MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU

Öz Dunya.nüfusu hüyüı< ,bir hızld, artmaktadlr. AItan nüfus paralelinde açlil< so,runu da giindeme ,gelmektedir. Aç,lık sorunu'nun çözürnrinde yeni kayrıal
Anahtar Kelimeler:

MURATLI, ARICILIK, TEKİRDAĞ

Kaynakça

1.Algan, N. v.e Efniroğlu, Ş.H;, 1985: Islatı edilrıiş bazı kalza çeşütlerinin değişıik yetiştirme koşu]Jarı alıtrndaki r"e_ak1ixıqı ilarr üzeninde_ ]|astırmalar, E.U.Ziraat Fakültesi Dergisi. Sy.65. izMİR.

2.Broııwer; W. ve Schuster,'W'.,,197'6: .Rap$ und Rüibsen; Inı

3.BIou]wer, I{and,buch.' Spez_. Pflanzerrbaır II.'381-495,, Verl,ag Faul Parey. '

4.Becker, M. und Nehring, K., 1969': Harıd,buch der Futtermittel Erster Baııd.'

5.BııIgurlu, Ş., 196?: Yern analiz ve mgairerre metodllarr. g,.TJ. zür'aet Fak. Yay. No. 12?.'

6.Ceylan, A. ve'Demir, İ,, Lg''/A Buğd'ay ekiı-4 zarnanı.üzerind araştirrna. E'.Ü. Ziraa:t Fakü],tesi Dergis_i Ciit II. Sy. 2B?- 308.

7.Ceyl'an, A, Ve Bepe,üoğlu, H., 1977 lWercirnekie ekim zannan,J' , iizerirıde bıir ar,.aştırma. Bitki, Cil,t 4, Siayr 3. sy. 3,24-33l.

8.Çalışka,rr, ,C., 19ıB,Bı: Ayçiçeğinde fark'h ekirn z'arnan.larrnın çeşitıllerirı fizyolojik, verirn ve kalit"b özelbk1erine etkileri. E.'T]. zlra:at Fak. Dergisi, Sayı 25. 'St. 117-131.

9.Heııning, K.,,|98.2:. K-epnt der Raps eıiııe Winterruhe? Aktuelles aus Acker-und Pflande,nbau' TIöft ıSy, L55- 16'0.' Ii-onnecke, G., 195'6 : Pfi,anzenbauliche Friihsaatbesteltu-ng. .Die Dıeuıtsche Landw. ?. Sy. 10lB:114.

10.Schuster, W., 1965: R,aps und atın ur. Irı': Liinser', II,d,b:. ,der : Pf,]anzenernİihr,uns u,rıd D{iırıgung. 3 Bd., 1. ııa}fte,iğ?B- 70E, Springer.Veriag. s'ra, s.s.' 19?B:: Ertra,gstruktur und Qualitötrrıerkmale von

11.Winter uncl Sommerrapssorten zur [lbrnnutzung auf ökollogisch,differe,n zLeırlİerr Ş't,an.doı.ten. Giesserı. wıırıe,ım, n], Etrnst, LE., 1985.: Zwischenfruchtbau, Zlır '' tr\ııbteı:gewinnung und Grrinddüngung. DLG Verlag. r'.-ra'rıkf u,rt ıMa;in.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { hayuretim919667, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1990}, volume = {34}, pages = {20 - 36}, doi = {}, title = {MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU}, key = {cite}, author = {Savaş, Türker} }
APA Savaş, T . (1990). MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU . Hayvansal Üretim , 34 (1) , 20-36 .
MLA Savaş, T . "MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU" . Hayvansal Üretim 34 (1990 ): 20-36 <
Chicago Savaş, T . "MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU". Hayvansal Üretim 34 (1990 ): 20-36
RIS TY - JOUR T1 - MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU AU - Türker Savaş Y1 - 1990 PY - 1990 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 36 VL - 34 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU %A Türker Savaş %T MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU %D 1990 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD Savaş, Türker . "MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU". Hayvansal Üretim 34 / 1 (Haziran 1990): 20-36 .
AMA Savaş T . MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU. Hayvansal Üretim. 1990; 34(1): 20-36.
Vancouver Savaş T . MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU. Hayvansal Üretim. 1990; 34(1): 20-36.
IEEE T. Savaş , "MURATLI (TEKİRDAĞ) VE KÖYLERİNDE ARICILIĞIN DURUMU", Hayvansal Üretim, c. 34, sayı. 1, ss. 20-36, Haz. 1990