GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE

Öz Genetik kopyalamanın sosyo-ekonomik birçok getirisi olduğu belirtiliyor. Bunlardan birincisi. yüksek veıimli hayvanların kısa süreçlerde üıetilmesi. ikincisi ise insan sağıtımında sağlıyacağı vararlardır.
Anahtar Kelimeler:

GENOTİP, KOPYALAMA, SOSYAL BOYUT

Kaynakça

1. APAYDIN. M.. l984. Köy Sığır Poptılasyoıltlıııın Islahı olanakları. Ankzrra (-'ayır Mcı"a 7-ootekni Araştııııa Enstitüsü. 96.

2. D(j7.GijNI]Ş. o. l963. istatistik Pı'ensipleri vc MctodIaı'ı F.-ürc (lniveısitcsi Matbaası. oı'ııova/lzmir.

3. ljK[lIL. M.. vc'I'LJNCEl.. E.. l975. I'Iolstcin x Kilis (Gı) Mclczlcı'indc Çcşitli ()zclliklcı. ı\'ii Ziı'aat l"ak. Yıllığı. Cilt:24. Fas.:3-4'ıcı-l ayrı basıın.

4. il.Ast.AN. M.. l993. Kars Karacaöı'en Kö1,tinde Yetiştirilen Doğu Anadoltı Kırınızı ilc Iisnıcı x DAK ve Siıı-ııııeııtal x DAK Mclezleı'inin Çcşitli Özcllikleı'i. Uygulanıalı Araştırıııa Soııuç Ra1ıoı'ı.l.

5. iLASI,AN. M.. OKAN. A.I].. KIZILKAYA. K.. KoÇ. A.. AKÇ^Y. |l.' 199'7. T'tirki1e Sığırcılığıııc'la Islah oı'ganizas1,ontı. IIaı,ı,aııcılıkta Örgiitlenn-ıc SorrınIarı Scnıpoz1'tıııtı. izııir.

6. KI]NDiIt. lI.S.. l9(ı9. Çifieler l-larasl vc liskişchir l}ölgesi llalk I']lindcki Mtlntolbn x Boz Irk Mclezi Sığırlaı'ın lroım. Bcdeıı Ölçt'ilcl'i ı,c Raşlıcı Vcrinılcri [']zeıinclc Aı'aştıınıa. A.[i. Vcleı'iııcr l:ak. Yay.: l 24.

7. öZCAN. L.. I,EKIlt.. E.' Şb]KERDEN. ().. LJı.ıJoCAK. N.. l97(ı. Çukı'ııova Bölgesincle Yetiştiıilen Kilis 'l'ipi cüney Kırnıızısı Sığırlarıır Islahına ..Siyah Alaca ..(.ienotipinden Yararlaııııa olanakları' II. Döl ve Siit Vcı'iınleri ile Ilgili ozellikler- Ç.tl. Ziıaat Fak. Yıllığı A.1,ıı I}asını. Yıl:7 Sayı:2.

8. 'lI IIF]M[:]. O. l9ı]3. orta Anadoltı K()ylcı'indeki Ycı'li Sığııların ve Avrtıpa lı'klarlyla Mclezleriı'ıiıı Gclişıne ve Döl Vcrinıi. l)oktora'I'czi.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { hayuretim923458, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1998}, volume = {38}, pages = {18 - 24}, doi = {}, title = {GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Kaymakçı, Mustafa} }
APA Kaymakçı, M . (1998). GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE . Hayvansal Üretim , 38 (1) , 18-24 .
MLA Kaymakçı, M . "GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE" . Hayvansal Üretim 38 (1998 ): 18-24 <
Chicago Kaymakçı, M . "GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE". Hayvansal Üretim 38 (1998 ): 18-24
RIS TY - JOUR T1 - GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE AU - Mustafa Kaymakçı Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 24 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE %A Mustafa Kaymakçı %T GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE %D 1998 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD Kaymakçı, Mustafa . "GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE". Hayvansal Üretim 38 / 1 (Ocak 1998): 18-24 .
AMA Kaymakçı M . GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE. Hayvansal Üretim. 1998; 38(1): 18-24.
Vancouver Kaymakçı M . GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE. Hayvansal Üretim. 1998; 38(1): 18-24.
IEEE M. Kaymakçı , "GENOTİP KOPYALAMA'NIN SOSYAL BOYUTLARI ÜZERİNE", Hayvansal Üretim, c. 38, sayı. 1, ss. 18-24, Oca. 1998