SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASINDA REKLAM VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Sağlık hizmetleri pazarlaması kavramı 1990’lı yıllardan beri hızlı gelişme sürecinde olup, son yıllarda daha da önem kazanmıştır. Sektördeki kurum ve firmalar, artan rekabet ve hasta beklentileri sebebi ile sosyal medya ve diğer medya iletişim araçlarını kullanma eğilimi göstermeye başlamışlardır. Bu durum sağlık sektörü firmalarının tutundurma çalışmaları yapmalarına ve bu yönde yatırım yaparak sektördeki kurumsal ve finansal hedeflerine ulaşmak için çabalamalarına neden olmuştur. Bu çalışmada sosyal pazarlama ve sosyal medya gibi kavramlar ile bu kavramların sağlık sektöründeki rolü ve hukuksal boyutu ele alınmıştır. Yapılan çalışmada Sağlık hizmetlerinde reklam ve medyanın kullanımı, hangi sosyal medya araçlarının daha yaygın olarak kullanıldığı ve insanlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

___

 • Andreasen, A. R. (2002). Marketing Social Marketing in theSocialChangeMarketplace.Journal of PublicPolicy& Marketing. 21(1), s. 3-13.
 • Avşar, B. Z, Elden M. (2004).Reklam ve reklam mevzuatı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent - Ankara. s.11-25.
 • Ersoy, V., Güler, A., Giritlioğlu, H. (2008). Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım.Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları. s. 3-27.
 • Güler, E. (2006).Sağlık Sektöründeki mal ve Hizmetler İçin Yapılan Reklamların Hukuksal Boyutunun Türkiye’deki Durumu. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.İstanbul.
 • Gülhan, Y.(2000).Sağlıkta Tanıtım İhlalleri ve Yasal Durum.Modern Hastane Yönetimi. Cilt 4 (1), s. 18-21.
 • Hümeriç, P. (2009). Sosyal Pazarlama Yöntemi Olarak Karşılıklı Yarar Odaklı Sponsorluk (Neden İlişkili Pazarlama) Uygulamalarının Tutumlar Üzerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Doktora Tezi).İstanbul.
 • Irgaz, M. (2002). Reklam Kavramı ve Sağlık Hizmetlerinde Reklam Olgusunun incelenmesi. M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi. İstanbul (Lisans Bitirme Tezi).
 • Kotler, P., Zaltman, G. (1971). Social Marketing: An ApproachtoPlannedSocialChange. Journal of Marketing. 35(3), s.3-12.
 • Kahraman, M. (2010). Sosyal Medya 101.Mediacat, s.15.İstanbul.
 • Öner, Ö. D. (2001).Diş Hekimlerinin Diş Hekimliği Hizmetinde Rekabet ve Reklama Yönelik Değerlendirmeleri. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özgülbaş, N.,Malhan, S. (2000). Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama. Modern Hastane Yönetimi. cilt 4,sayı 2, s.15-19.
 • Tengilimoğlu, D. (2000). Sağlık hizmetlerinde reklam serbest olmalı mı? Yönetim.İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi. 11 s. 7-15.
 • Tengilimoğlu, D.(2011). Sağlık Hizmetleri Pazarlaması.Siyasal Kitapevi. Ankara s.239-241.
 • Toker, F. (1999). Sağlık Hizmetleri Yönetimini Diğer Yönetimlerden Ayıran Temel Özellikler. Modern Hastane Yönetimi. Cilt: 3, Sayı: 6. s. 10-15.
 • Yerebakan, M. (2000). Özel Hastaneler Araştırması Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret Odası Yayın No:2000-26.s.46-48 İstanbul.

___

APA Temel, K. (2016). SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASINDA REKLAM VE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ . Hastane Öncesi Dergisi , 1 (2) , 27-37 .