LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ

Öz Laktasyon eğisinin eğiminiıı az olması çeşitli aı'antajlar sağlamaktadır. Bu makalede, laktasyonun devamlıhk düzeyinin değişik tanımlan verilmiş ve laktasyonun devamlılık düzeyinin yüksek olmasının sağladığı yararlar tiaerinde durulmuştur'
Anahtar Kelimeler:

LAKTASYON, DEVAMLILIK, HAYVANCILIK

Kaynakça

1. AKBULUT, Ö. 1ıııo;. Atatiirk Üniversitesi Tarım İşletmesinde yetiştirilen Esmer, ileri kan dereceli Esmer melezleri ile Siyü Alaca sığırların süt verim özellikleri ve laktasyon eğişi parametrelerine etkili falııorler. Doktora Tezi. A.Ü. Fen Bil. Enst., Erzurum.

2.ALPAN,o.(ı990).SığırYetiştiriciliğiveBesiciiiği'MedisanYayınNo:3,Ankara.

3. AN6NİM (1995). FAo Production Yearbook 1994, Vol. 48. FAo Statistics Series, No: l25' Rome, 1995.

4. DANELL, B. (1982). Studies on lactation yield and individual test-day yields of Swedish ciairy cows. III. Persistency of milk yield and its correlation with lactation yield' Acta Agric' Scarıd.32:93-l0t.

5. DANELL, B. (1990). Genetic aspects of different parts of lactation.-Proc. 4th Worid Coıgr' Genet.Appl.Livest.Prod.,.Eoinuu'gh,23-27Jı|y1990.XIV:Dairycattlegeneticsand breeding, adaptation, conservation: 1 1 4-1 17'

6. 'E*KER ,M.;KESİCi,T.;TUNCEL,E.;YENER,S.M.;cÜnBÜZ,F.(l'982).ortaAnadolu ö.;i; ür.t . iitıitlerinde yetiştirilen Esmer sığırlard4 sil veriTiy_n ergin çağa ve 305 güne göre düzeline katsayılannın saptanması. Doğa Bilim Dergisi, Vet. Hay. / Tar. orm. 6:25-34.

7. ENSMINGE& M.E. (1980). Dairy Cattle Science (Animal Agriculture Series). 2nd ed. The Interstate Printers & Publishers, Inc., Danville, Illinois.

8. ETGEN' W.M.; JAMES, R.E.; REAVEş, P.M. (1987). Dairy Cattle Feeding and Managemen! 7/E. John Wiley & Sons, Inc., New york.

9. EVRİM, M.; ALTINEL, A. (1993). Danimarka kaynaktı Siyatı Alaca sığırların Marmaıa Bölgesi özel işleüne koşullarında ilk laktasyon süt verimi özellikleri üzerindp araştırmalar. Tebliğler, istanbul Üniv. Vet. Fak. ve Mtinih Ludwig-Maximilian Üniv. Vet. Fak. Tiirk- Alman Giınleri, 29-30 Nisan l993, İstanbul. 398-399.

10. FOLEY, R.C.; BATH, D.L.; DICKINSON, F.N.; TUCKE& H.A. (1973). Dairy Canle : Principles, Practices, Problems, Profıts. Reprinted, September 1973. Lea & Febiçr, Philadelphia. ıt. GILMORE' L.o. (1952). Dairy Cattle Breeding. R.w. GREG0RY, ed. J.B..Lippincott Company, Chicago.

12. HENDERSON, H.o.; REAVES, P.M. (1960). Dairy Cattle Feeding and Management. 4ü ed., 2nd printing. John Wiley & Sons, Inc., New york.

13. JOHANSSON, I. (1961). Genetic Aspects of Dairy Cattle Breeding. University of Illinois Press, Urbana.

14. KASHYAP, T.S.; DONKE& J.D.; COMSTOCK, R.E.; PETERSEN, W.E. (1967). Lactarion studies. VII. Heritability ofpercentage of complementary milk. J. Dairy Sci. 50: 722-724.

15. KAYA" İ. (1996). Siyü Alaca sığırlarda laktasyonun devamlılık düzeyine ait paıametre tüminleri ve süt verimi ile ilgisi üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi. E.ü. Fen Bilimleri EnstitüŞü, izrnir.

16. KAYMr'P, G.T. (ı98s). Laktasyon eğilerinin biyometrisi. Yüksek Lisans Tezi. Ç.ü. Fen Bil. Enst., Adaııa.

17. KAYGISIZ, A.; BAKIR, G.; YENE& S.M. (i995). Siyü Alaca sığıı{arda süt verimi persistensi değerine ait fenotipik ve genetik parametre tüminleıi. Tr. Vet. ve Ha}. Derg. 19: 259-263.

18. KESİCI, T.; YENER, S.M.; GÜRBÜ Z,F. (lg86).Devlet Üretme Çiftliklerinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırlarda süt verimini ergin çağa ve 305 güne göre düzeltme katsayıiarının saptanmasl' Doğa Bilim Dergisi, Di , Vet. ve Hay. 10: 45-58;

19. KHAN, F.H.; JOFIAR, K.S. (1985). Persistency of first and second lactations in Munü buffaloes. Indian J. Anim. Sci. 55:201-203.

20. KNIGHı C.H.; MLDE, C.J. (1993). Mammary cell changes during pregnancy and lactation. Livest. Prod. Sci. 35: 3-19.

21. KUMLU, S. (t991). Siit veriminde devamlılığın hesaplarımasında faıklı yöntemlerin etkinliği ve devamlılığı etkileyen unsurlar üzerine bir araştırma. Akd.ü.Z.F. Derg. 4 (1-2): 129-lr38.

22. LENNON, H.D., Jr.; MIX$E& i.P. (1958). Relation of lactation milk production in dairy cows to maximum initiaı milk yield and persistency of lactation. J. Dairy Sci. 41: 969-976.

23. MADSEN, o. (1975). A comparison of some suggested meİısures of persistency of milk yield in dairy cows. Anim. Prod. 20: l9l-197.

24. MAHADEVAN, P. (1951). The effect of environment and heredity on lactation. II. Persistency of lactation. J. Agric. Sci.4l: 89-93.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { hayuretim922978, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1997}, volume = {37}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Kaya, İbrahim and Kaya, Attila} }
APA Kaya, İ , Kaya, A . (1997). LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ . Hayvansal Üretim , 37 (1) , 1-7 .
MLA Kaya, İ , Kaya, A . "LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ" . Hayvansal Üretim 37 (1997 ): 1-7 <
Chicago Kaya, İ , Kaya, A . "LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ". Hayvansal Üretim 37 (1997 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ AU - İbrahim Kaya , Attila Kaya Y1 - 1997 PY - 1997 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 37 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ %A İbrahim Kaya , Attila Kaya %T LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ %D 1997 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 37 %N 1 %R %U
ISNAD Kaya, İbrahim , Kaya, Attila . "LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ". Hayvansal Üretim 37 / 1 (Ocak 1997): 1-7 .
AMA Kaya İ , Kaya A . LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ. Hayvansal Üretim. 1997; 37(1): 1-7.
Vancouver Kaya İ , Kaya A . LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ. Hayvansal Üretim. 1997; 37(1): 1-7.
IEEE İ. Kaya ve A. Kaya , "LAKTASYONUN DEVAMLILIK DÜZEYİ VE EKONOMİK ÖNEMİ", Hayvansal Üretim, c. 37, sayı. 1, ss. 1-7, Oca. 1997