KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Hazırlık Durumu: Şanlıurfa İmalat Sektöründe Örnek Bir Uygulama

Dijitalleşen dünyada, ülkemiz sanayisi için çok önemli olan KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a geçiş ve uyumları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, KOBİ’ lerin bu geçiş süreçlerinde hazırlık ve olgunluk düzeylerini ölçülebilir yöntemlerle takip edebilmeleri uygulamada çıkabilecek sorunların önceden belirlenmesi ve sürecin sağlıklı tamamlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Şanlıurfa ilinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan teknolojilerden beş tanesine (Robotik ve Otonom Sistemler, Eklemeli İmalat, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik) hazırlık ve olgunluk seviyelerini akıllı ve sürdürülebilir tedarik zinciri kapsamında belirlenmesi ve sektörel olarak Endüstri 4.0 olgunluk seviyelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Şanlıurfa'da enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Endüstri 4.0’ ın beraberinde getirdiği dijital dönüşüm sürecine makine ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlere göre daha hazır oldukları ortaya çıkmıştır. Enerji sektöründeki şirketlerden sonra en hazır olan sektör tekstil sektöründeki şirketler olarak belirlenirken, makine sektörü bu iki sektörün gerisinde kalmıştır. Şanlıurfa ve çevre illerdeki, KOBİ' lerin hazırlık ve olgunluk seviyelerinin belirlenmesi konusunda farkındalıklarının oluşturulması, onların dijital dönüşümün önemini daha iyi anlamalarını sektörlerinde rekabet avantajını elde tutmalarını sağlayacaktır.

Industry 4.0 Readiness of SMEs: An Example Application in Şanlıurfa Manufacturing Industry

In the digitalizing world, the transition and adaptation of SMEs to Industry 4.0, which is very important for our country's industry, is of great importance. For this reason, it is of great importance that SMEs can monitor their readiness and maturity levels in this transition period with measurable methods in order to determine the problems that may arise in practice and to complete the process in a healthy way. In this study, it is aimed to determine the readiness and maturity levels of SMEs, operating in different sectors in Şanlıurfa, to five of the technologies that form the basis of Industry 4.0 (Robotic and Autonomous Systems, Additive Manufacturing, Internet of Things, Cloud Computing, Cyber Security) within the scope of smart and sustainable supply chain. According to the results of the study, it has been revealed that companies operating in the energy sector in Şanlıurfa are more ready for the digital transformation process brought by Industry 4.0 than companies operating in the machinery and textile sector. While the most ready sector after the companies in the energy sector was determined as the companies in the textile sector, the machinery sector lagged behind these two sectors. Raising the awareness of SMEs in Şanlıurfa and surrounding provinces on the determination of their level of readiness and maturity will enable them to better understand the importance of digital transformation and to retain a competitive advantage in their sector.

___

 • H.M. Ay, & E. Talaşlı, (2007). Türkiye’de Kobi’lerin İhracattaki Yeri Ve Karşilaştiklari Sorunlar. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007(3), 173-184.
 • F. Cura, & S. Demir, (2022). Possible impacts of the European Green Deal on Turkey's logistics industry. In Hamburg International Conference of Logistics (HICL) 2022 (pp. 825-839). epubli.
 • D. Çevik, (2019). KOBİ’lerde sanayi 4.0’ın uygulanabilirliği ve yönetici bakış açılarının değerlendirilmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 4(2), 277-291.
 • S. Demir, M. A. Gündüz, & T. Paksoy, (2022). Akıllı ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetiminin Hazırlık ve Olgunluk Düzeyinin Değerlendirilmesi için Geometrik Ortalamaya Dayalı Yeni Bir Model Önerisi. Journal of Transportation and Logistics, 7(1), 95-115.
 • S. Demir, T. Paksoy, & C. G. Kochan, (2020). A Conceptual Framework for Industry 4.0:(How is it Started, How is it Evolving Over Time?). In Logistics 4.0 (pp. 1-14). CRC Press.
 • M. Ç. Duman, (2021). KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Hazırlık Süreci: Bir Meta-Sentez Çalışması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 624-641.
 • O. Z. Fırat, & S. Ü. Fırat, (2017). Endüstri 4.0 yolculuğunda trendler ve robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(2), 211-223.
 • B. Gultekin, S. Demir, M.A. Gunduz, F. Cura, & L. Ozer, (2022). The logistics service providers during the COVID-19 pandemic: The prominence and the cause-effect structure of uncertainties and risks. Computers & Industrial Engineering, 165, 107950.
 • N.Karabacak, & Nil, Aras KOBİ’lerin Malzeme Aktarma ve Depolama Sistemlerine Yönelik Endüstri 4.0 Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 17(2), 39-45.
 • Kosgeb (2022), Kobi Tanımı Güncellendi!. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8173/kobi-tanimi-guncellendi
 • H.A. Kutlu, & N. S. Demirci, (2007). KOBİ’LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 187.
 • A. F. Özsoylu, (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 41-64.
 • E. Öztürk, & K. H. Koç, (2017). Endüstri 4.0 ve mobilya endüstrisi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 786-794.
 • N.S. Pamuk, & M. Soysal, (2018). Yeni sanayi devrimi endüstri 4.0 üzerine bir inceleme. Verimlilik Dergisi, (1), 41-66.
 • S. Sağtaş, (2021). ENDÜSTRİ 4.0’IN DİJİTAL PAZARLAMAYA ETKİLERİ. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 51-66.
 • F. Tutar, & Y. Ünlüleblebici, (2014). Türkiye’de KOBİ kredilerinin ekonomik büyümeye etkisi (2006-2011). Global Journal of Economics and Business Studies, 3(5), 1-14.
 • R. Ulusoy, & R. Akarsu, (2012). Türkiye'de KOBİ’lere yapılan destekler ve istihdam üzerindeki etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 105-126.
 • A. Yıldız, (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 546-556.
 • S. Demir, G. Sarıışık, & A.S. Öğütlü, (2022). KOBİ'lerin Endüstri 4.0 Farkındalık ve Olgunluk Seviyesinin Belirlenmesi: Şanlıurfa İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(4), 2938-2955.
 • G. Sarıışık, S. Demir, & A.S. Öğütlü,. (2022). Şanlıurfa İlindeki KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Farkındalık Seviyesinin ve Geçiş Sürecindeki Önceliklerinin Belirlenmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 34(3), 434-444.

___

APA Aşut, M. & Demir, S. (2023). KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Hazırlık Durumu: Şanlıurfa İmalat Sektöründe Örnek Bir Uygulama . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi , 8 (2) , 141-150 . DOI: 10.46578/humder.1296197