GIDA ÜRETİM İŞLETMELERİNDE PERSONELE SAĞLANAN EĞİTİMİN ÜRETİM VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ

Geçmişten günümüze kadar işletmelerin var olma nedeni kâr elde etmektir. Üretime bağlı olarak sağlanmak istenen kârlılık, ancak kaliteli üretim ve verimlilik ile elde edilir. Günümüzde personel eğitimi bu nedenle oldukça önemlidir. Performans ve verimlilik paralelliğinde eğitim seviyesinin kalitesi ve etkinliği daha fazla üretim elde etmeye katkı sağlamaktadır. Bu durum kalitede farklılık meydana getirir. Kâr elde edemeyen işletmelerin devamlılığı söz konusu olamaz. Ancak kâr maksimizasyonu yükseldikçe rekabet edebilirlik ve devamlılık sağlanır. Bu nedenlere bağlı olarak üretimde, yönetimde, pazarlamada, finansmanda, insan kaynaklarında ve stok yönetiminde nitelikli kadronun önemi daha ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada gıda üretimi yapan farklı illerde faaliyet içerisinde olan toplam 20 işletmede çalışan personel üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamada 5’li likert ölçeğinden oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde demografik sorular, ikinci bölümde ise ölçekli sorular bulunmaktadır. Uygulanan anket SPSS 17 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuca gidilmiştir. Uygulanan anket toplam 1254 kişiye gönderilmiş olup, geriye 468 anket dönmüştür. Dönen anketlerin 154 tanesi analize uygun görülmüştür. Çalışmada güvenirlilik, anova, korelasyon ve frekans analizleri uygulanmıştır. Güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach’s alfa kat sayısı olarak 0.892 elde edilmiştir. Bu da çalışmanın %0.89 oranda güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışma da korelasyon analizi ve diğer analizler sonucunda bireyler için eğitim ve çalışma arasında yüksek düzeyde ilişki bulunduğu sonucu saptanmıştır.

___

Altuntuğ, N., (2009). “Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülmesinde Yeteneklerin Rolü: Yetenek Yönetim Yaklaşımı”, Süleyman Demiler Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:14, Sayı:3, ss.445-460

Akdere, M., (2009). “Qualitymanagementintegration in education: A model of practiceforperformanceexcellence in education”,International Journal of

HR.Ü.Z.F. Dergisi, 2012, 16(3) Korkmaz ve ark.

-

Management in Education, 3(3-4), pp. 291-301

Aydınlı, H.İ., ve Halis, M., (2004). “Mevzuat dergisi”, Sayı: 74, Yıl:7, s.1

Bulut, A.Z., (2004). “Küresel Rekabet”, Mevzuat Dergisi, Sayı: 75, Yıl: 7, s.1

Bilhan, S., (1990). “Eğitimde Verimlilik”, Verimlilik Dergisi, 1992, Sayı: 1, Milli Prodüktivite Yayını, s.1

Benligiray, S., ve Sönmez, H., (2011). “Hekimlerin ve Hemşirelerin Örgütsel Bağlılıklarını Artırmayı Sağlayan Faktörler”, İş Güç Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, ss.49-64

Cook, D. S. andFerris, G. R. (1986). “Strategic Human Resource ...inIndustriesExperiencingDecline”, Human Resource Management, 25 (3), pp.441-458

Erdoğan, İ., (1991). “İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri”, İ. Ü. İşletme Fakültesi Yayın No. 248, İstanbul. ss.10-11

Green CR, Anderson KO, Baker TA, Campbell LC, Decker S, Fillingim RB, Kalauokalani DA, Lasch KE, Myers C, Tait RC, Todd KH, VallerandAH., (2006). “Theunequalburden of pain: confrontingracialandethnicdisparities in pain”. PainMed4: pp. 559-579

Plauškait, K.,Kazlauskait, R., Andriejauskien, J., Uleviˇcius, V., (2005). "Parameterization of NewparticleFormationAndGrowth At ThePreila Station", LithuanianJournal of Physics, Vol. 45, No. 2, pp. 139–147

Türev; (2012). “Üretim İşletmelerine Yönelik Problem Çözme Teknikleri”, Üretim Eğitim Kalite Yönetimi Grubu Eğitim Programı, Türev ed Eğitim Danışmanlığı, İstanbul. s.1

Tung, R.L., (1984), “Strategic management of humanresources in themultinationalenterprise”, Humon Resource Management, Vol: 23, Issue:2, pp. 129-143

Üsdiken, B., Arzu, W., (2002). “Türkiye’de Akademik bir İnceleme Alanı Olarak Personel veya İnsan Kaynakları Yönetimi, 1972-1999”, Amme İdaresiDergisi, Cilt:35, Sayı.3, ss.1-37

Wright, M.P., ve McMahan, G.C., (1992). “Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management”, Journal of ManagementJune, 18 No: 2, pp. 295-320

Yumuşak, S., (2008). “İş Gören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demiler Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:13, Sayı:3, ss.241-251

Yükçü, S.,Atağan, G., (2009). “Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının Yarattığı Karışıklık”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, ss.1-13

___

APA Korkmaz, M. , Güney, S. & Genç, A. (2014). GIDA ÜRETİM İŞLETMELERİNDE PERSONELE SAĞLANAN EĞİTİMİN ÜRETİM VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 16 (3) , 19-32 .