TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI

Öz Kurutulmuş tavuk güb,ıesinin yerr_ı olarak kullanrrnı ije ıillgi}i çalrymalar yapan araştırrcı,i|ar,:,b,lı ıııater.]ıa,trirı % 30 d; taylarrııda,iki yriiksek ha,rn proteİn içeııiği- nedönı il,ej özeııik]e g."''5 1getır9nıer için önemli bir proıtein kayrıağı olabileceğini ileri sürr-nüşler,dir
Anahtar Kelimeler:

TAVUK, GÜBRESİ, HAYVANCILIK

Kaynakça

1.Algan, N. v.e Efniroğlu, Ş.H;, 1985: Islatı edilrıiş bazı kalza çeşütlerinin değişıik yetiştirme koşu]Jarı alıtrndaki r"e_ak1ixıqı ilarr üzeninde_ ]|astırmalar, E.U.Ziraat Fakültesi Dergisi. Sy.65. izMİR.

2.Broııwer; W. ve Schuster,'W'.,,197'6: .Rap$ und Rüibsen; Inı

3.BIou]wer, I{and,buch.' Spez_. Pflanzerrbaır II.'381-495,, Verl,ag Faul Parey. '

4.Becker, M. und Nehring, K., 1969': Harıd,buch der Futtermittel Erster Baııd.'

5.BııIgurlu, Ş., 196?: Yern analiz ve mgairerre metodllarr. g,.TJ. zür'aet Fak. Yay. No. 12?.'

6.Ceylan, A. ve'Demir, İ,, Lg''/A Buğd'ay ekiı-4 zarnanı.üzerind araştirrna. E'.Ü. Ziraa:t Fakü],tesi Dergis_i Ciit II. Sy. 2B?- 308.

7.Ceyl'an, A, Ve Bepe,üoğlu, H., 1977 lWercirnekie ekim zannan,J' , iizerirıde bıir ar,.aştırma. Bitki, Cil,t 4, Siayr 3. sy. 3,24-33l.

8.Çalışka,rr, ,C., 19ıB,Bı: Ayçiçeğinde fark'h ekirn z'arnan.larrnın çeşitıllerirı fizyolojik, verirn ve kalit"b özelbk1erine etkileri. E.'T]. zlra:at Fak. Dergisi, Sayı 25. 'St. 117-131.

9.Heııning, K.,,|98.2:. K-epnt der Raps eıiııe Winterruhe? Aktuelles aus Acker-und Pflande,nbau' TIöft ıSy, L55- 16'0.' Ii-onnecke, G., 195'6 : Pfi,anzenbauliche Friihsaatbesteltu-ng. .Die Dıeuıtsche Landw. ?. Sy. 10lB:114.

10.Schuster, W., 1965: R,aps und atın ur. Irı': Liinser', II,d,b:. ,der : Pf,]anzenernİihr,uns u,rıd D{iırıgung. 3 Bd., 1. ııa}fte,iğ?B- 70E, Springer.Veriag. s'ra, s.s.' 19?B:: Ertra,gstruktur und Qualitötrrıerkmale von

11.Winter uncl Sommerrapssorten zur [lbrnnutzung auf ökollogisch,differe,n zLeırlİerr Ş't,an.doı.ten. Giesserı. wıırıe,ım, n], Etrnst, LE., 1985.: Zwischenfruchtbau, Zlır '' tr\ııbteı:gewinnung und Grrinddüngung. DLG Verlag. r'.-ra'rıkf u,rt ıMa;in.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { hayuretim919664, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1990}, volume = {34}, pages = {11 - 15}, doi = {}, title = {TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI}, key = {cite}, author = {Şayan, Yılmaz and Kılıç, Asım} }
APA Şayan, Y , Kılıç, A . (1990). TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI . Hayvansal Üretim , 34 (1) , 11-15 .
MLA Şayan, Y , Kılıç, A . "TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI" . Hayvansal Üretim 34 (1990 ): 11-15 <
Chicago Şayan, Y , Kılıç, A . "TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI". Hayvansal Üretim 34 (1990 ): 11-15
RIS TY - JOUR T1 - TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI AU - Yılmaz Şayan , Asım Kılıç Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 15 VL - 34 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI %A Yılmaz Şayan , Asım Kılıç %T TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI %D 1990 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD Şayan, Yılmaz , Kılıç, Asım . "TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI". Hayvansal Üretim 34 / 1 (Haziran 1990): 11-15 .
AMA Şayan Y , Kılıç A . TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI. Hayvansal Üretim. 1990; 34(1): 11-15.
Vancouver Şayan Y , Kılıç A . TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI. Hayvansal Üretim. 1990; 34(1): 11-15.
IEEE Y. Şayan ve A. Kılıç , "TAVUK GÜBRESİNİN YEM OLARAK KULLANIMINDA SAĞLIK SORUNLARI", Hayvansal Üretim, c. 34, sayı. 1, ss. 11-15, Haz. 1990