BAŞLANGIÇ YEM TÜKETİMİ VE CANLI AĞIRLIĞININ YUMURTA TAVUKLARININ HAFTALIK BİREYSEL YUMURTA VERİM EĞRİSİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, aynı yemle beslenen yumurta tavuklarının haftalık bireysel yumurta verim eğrilerini tanımlayabilmek bakımından sekiz matematiksel modeli karşılaştırmak ve yumurta verim eğrisi parametreleri ile çevresel farklılıklar (başlangıç vücut ağırlığı-VA ve yem tüketimi-YT) arasında olası ilişkileri incelemektir. Veriler aynı çevre şartlarında yetiştirilen 114 yumurtacı tavuktan elde edilmiştir. En iyi model belirlendikten sonra, belirlenen model yumurta verim aralığının artırılmasına karşı (haftalık-1H, iki haftalık-2H ya da dört haftalık-4H yumurta verimi) hassas olup olmadığının anlaşılması için de test edilmiştir. Modeller, kalıntı ortalaması (KO), determinasyon katsayısı (R2), gözlenen ve tahmin edilen yumurta verim eğrileri arasındakikorelasyon (r), AIC ve BIC istatistikleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma ölçütleri değerlendirildiğinde, haftalık bireysel yumurta verim eğrisini tanımlamak bakımından sekiz model arasından 3 parametreli GK2001’in en iyi performansı gösteren model olduğu tespit edilmiştir. GK2001 modelinin KO, R2, r, AIC ve BIC değerleri 0.00, 0.99, 0.59, -183.83 ve -175.37 olarak bulunmuş, bunu sırasıyla 6 parametreli POL5 modeli (0.00, 0.99, 0.59, -194.38 ve -177.45) ve 5 parametreli POL4 modeli (0.70, 0.99, 0.56, -188.09 ve -173.99) izlemiştir. GK2001 modelinin parametreleri vücut ağırlığı ya da yem tüketimindeki farklılıklardan etkilenmemiştir. Bu modelinin haftalık bireysel yumurta verim eğrilerinin tanımlanmasında kullanılmasının uygun olduğu, ancak yumurta üretim aralığının artırılması durumunda yıllık gerçek yumurta veriminin olduğundan düşük olarak tahmin edilmesine yol açacağı sonucuna varılmıştır.

EFFECTS OF INITIAL BODY WEIGHT AND FEED INTAKE ON INDIVIDUAL WEEKLY EGG PRODUCTION CURVE OF LAYING HENS

The main objectives of this study were to compare eight mathematical models for ability to describe weekly egg production curve of individual hens, and to examine any relation of eggproduction curve parameters with initial body weight (BW) and feed intake (FI) when they are fed a single diet. After determining the best model, the model was also investigated to assess whether it was sensitive to increase in egg production intervals; from weekly (1W) to 2 weekly (2W) to four weekly (4W) productions. Data were obtained from 114 Nick Brown laying hens raised in the same environmental conditions. The models were compared using residual mean (RM), coefficients of determination (R2), correlation between the observed and the estimated egg production curves (r), AIC and BIC statistics. With respect to the goodness-of-fit criteria, among the eight models, GK2001 model with 3 parameters performed best to describe the curve of individual weekly egg production. RM, R2, r, AIC and BIC values were 0.00, 0.99, 0.59, -183.83 and -175.37 for GK2001 followed by POL5 with 6 parameters (0.00, 0.99, 0.59, -194.38 and -177.45) and POL4 with 5 parameters (0.70, 0.99, 0.56, -188.09 and -173.99). The parameters of GK2001 model were not affected by variation in body weight or feed intake. It was concluded that GK2001 model could conveniently be used to describe individual weekly egg production of hens fed the same diet, but increasing egg production interval for summarizing data was resulted in underestimating the actual annual egg production.

___

APA Çadırcı, Ş. & Koncagül, S. (2015). EFFECTS OF INITIAL BODY WEIGHT AND FEED INTAKE ON INDIVIDUAL WEEKLY EGG PRODUCTION CURVE OF LAYING HENS . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 17 (1) , 15-23 .