Türkiye'de Çocuk Bakımındaki Geleneksel İnanç ve Uygulamalar

Although the modern medicine has been progressed sofast in the last years, the communities stilI have te traditionalbeliefs and practices. The traditional beliefs and practices aremainly origined from the wiIIingness of the community tocontrol their own environment, wealth, health and lives.Traditional beliefs and practices may have positive andnegative effects on the health. Health service providers shouldbe awere on the traditional beliefs and practices in thecommunity. The community should be convinced to quitespecially the harmful traditional practices in their daily lives.But, the community can be encouraged to keep the traditionalpractices which effects positively the health by the healthsector.In this artiele, it is tried to define some traditionalpractices and their beliefs under the traditional practices whichare effecting children health in some parts of Turkey.

___

 • Abdulkadiroğlu, A.,1987, Kastamonu' da Halk inançları, III. Milletlerarası Türk Folkloru Kongre Bildirisi IV. Cilt, Gelenek Görenek ve inançlar, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklar Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayınları: 86, Seminer Kongre Bildiriler Dizisi:23, Ankara, Başbakanlık Basımevi, s: 2-5
 • Akbulut, S., 2002, Karabük ili Safranbolu İlçesinde Doğum, Adet ve inanmaları, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları: 2846, Halk Kültürünü Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:325, Süreli Yayınlar Dizisi:41, Ankara, Ekip Grafik, s: 8-16,
 • Akçiçek, E., 1992, Anadolu'da Köpek İle İlgili Tedavi Usulleri, T.C Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 167, Seminer Kongre Bildiriler Dizisi:3 7, Ankara, Ofset Repromat Matbaası s: 16-21,
 • Akdur, R., Çöı, M, IŞık, A, ve ark.,1998, Halk Sağlığı, Ankara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp Aş. Yay., s:4-IO
 • Akın, L., ve Özcebe, H., 1999,Community Based Reproductive Health Services in Polatlı. UNFP A Project Report
 • Aksayan, S.,1983, Çocuk Sağlığına İlişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamalar, Hacettepe Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara
 • Araz, R., 1995, Harput'ta Eski Türk inançları ve Halk Hekimliği, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını No: 108, Ankara, Levent Ofset Mat. Yay. Ltd. Şti,
 • Baraz, N.,1998, Halk Bilimine Genel Bakış, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1055, iletişim Bilimleri Fakültesi, Yayın No:27, s:41,55
 • Bayat, A. H., 1987, Halk Tıbbında Özellikle Anadolu'da Sarılık Hastalığı ve Tedavisi, III. Milletlerarası Türk Folkloru Kongre Bildirisi IV. Ci,lt, Gelenek Görenek ve İnançlar, Ankara, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklar Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayınları: 86, Seminer Kongre Bildiriler Dizisi:23, Başbakanlık Basımevi,s:49-57
 • Beyhan, A. i.,1995, Kemerhisar-Bahçeli 'de İnançlar, Yerel Adlar, Takma Adlar ve Sağlltmacllık,Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Ankara, Kültür Bakanlığı: 1625, Halk Kültürü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınlarl:209, Süreli Yayınlar Dizisi:29, s: 41-74,
 • Çavdar, A., 1989,Türk Halk Hekimliğinde Dağlarna, Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri, 23-25 Kasım 1988, Kültür Bakanlığı Milli Folklor Dairesi YayınlaYayınları:lıO, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi:27, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi,
 • Doğruol, H., 1999, Yemekler ve Çevre Etkileşimine Bir Örnek, Ayaş Yemekleri, Ankara İli Beslenme Alışkanlıkları ve Mutfak Kültürü Sempozyum Bildirileri ve Katolog, Ankara Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, Yayın No:l
 • Duru, Y., 2002, Barak Kültürü ve Ezo Gelin Öyküsü,GAP Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri 12-B Ekim 2001 Gaziantep, Ankara, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları: 2957, Halk Kültürü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayın No:337, Seminer-Kongre Bildiriler Dizisi: 73, s:52,
 • Erdoğan, Z., 1995, Ankara Çubuk Kargın Köyü'nde Doğumla İlgili Adet ve İnanmalar, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Ankara, Kültür Bakanlığı: 1625, Halk Kültürü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınlarl:209, Süreli Yayınlar Dizisi:29, s:101-106,
 • Kalafat, Y., 1995, Doğu Anadolu' da Eski Türk inançlarının İzleri, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı No: 112, Genişletilmiş 2. Baskı, s: 88-89
 • Kalafat, Y., 1995, Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri, Atatürk Kültür, Dil TarihYüksek Kurumu, Genişletilmiş 2. Baskı, Atatürk Kültür Merkezi Yayını Sayı No:112, Ankara, Levent Ofset, s:90-101
 • Kalayeı, Birean, D., 1999, Afyon'da Ölümle İlgili Adalet ve İnanmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları: 2847, Halk Kültürlerini Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü: 316, Yayınlar Dizisi:40, Kültür Bakanlığı s: 73-75,
 • Karaca, M., 2002, Almanya'da Yaşayan Bazı Türk İşçi Ailelerinde Gözlenen- Kültürel Değişmeler, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi İçel 18-22 Haziran 2001, Yurt Dışında Çalışan Türkler ve Kültürel Değişim Seksiyon Bildirileri, Ankara, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları: 2930, Halk Kültürünü Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınlarl:332, Seminer Kongre Bildiriler Dizisi:70, s:56-62
 • Kır, İ., 2002, Barak Aşireti, GAP Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri 12-13 Ekim 2001 Gaziantep, Ankara, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları: 2957, Halk Kültürü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayın No:337, Seminer-Kongre Bildiriler Dizisi: 73, s:148-164
 • Küçük, A., 1987, Erzincan ve Çevresinde Halk inanışları, nı. Milletlerarası Türk Folkloru Kongre Bildirisi IV. Cilt, Gelenek Görenek ve İnançlar, Ankara, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklar Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayınları: 86, Seminer Kongre Bildiriler Dizisi:23, Başbakanlık Basımevi,s:49-57
 • Nirun, N., Özönder, c., 1990, Türk Sosyo-Kültlirel Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Görenekler, Gelenekler, Milli Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler, Ankara, Ayrı Basım Örnek, S. V., 1979, Geleneksel Kültürümüzde Çocuk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, Saim Torarnan Mat.,
 • Özçörekçi, N. Z., 1995, Çorum Merkez ve İskilip ilçeleri'nde Çocuk Ninnileri, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Kültür Bakanlığı: 1625, Ankara, Halk Kültürü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınlarl:209, Süreli Yayınlar Dizisi:29, s:21 7-227
 • Özen, K., i992, Sivas ve Divriği Yöresinde Su Kültürüne Bağlı Adak Su Kültürüne Bağlı Adak Yerleri, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, IV. Cilt Gelenek, Görenek ve inançlar, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 167, Seminer, Kongre Bildirileri Dizisi: 37, Ankara, Ofset Repromat Matbaası, s:24-214
 • T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de Çocuk Oyunları Kültürü, Çocuk Oyunlarıyla, Çocukların Oynamasıyla İlgili inançıar, Erişim Tarihi: 17.05.2004, Erişim Adresi: http://www.kultur.gov.tr/portallkultur tr.asp?belgeno=36790, saat: 10.00
 • T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yaylalarımız Erişi m Tarihi: i7.05.2004, Erişim Adresi: http://www.kultur.gov.tr/portallkultur tr.asp?belgeno=39098, saat: 10.00
 • Taş, H.,1996, Erzurum'da Doğum ve Çocukla İlgili Eski Adet ve İnançlar, Türk Halk Kültüründen Derlemeler, Ankara,T.C Kültür Bakanlığı Yayınları: 1796, Halk Kültürünü Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:228, Süreli Yayınlar Dizisi:3l, s: 198-203
 • Yenidoğan Sarılığı Hakkında BHmek İstedikleriniz, http://www.hacettepem.mg/makaleler .php?a=&b=3&mN 0=82, i ı.ı 1.2004 saat: 15:00

___

APA Tokur Kesgin, M. & Özcebe, H. (2004). Türkiye'de Çocuk Bakımındaki Geleneksel İnanç ve Uygulamalar . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (1) , 43-56 .