FARKLI BİTKİ SIKLIĞI VE PİX (MEPİQUAT CHLORİDE) UYGULAMASININ GEÇ EKİMLERDE PAMUĞUN (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

Bu araştırma, 2006 ve 2007 yıllarında, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi standart pamuk çeşitlerinden orta erkenci Stoneville-453 ile erkenci Fantom (Gossypium hirsutum L) çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Tarla denemeleri, geç ekim zamanlarında (15 Haziran), çeşitler ana parsellere, pix uygulamaları (kontrol, taraklanma başlangıcı 50 cc + çiçeklenme başlangıcı 50 cc) alt parsellere, bitki sıklıkları ise alt alt parsellere (70x20 cm, 70x5 cm, 35x5 cm) gelecek şekilde kurulmuştur. Araştırma sonucunda, en yüksek kütlü pamuk verimi Fantom çeşidinden (417.46 kg ve 510.38 kg) alınmıştır. Dekara bitki sayısının artmasıyla birinci yılda dar sıra ekiminin (35x5 cm), ikinci yılında ise 70x5 cm sıklığın diğer iki sıklığa göre daha fazla kütlü pamuk verimi sağladığı; pix’in geç ekimde (15 Haziran) kütlü pamuk verimini azalttığını; ayrıca pix uygulamalarının, önemli oranda bitki boyunu kısalttığı saptanmıştır. Birinci el kütlü pamuk oranında Fantom çeşidinin, Stoneville-453 çeşidine göre daha yüksek oranda erkencilik sağladığı, dar sıra ekiminin (35x5 cm) diğer iki sıklığa göre daha geç hasada geldiği ve pix uygulamalarının erkencilik ve lif kalite özelliklerine önemli bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Pamuk Verimi, Çeşit, Bitki Sıklığı, MC

THE EFFECT OF DIFFERENT PLANT DENSITIES AND PIX (MEPIQUAT CHLORIDE) APPLICATIONS ON COTTON (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) YIELD AND YIELD COMPONENTS IN LATE SOWING

This study was carried out in 2006 and 2007 at the experimental areas of Harran University, Faculty of Agriculture. Stoneville-453, a standard cotton cultivar of South East Anatolia Region,and Fantom (Gossypium hirsutum L.) were used as plant materials. Field experiments were conducted in late planting periods (15 June) in such a way that main plots were cultivars; pixapplications (control, 50 cc MC applied at the beginning of each squaring and flowering stage) were for subplots (70x20 cm, 70x5 cm, 35x5 cm). The following results were obtained from thisstudy; the highest seed cotton yield was Fantom cultivar (417.46 kg ve 510.38 kg); with the increase in plant number per decare, first year narrow row planting (35x5 cm), second year 70x5cm density yielded more seed cotton yield compared with the other two densities; pix enhanced seed cotton yield in late planting (15 June) and lastly pix reduced plant height significantly. Compared with Stoneville-453 cultivar, Fantom cultivar gave more earliness percentage for first picking seed cotton and also narrow row planting (35x5 cm) came late to harvest compared with the other two densities. Pix were found to have non-significant effect on earliness and fiber quality properties. 

___

APA Beyyavaş, V. , Yılmaz, A. , Haliloğlu, H. & Çopur, O. (2015). FARKLI BİTKİ SIKLIĞI VE PİX (MEPİQUAT CHLORİDE) UYGULAMASININ GEÇ EKİMLERDE PAMUĞUN (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 25-34 .