TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KOOPERATİF İŞLETMELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇUKOBİRLİK ÖRNEĞİ

Günümüzde teknoloji ve iletişim alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler, işletmelerin yaşam koşullarını giderek zorlaştırmış buna bağlı olarak işletmeler yönetim tarzlarında, örgüt kültürlerinde ve yapılanmalarında değişikliğe giderek sıfır hata ve en yüksek kaliteyi öngören “toplam kalite yönetimine geçişi benimsemişlerdir”. Birçok sektörde uygulanan toplam kalite yönetiminin ilke ve yöntemleri ile kooperatif işletmelerinin ilke ve yöntemleri arasında birçok paralellik taşımasına rağmen, yapılan araştırmalarda toplam kalite yönetiminin ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmadığı bilinmektedir. Kooperatif işletmelerinin faaliyet alanlarının çeşitliliği ve dünyadaki kooperatif ortaklarının sayısal büyüklüğü göz önüne alındığında toplam kalite yönetiminin kooperatif işletmelerde yaygın bir şekilde uygulanmasının önemli bir kayıp olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmada toplam kalite yönetiminin felsefesi ile kooperatif işletmelerinin ilke ve değerleri arasındaki paralellikler verilmiş, kooperatiflerde uygulanabilirliği açısından alan çalışması olarak önemli tarım satış kooperatiflerinden olan Çukobirlik üzerinde mevcut örgüt kültürünün toplam kaliteye uygunluğu araştırılmış ve elde edilen bulgular sonucunda öneriler getirilmiştir. Çalışma sonucunda toplam kalitenin Çukobirlik’te uygulanması durumunda; mevcut örgüt kültüründe bazı yetersizlikler bulunmakla birlikte genel anlamda söz konusu yönetim anlayışının uygulanabilmesini sağlayacak olumlu bir zeminin varlığı tespit edilmiştir.

A RESEARCH ON APPLICABILITY OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT FOR THE COOPERATIVE ENTERPRISES: A CASE OF CUKOBIRLIK

Total quality management principles and methods applied in many sectors with many parallels between the co-operative enterprises to carry the principles and methods, although widely applied research in total quality management in our country is known. Cooperative enterprises in the variety of activity areas and cooperative partnership in the world considering the numerical size of the co-operative enterprises is a common implementation of total quality management is a major loss occurs. In this study, co-operative enterprises with the philosophy of total quality management principles and parallels between the values given, in terms of the applicability of cooperatives as a major field study on agricultural sales cooperatives Çukobirlik the suitability of the existing organizational culture, total quality as a result of the findings and recommendations have been investigated. As a result, if the implementation of total quality Cukobirlik existing organizational Culture in general, although some deficiencies in the soil was determined by a positive management approach will be applied.

___

APA Akın, S. & Uysal, E. (2014). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KOOPERATİF İŞLETMELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇUKOBİRLİK ÖRNEĞİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 15 (2) , 39-48 .