Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel ve Sosyal Etkinliklere Katılma İhtiyaçlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Amaç:Bu çalışma üniversite öğrencilerinin bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem ve Gereçler:Çalışma tanımlayıcı nitelikte tasarlandı. 10-25 Nisan 2018 tarihleri arasında bir vakıf üniversitesinde gönüllü 182 ebelik bölümü öğrencisiyle yapıldı.Veri toplamada öğrencilerin sosyo demografik özelliklerini, bilimsel/sosyal etkinliklere katılma ihtiyaçlarını sorgulayan 37 sorudan oluşan bir anket formu kullanıldı.Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel analizler kullanıldı. Sonuç: Çalışmaya katılan   Öğrencilerin çoğunun  bilimsel etkinliklere yönelik ilgisini çeken  bilgi alma kanallarının daha etkili olduğu ,sosyal etkinliklerle ilgili bilgi alma kanallarının yetersiz kaldığı ve her iki etkinlikte de arkadaş kanalının bilgiyi ulaştırmada etkili olduğu ve okulda düzenlenen etkinliklerden haberdar olduğu saptanmıştır. Tercih ettiği ve katıldığı etkinliklerin çoğunlukla mesleki alanları ile ilgili olduğu,  onun dışındaki kendini geliştirici etkinliklere çok az yöneldikleri ,öğrenci kulüplerini bildiklerini ama üye olmadıkları, bilimsel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesinde yer almayı istedikleri ancak öğrenci kulüplerinde çalışmadıkları, kulüplerin düzenlediği bilimsel/sosyal etkinliklere katılmada   isteksiz oldukları, daha çok bölüm hocalarının içinde bulunduğu etkinliklere hocalarının yönlendirmesi ile katıldıkları belirlenmiştir.Bilimsel ve sosyal etkinliklere  boş zamanının olmaması, ilgi alanının dışında olması ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle katılmadıkları saptanmıştır.Bu sonuca rağmen çoğunun okul dışında  ayda en az  bir sosyal etkinliğe katıldığı  belirlenmiştir. Öğrencilerin bilimsel/sosyal aktivitelere katılımını arttırmada;öğrenci kulüplerinin hocalar tarafından desteklenmesi, kulüplerle ilgili periyodik bilgilendirme toplantılarının yapılması, ders programının öğrenciye boş zaman yaratacak şekilde oluşturulması, periyodik olarak bilimsel/sosyal ihtiyaçların belirlenmesi, mesleki alanı dışındaki etkinliklere katılmasında rehberlik yapılması önerilmektedir.

___

 • (1) Sarıyer, Y. Türkiye’de öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016;1-19. Doi:10.16986/HUJE.2016015868.
 • (2) Chan, R.Y.,Understanding the purpose of higher education: An analysis of the economic and social benefits for completing a college degree.JEPPA,2016,6(5);1-42.
 • (3) Köse, E. Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ders dışı etkinliklerin sınıflandırılmasına yönelik bir öneri.Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2013, 2(2);336-353.
 • (4) Al-Ansari A , Al-Harbi F , AbdelAziz W , AbdelSalam M , . El Tantawi MM, ElRefa İ.Factors affecting student participation in extra-curricular activities: A comparison between two Middle Eastern dental schools. The Saudi Dental Journal, 2016, 28; 36–43.
 • (5) Roulin, N., Bangerter, A., 2013. Students’ use of extra-curricular activities for positional advantage in competitive job markets. J. Educ. Work, 2013, 26 (1); 21–47.
 • (6) Miller, K.E., Melnick, M.J., Barnes, G.M., Farrell, M.P., Sabo, D., 2005. Untangling the links among athletic involvement, gender,race and adolescent academic outcomes. Soc. Sport J.2005, 22 (2); 178–193.
 • (7) Baker, C.N.Under-represented college students and extracurricular involvement: the effects of various student organizations on academic performance. Soc. Psychol. Educ.2008, 11; 273–298.
 • (8) Derous, E., Ryan, A.M.When earning is beneficial for learning: the relation of employment and leisure activities to academic outcomes. J. Vocat. Behav.2008,73;118–131.
 • (9) Veronesi, M.C., Gunderman, R.B., 2012. Perspectives: the potential of student organizations for developing leadership: one school’s experience. Acad. Med, 2012, 87 (2);226–229.
 • (10) Thompson, L.J., Clark, G., Walker, M., Duncan Whyatt, J. ‘It’s just like an extra string to your bow’: exploring higher education students’ perceptions and experiences of extracurricular activity and employability. Act. Learn. High Educ.,2013, 14 (2);135–147.
 • (11) Fares J, Saadeddin Z , Al Tabosh H , Hussam Aridi H, El Mouhayyar C, Koleilat K M , Chaaya M, El Asmar K .Extracurricular activities associated with stress and burnout in preclinical medical students. Journal of Epidemiology and Global Health, 2016, 6(3); 177– 185.Doi:10.1016/j.jegh.2015.10.003
 • (12) Özşaker M, Gençlerin serbest zaman aktivitelerine katılmama nedenleri üzerine bir inceleme. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 2012;14(1);126-131.
 • (13) Balcı V. Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 2003,158;161-173.
 • (14) Burk, D.T., Bender, D.J. Use and perceived effectiveness of student support services in a first-year dental student population. J. Dent. Educ,. 2005.69; 1148–1160.
 • (15) Wilcox, P., Winn, S., Fyvie-Gauld, M., 2005. ‘It was nothing to do with university, it was just the people’: the role of social support in the first year experience of higher education. Stud. Higher Educ., 2005, 30 (6);707–722.
 • (16) Köse E.İlköğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinlikleri Tercih Etme Nedenleri, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (2004 6-9 Temmuz) Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • (17) Aybek A, İmamoğlu O, Taşmektepligil O, M.Öğrencilerin beden eğitimi dersi ve ders dışı etkinliklerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2011,2(2);51-59.
 • (18) Büküsoglu N, Bayturan A F.Serbest zaman etkinliklerinin gençlerin psiko-sosyal durumlarına ilişkin algısı üzerindeki rolü. Ege Tıp Dergisi, 2005, 44 (3);173 – 177.
 • (19) Demirel, M, Harmandar D.Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,:2009,6 (:1);838-846.
 • (20) Eskici M, Aktaş R. Üniversite Öğrencilerinin öğrenci kulüplerine yönelik görüşleri.Asya Öğretim Dergisi,2014,2(1 özel);31-40
 • (21) Ay K.Öğrenci kulüp etkinliklerinin öğretim programında yer alan temel becerileri geliştirmedeki etkililik düzeyine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri, yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü,2014, Denizli.
 • (22) Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko- Sosyal Sağlık, kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Resmi Gazete, sayı 18301 http://www.yok.gov.tr/web/guest/anasayfa?p 05.9.2018).
 • (23) Gültekin BK, İrgil E. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Aktiviteleri ve Sağlıkla İlgili Tutum ve Davranışları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 27(1-2- 3): 33-37.
 • (24) Balcı V, ilhan A. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2006, IV (1); 11-18.
 • (25) Misra R, McKean M. College Students’ academic stress and its relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal Of Health Studies, 2000,16(1);41-51.
 • (26) Wentzel KR, Wİgfield A. Academic and social motivational influences on students’ academic performance.Educational Psychology Review, 1998,10(2); 155-175.

___

Vancouver Kutlu L. Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel ve Sosyal Etkinliklere Katılma İhtiyaçlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 2(1): 41-58.