ. zür'aet Fak. Yay. No. 12?.'

6.Ceylan, A. ve'Demir, İ,, Lg''/A Buğd'ay ekiı-4 zarnanı.üzerind araştirrna. E'.Ü. Ziraa:t Fakü],tesi Dergis_i Ciit II. Sy. 2B?- 308.

7.Ceyl'an, A, Ve Bepe,üoğlu, H., 1977 lWercirnekie ekim zannan,J' , iizerirıde bıir ar,.aştırma. Bitki, Cil,t 4, Siayr 3. sy. 3,24-33l.

8.Çalışka,rr, ,C., 19ıB,Bı: Ayçiçeğinde fark'h ekirn z'arnan.larrnın çeşitıllerirı fizyolojik, verirn ve kalit"b özelbk1erine etkileri. E.'T]. zlra:at Fak. Dergisi, Sayı 25. 'St. 117-131.

9.Heııning, K.,,|98.2:. K-epnt der Raps eıiııe Winterruhe? Aktuelles aus Acker-und Pflande,nbau' TIöft ıSy, L55- 16'0.' Ii-onnecke, G., 195'6 : Pfi,anzenbauliche Friihsaatbesteltu-ng. .Die Dıeuıtsche Landw. ?. Sy. 10lB:114.

10.Schuster, W., 1965: R,aps und atın ur. Irı': Liinser', II,d,b:. ,der : Pf,]anzenernİihr,uns u,rıd D{iırıgung. 3 Bd., 1. ııa}fte,iğ?B- 70E, Springer.Veriag. s'ra, s.s.' 19?B:: Ertra,gstruktur und Qualitötrrıerkmale von

11.Winter uncl Sommerrapssorten zur [lbrnnutzung auf ökollogisch,differe,n zLeırlİerr Ş't,an.doı.ten. Giesserı. wıırıe,ım, n], Etrnst, LE., 1985.: Zwischenfruchtbau, Zlır '' tr\ııbteı:gewinnung und Grrinddüngung. DLG Verlag. r'.-ra'rıkf u,rt ıMa;in.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { hayuretim919825, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1994}, volume = {35}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI}, key = {cite}, author = {Saçlı, Yurdakul and Taşkın, Turgay and Önenç, Alper} }
APA Saçlı, Y , Taşkın, T , Önenç, A . (1994). ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI . Hayvansal Üretim , 35 (1) , 1-8 .
MLA Saçlı, Y , Taşkın, T , Önenç, A . "ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI" . Hayvansal Üretim 35 (1994 ): 1-8 <
Chicago Saçlı, Y , Taşkın, T , Önenç, A . "ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI". Hayvansal Üretim 35 (1994 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI AU - Yurdakul Saçlı , Turgay Taşkın , Alper Önenç Y1 - 1994 PY - 1994 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 35 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI %A Yurdakul Saçlı , Turgay Taşkın , Alper Önenç %T ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI %D 1994 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 35 %N 1 %R %U
ISNAD Saçlı, Yurdakul , Taşkın, Turgay , Önenç, Alper . "ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI". Hayvansal Üretim 35 / 1 (Aralık 1994): 1-8 .
AMA Saçlı Y , Taşkın T , Önenç A . ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI. Hayvansal Üretim. 1994; 35(1): 1-8.
Vancouver Saçlı Y , Taşkın T , Önenç A . ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI. Hayvansal Üretim. 1994; 35(1): 1-8.
IEEE Y. Saçlı , T. Taşkın ve A. Önenç , "ZOOTEKNİ'NİN BİLİMSEL YAPILANIŞI", Hayvansal Üretim, c. 35, sayı. 1, ss. 1-8, Ara. 1995