Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) için anaç olarak alıç (Crataegus spp) kullanımının araştırılması

Bu çalışmanın amacı, yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) yetiştiriciliğinde anaç olarak alıçın (Crataegus spp) kullanılması olanaklarını aydınlatmaktır. Bu amaçla, Hafif Çukurgöbek çeşidi, 8 Şubat, 18 Mayıs, 7 Ağustos ve 31 Ekim 2019 tarihlerinde alıç anaçlarına yonga aşı yöntemi ile bahçe koşullarında aşılanmıştır. Aşılamadan 45 gün sonra aşı tutma başarı yüzdesi kaydedilmiştir. Tutan aşılarda, aşı gözünün sürmesi için aşı noktasının 10 cm yukarısından anaçın tepesi kesilmiştir. Bu kesmeden 15 gün sonra, aşı sürme oranı belirlenmiştir. Ayrıca, durgun aşılar hariç tüm bitkilerde aşı sürgün uzunluğu ve sürgün çapı ile anaç gövde çapı 24 Aralık 2019 ve 8 Şubat 2020'de iki farklı zamanda ölçülmüştür. Deneme, Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 6 yinelemeli ve her yinelemede 10 bitki olacak şekilde planlanmıştır. Ortalamalar arasındaki farklılıklar, SAS programı kullanılarak Tukey'in HSD yöntemi ile analiz edilmiştir. En yüksek aşı tutma (% 47,6) ve aşı sürme (% 70) oranları, 7 Ağustos 2019'da yapılan aşılamalardan alınmıştır. Bunu, % 41,67 aşı tutma ve % 21,43 aşı sürme oranları ile 31 Ekim 2019 izlemiştir. En düşük aşı başarı oranı (% 10.58) 8 Şubat 2019'da yapılan aşılardan alınmıştır. Her iki ölçüm döneminde de 18 Mayıs 2019'da yapılan aşılar, daha yüksek aşı sürgün uzunluğu ve sürgün çapı değerleri vermiştir. Bu çalışmanın ön sonuçları, alıç anaçlarının yenidünya yetiştiriciliğinde kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:

Aşı başarısı, , Alıç, , yenidünya,

Investigation on the usage of hawthorn (Crataegus spp) as rootstock for loquat (Eriobotrya japonica Lindl.)

The aim of the study is to illuminate the possibilities of using of hawthorn (Crataegus spp) as rootstock in loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) growing. For this aim, cv. Hafif Çukurgöbek (HÇG) was budded on the hawthorn rootstocks on 8th February, 18th May, 7th August, and 31st October 2019 with the chip budding method in the field conditions. The percent of bud-take successes were recorded after 45 days of the budding operations. In the bud-take, the top of the rootstock was cut from 10 cm above the budding point in order to sprout of the budding. After 15 days from this cutting, the ratio of bud-sprout was recorded. In addition, the bud shoot length and bud shoot diameter and also rootstock trunk diameter in all plants except dormant buddings were assigned in two different times on 24 December, 2019 and 8 February, 2020. The trial was planned in a completely randomized design with 6 replications and 10 plants per replication. Differences among means were analyzed by the Tukey's HSD method using SAS program. The highest values of bud take (47.6 %) and sprouting (70 %) rates were taken from budding done on 7th August, 2019. This was followed by 31st October, 2019 with 41.67 % bud take and bud sprout (% 21.43). The lowest budding success rate (10.58 %) was taken from the buddings which were done on 8th February, 2019. In both periods of measurement, budding done on 18th May 2019 yielded the higher values of bud shoot length and diameter. Preliminary results of this study show that hawthorn rootstock can be used in loquat cultivation.

___

Crane, J.H. and Caldeira, M.L. (2006). Loquat growing in the Florida Home Landscape; [accessed 2019 Jul 19]. http://edis. ifas.ufl.edu.

Hartmann, H.T., Kester, D., and Davies, F.T. (1990). Plant Propagation Principles and Practices. Fifth Edition. Regents/Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Hueso, J.J., Cañete, M.L. and Cuevas, J. (2007). High-Density Loquat Orchards: Plant Selection and Management. Acta Horticulturae, 750,349-353.

Jamil, J.M.A., Fakhraddin, M.H.S. and Ibrahim, M.N. (2012). Utilization of Wild Hawthorn Rootstock for Water Harvesting under Rainfed Condition in Sulaimani Governorate. Tikrit University Journal for Humanities, 19(5),121-133.

Kaşka, N. and Yılmaz, M. (1974). Horticultural Crops Production. Çukurova University Agricultural Faculty publications, No:79, p 86.

Lin, S.Q. (2007). World loquat production and research with special reference to China. Acta Horticulturae, 750, 37-44.

Polat, A.A. and Kaska, N, (1992a). An investigation on the usage of Quince-A as a rootstock for loquat. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 16,745-755 (in Turkish with an abstract in English).

Polat, A.A. and Kaska, N. (1992b). Determination of budding success in loquats budded on Quince-C rootstock. Bahçe 21, 9-11 (in Turkish with an abstract in English).

Polat, A.A. (1995). The effects of Quince-A rootstock on vegetative growth of loquat plants. Derim 12, 84-88 (in Turkish with an abstract in English).

Polat, A.A. (2018). The budding success in loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) on different Quince rootstock. In: Proceedings of the IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, pp: 484-487.

SAS Institute (2005). SAS Online Doc. Version 8. SAS Inst., Cary, N.C.

Stee,l R. Torrie, J.H. (1980). Principles and procedures of statistics. 2nd ed. McGraw-Hill, New York.

___

APA Polat, A. A. (2021). Investigation on the usage of hawthorn (Crataegus spp) as rootstock for loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 25 (1) , 86-91 . DOI: 10.29050/harranziraat.774496
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.3b270

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum) çimlenme ve fide döneminde tuzluluk stresine toleransının diallel analizi

Ferhat KIZILGEÇİ

Şanlıurfa koşullarında ekinezyanın (Echinacea purpurea (L.) Moench) verim ve bazı bitkisel özeliklerinin belirlenmesi

Abdülhabip ÖZEL, Mine SATICI

Yerli entomopatojenik fungus izolatları ile üç ticari entomopatojenik fungus ürününün Sitophilus oryzae L. ve Tribolium confusum du Val üzerindeki etkinlikleri

Derya BAKİ, Hilal TOSUN, Fedai ERLER

Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) için anaç olarak alıç (Crataegus spp) kullanımının araştırılması

Atila Aytekin POLAT

Mısır bitkisinde sulamayı sonlandırma zamanının tane verimi, hasatta tane nemi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkileri

Erdal GÖNÜLAL, Süleyman SOYLU, Mehmet ŞAHİN

Kültür mantarı ve yeşil küf hastalığının kompost ve örtü toprağındaki biyotik interaksiyonları

Mehmet AYDOĞDU, İlker KURBETLİ

Bazı organik preparat uygulamalarının Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde meyve dökümü, kalitesi ve verimi üzerine etkileri

Hüseyin KARLIDAĞ, İbrahim Kutalmış KUTSAL, Fırat KARAAT, Tuncay KAN

Kısmi en küçük kareler-yol modellemesi (VT-YEM) kullanılarak kanatlı refahının değerlendirilmesi: fiziksel aktivite ve stresin büyüme üzerindeki etkilerinin modellenmesi

Hamza YALÇİN, Zeki DOĞAN, Sedat ŞEN, Mehmet ÇETİN, Mehmet GÖÇMEN, Abdurrahim KOÇYİĞİT

Meyan (Glycyrrhiza glabra): Çabuk çözünür mikrokapsül üretimi

Bülent BAŞYİĞİT, İbrahim HAYOĞLU, Gülbahar AKYAR, Sara BULUT, Ömer Faruk GAMLI, Ahmet ATASOY

Diyarbakır koşullarında bazı ayçiçeği (Helianthus annuus L) genotiplerinin verim, yağ ve yağ asidi kompozisyonunun belirlenmesi

Ferhat ÖZTÜRK