ADIYAMAN ÜRÜN BORSASINDA EKMEKLİK BUĞDAY FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu araştırma ile Adıyaman ilinde buğday pazarında bulunan esnafın ekmeklik buğday alımını yaparken dikkate aldığı en önemli faktörler belirlenerek esnafın dikkati bu konuya çekmek amaçlanmıştır. Belirlenen faktörlerin (süne emgili, arpa karışımlı, zayıf daneli, yabancı ot tohum karışımlı ve tüm bunların birleşik etkisi) satış fiyatları üzerindeki etkisini araştırmak için %100saf- %2,5-%5, %7,5 ve %10 oranlarında fiyat düşürücü faktör içeren örnekler hazırlanarak, buğday borsasında rastgele olarak seçilen 4 adet alıcıya (tekerrür) gösterilmiştir. Elde edilen fiyat tahminleri varyans, korelasyon ve regresyon analizleri yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan çalışmaya konu olan tüm faktörlerin artan oranlarının pazarlama fiyatlarını istatistiksel önemde düşürdüğü anlaşılmıştır. Korelasyon ve regresyon analizleri bu ilişkileri daha da iyi açıklamış ve elde edilen regresyon eşitliklerinin yüksek determinasyon katsayıları bu eşitliklerin fiyat tahminlerinde kullanılabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak Adıyaman ürün borsasında alıcıların ürün alımında dikkatli davrandıkları gözlenmiştir. Buğday alımının görsel olarak yapıldığı ve fiyat verir iken bu saydığımız faktörlerin oldukça önemli olduğu faktörlerin kombine etkisi karışım oranının % %10 olması durumunda asgari fiyat ile değerlendirildiği anlaşılmıştır.. Çiftçilerimizin başta süne zararlısı olmak üzere yabancı ot ilaçlarını zamanında ve uygun dozda kullanmaları gerektiği, ekim nöbetine ve kırık dane oluşumunu engellemek için biçerdöver ayarlarına dikkat etmeleri, sertifikalı tohumluk kullanmaları ve yabancı ot mücadelesi yapmaları gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca tüm diğer paydaşların fiyat düşüren bu unsurların giderilmesi için üzerine düşenleri yapmaları gerektiği tavsiye edilmektedir.

___

Saflaştırılması ve Gluten Proteinleri

Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.

Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 110 Sayfa. Ankara.

Şimşek, Z. 1998. Past and Current Status of Sunn Pest (Eurygaster spp.) Control in Turkey.p: 89–94. Editörler: K. Melan and C. Lomer. Integrated Sunn Pest Control. PlantProtection Central Research Institute, Ankara

Şimşek, Z., H. Aktaş, Y. Kondur, E. Koçak, I. Özdemir ve V. Karaca. 2005. Ülkemizde zararlısı süne (Eurygaster spp.) ile hububatta çürüklüğü hastalık etmenleri ve mücadele stratejileri. IV. GAP Tarım Kongresi. Bildiri Kitabı(1): 323–329. Şanlıurfa. önemli kök ve kökboğazı 21-23 Eylül 2005,

Talay, M. 1997. Ekmek Bilimi ve Teknolojisi. Ray Filmcilik Matbaacılık, İstanbul 120s.

TMO,2012. Hububat alımında uygulanacak minimum http://www.tmo.gov.tr kriterleri.

Tuğay, M.E. 1988. Tarla Tarımı. Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:4, 200 s, Tokat Fakültesi

Ünal, S.S. 1991. Hububat Teknolojisi. Ege Üniv. Mühendislik Fak. Çoğaltma Yayın No:29, İzmir, 216s. 59

___

APA Maçça, İ. & Özberk, İ. (2014). ADIYAMAN ÜRÜN BORSASINDA EKMEKLİK BUĞDAY FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 16 (3) , 49-59 .