TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU

___

 • Ali Arslan, Kutsal Er111e11i Papal1g1 Er;miyazin Kilisesi'nde Stratejik Sava$1ar, istanbul:Truva Yaymlan, 2005.
 • Ali Arslan. E'fe11di ve Uijak Avrupa Birligi- Tiirkiye i!i~·kileri, istanbul: lskenderiye Yaymlan, 2008.
 • Ali Karaca, ''Tilrkiyc'
 • Ali Karaca, Anadolu /Jla/iat1 ve Al11net Sakir Pa~·a ( 1838-1899) istanbul: Eren Yaymc1hk, 1993.
 • Ali Tayyar On
 • Ahmet RUstem Bey, Ci/um llarbi ve Tiirk Ermeni Meselesi, i;ev: Cengiz Aydm, istanbul: Bilge KUltilr Sanat, 200 I.
 • Arnold Joseph Toynbee. 1i"irkiye 'de ve Y11nanista11 'da Batt Meselesi, Dr.Kadri Mustafa Orag!J (i;ev), istanbul : Ycditcpe Yaymlan, 2007.
 • "Avrupa Birligi- Ermeni Daya mas1 ", Yenir;ag, 21.10.2005.
 • Bade iLBA Y, Ben Daha U11111mad1m, 21. YUzyil TUrkiye EnstitUsU, Ermeniler ile TUrklerin ili~kisi , TUrklerin Ana
 • Bilal Sim~ir, Ermeni Meselesi, 1774-2005, istanbul: Bilgi Yaymevi, 2005.
 • Bilal Sim~ir, ·• O
 • Bilal Sim~ir, Sehit Diplo111arlar11111z, 1.-2. kitap, istanbul: Bilgi Yaymevi, 2000.
 • BUlent Bakar, Nec
 • Camie! Eurlings, Avrupa Parla111e111osu ilke Karan, D1$ lti~·kiler Komitesi Katll1ma Dogru Tiirkiye 'nin ilerle111esi11e Dair 2004 tarihli Avmpa Komi~ omt 'mm Tavsiyesi ve Diizenli Raporu /Jakk111da, ( COM (220) 0656-C6-0148/2004-2004/2182(1NI)), T.C. Adalet Bakanhg1 Avrupa Birligi gene! MUdUr!UgU tarafmdan terctime edilmi~ versiyonu Ankara, 16 Arahk 2004.
 • Commission of the European Co1111111111ities, 2000 Regular Report 011 Turkey's Progress Towards Accession, 8.11 .2000, htlp://europa.eu. int/comm/enlargement/report_ I I _OO/pdti'en/tu_en. pdf
 • Commission of the E11ropea11 Communities, 2001 Regular Report 011 Turkey's Progress Towards Accession, SEC(200 I) 1756, Brussels, 13.11.200 I.
 • Commission of the European Communities, Turkey 2004, 2004 Regular Report from the
 • Commission 011 Turkey's Progress Towards Accession, 6 October 2004.
 • "Chirac: Soykmm AB ~arll". Sabah, l.10.2006.
 • "Fransa ·soykmm' Tasans1m lsn1yor", Cumhuriyet, 30.09.2006.
 • Francis P. Hyland, Armenian Terrorism, The Past, The Present, The Prospects, Oxford: Westwicw Press, 1991.
 • GUndUz Aktan, ''Ermeni Sorununun Hukuksal Boyutu Devletler Hukukuna gore Ermeni Sorunu",
 • Ermeni Ara~tmnalan EnstitUsU, www.ERAREN-gUndtiz aktan.mht
 • Ercan ~itlioglu, Olilmciil Tahterevalli Ermeni ve Kiirt Sonmu, Ankara: Destek Yaymlan, 5.baskl. 2009.
 • Ercan Karako9, Tiirk Basuunda Ermeni Terorii ( 1973-1984), M.0.TUrkiyat Ara~tirmalan EnstitUsti Atattirk Ilkeleri ve lnkilap Tarihi A.B.D., Doktora Tezi, 2008.
 • Emel Poyraz, Avrupa Birligi'nin Tarihsel Geli~ in.1 i ve Tiirkiye, Marmara Oniversitesi, Ttirkiyat Ara~t1rmalan Enstittisti AtatUrk llkeleri ve Inkilap Tarihi A.B.D Doktora Tez1, 2009.
 • Ercan ~itlioglu, Oliimclil Tahterevalli Ermeni ve Kiirt Son11111, Ankara: Dcstek Yaymlan, 5.baski, 2009.
 • Erol Goka, "Ermeni Sorunu'nun (gozden ka9an) Psikolojik Boyutu", Ermeni J\ra~·ttrmalan Enstitiisfi Resmi web sitesi: www.ERAREN.Ermeni Sorunu Temel Bilgi ve Belgeler.mht
 • European Parliament, Report on the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the European U11io11 's Relations with the South Ca11ca11s, under the Partnership and Cooperation Agreements (COM(l 999) 272-C5-0l J 6/l 999 - 1999/2119 (COS) ), 28.02.2002.
 • EU Relations with South Caucaus, P5_TA(2002)0085 A5-0028/2002, Maddc 19. European Parliame/11 Resolution on a political solution to the Armenian question . Doc. A2- 33/87.
 • European Parliament 1999-2004 Session Final Document 19 March 2004 A5-0204/2004, Arie M.. Oostlander Report on the 2003 Regular Report of the Commission on Turkey's Progress Towards Accession (COM(2003) 676 - SEC(2003) 1212 - CS-0535/200 ~ 2003/2204(1NJ)), Committee on Foreign Affairs, Human Rights Common Security an Defence Policy.
 • European Parliament resolution 011 the 1999 Regular Report from the Commission °11 Turkey's progress towards accession (COM (1999) 513-C5-0036/2000-2000/20l 4 (COS)), 15.11.2000.
 • EU Relations with South Caucaus, P5_ TA(2002)0085 A5-0028/2002.
 • "Frans1z Onergesi Sozde Ermeni Soykinmm1 Dayattilar", Yeni<,;ag, 29.09.2005.
 • Gozde K1h~ :a~m, istekler 'fantezi' ye donU~liyor Avrupa'mn sonu, boyutu ve ol9~tU onceded kestmlemeyen beklentileri", C11mh11riyet Strateji Dergisi, yil:3 say1: 116. 18 Eyllil 2006·
 • ilber Ortayh, Tarihimiz ve Biz, istanbul: Ti ma~ Yaymlan, 4.bask1 Kas1m 2009. .
 • ismet Bo~dag, (:ankaya Ozel Ar$iv Belgelerinde J\tatiirk Soyktrtm iddialaru11 Reddediyor Tari/1ll1 Vicdamm S1zlatan Soyktrtm Yala111, istanbul: Truva Yaymlan, Nisan 2009.
 • Justin McC~rthy, . Oliim ve SiirgUn, Osman/i Miisliimanlar111a Kar~ t Yiiriitiilen Ulus Olarak Tem1 zleme f$lemi 1821-1922, (9cv: Bilge Umar), istanbul: inkilap Kitabevi, 1998. Osman/i Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve iskalll, (1878-1920), Osmanh Ar~ivi Daire B~kan:~~'. Yaymi no: 91 T.C. Ba~bakanhk Devlet Ar~ivlcri Gcncl Mlidtirlligti, (yayma hazirlayan Recep Karacakaya, Htiseyin Ozdemir, v.d.), Ankara: 2007. ., ,,
 • Stileyman Sey~i, "Sovyetler Birligi'nin Ermeniler i9in Ba~latt1klan 'Anavatana Donli~ Projes• ' Ermelll Ara$tmnalan, Ki~ 2003, cilt: 2, say1: 8.
 • Stileyman Bc~oglu, "Ermeni Pr~pagandasmm Golgclcdigi Gcr9ck: Tehcir K.anunu ve I.DlinY~ Sava~J nda Arap Tehcm ", Tiirk Kiiltiirii incelemeleri Dergisi, Istanbul: KOCA Yaymc1hk, say1: 11, Guz 2004, s. 30-52.
 • Hali! inalc1k, Atatiirk ve Demokratik Tiirkiye, istanbul: Kirm1Z1 Yaymlan, 2.bask1 Arahk 2007.
 • Hali! Kcmal To k .... 0 · .. . r ozu, . s111a11/i ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, Ankara: Turk KiiltOrUnU .. . A.1 a~11rma Ensllliisii, Yaymlan, 2. bask1, 1983. Huscym Ozbek "u·· ,·· .. E . ' Yusuf Ha , ' ~.uncu rmern Dalgas1 S1mrlanZo~larken .', Yenirag, 23.09.2008 S la~oglu, S11rg11nde11 Soykmma Er111e111 /ddwlarz, Istanbul: Bab1ah KUltUr Yaymc1 hg1 ubat200~ '
 • Kamer Kas1m "E . . . · • rmern Sorunu'nun Uluslararas1 Boyutu ... lddialar TUrkiye'ye Engel ", Cumh11riye1 Strateji Dergisi, Ozel ek Ermeni iddialari ve $ehit Diplomatlarmuz, ytl:2, sayi:95, 24 Nisan 2006
 • Mehmet Saray, Er111e11ista11 v~ Tiirk Ermeni ili!jkileri, istanbul: istanbul Oniversitesi Yaymlan 2003. '
 • Mctin Aydogan, Avrupa Birliginin Neresindeyiz Tanzimattan Giimriik Birligine, izmir: Umay Yaymlan, 9.Bask1, Nisan 2004.
 • Mithat Aydrn, Bulgarlar ve Ermeniler Arasmda Amerikan Misyoner/eri, istanbul:Yeditepe Yaymevi, Eyliil 2008.
 • Muhiddin Nalbantoglu, Rus Yarbaym Agzmdan Tiirklere Kar!jl Ermeni Vah!jeti Diin Tiirkiye Bugfin Azerbaycan, istanbul: Toker Yaymc11lk, gbzden ge~irilmi~ 2. bask1, 2009.
 • Ovancs Ka~aznuni, Ta!jnak Partisi'11i11 Yapacag1 Bir $ey Yok ( 1923 Parti Konfera11s1 'na Rapor), ~ev: Arif Acaloglu. Ermeni Belgeleriyle Ermeni Soykmm1 Yalant-1, Istanbul: Kaynak Yaymfan. 22.basim Ocak 2009.
 • Omer E. Liitem, "Olayfar ve Yorumlar", Ermeni Ara!jtmnalarz ii~ ayhk Tarih, Politika ve Uiuslararas1 ifi~kilcr Dergisi, Ankara: Avrasya Bir Vakf1 Avrasya Stratejik Ara~t1rmafar Merkezi ASAM, K1~ 2003, say1:8.
 • Selda Ozt0rk Kay, "AB: Soykmm1 Tam Kaptlannt A~". Yenirag, 6.09.2008, s.7. Texts adopted by Parliament opening of negotions with Turkey, provisional edition P_6TAPROV(2005)0350 B6-0484,0487,0496,0498,0502 and 050512005. AB 'nin 17 Arahk Karan : "Kap1y1 A~iyoruz ama, igneli f1~1dan ge~eceksin!" ba~hg1yla ~1kan U~ ayhk fikir ve kiiltOr dergisi Tiirk~ye Giinliigii, "AB'nin Bruksel (17 Arahk 2004) Z1rve Blldirisi'nin Tiirkiyc Maddcler", say1: 79, K1~ 2004, s.5-7.
 • Tiirkiyc'nin idam Fermam AB MUzakere c;er~eve Befgesi ba~hg1yla ~1kan ayhk dergi TEORi, "AB Miizakere Bclgesi ", Kas1m 2005.
 • Vahdettin Engin, l!.Abdiilhamid ve D1!j Politika, istanbul: Yeditepe Yaymevi, 2005.
 • Vahdcttin Engin, K11rtlar Sofrasmdaki Osmanli, istanbul:Yeditepe Yaymevi, Kas1m 2007.
 • YI1d1nm Ko~. "AB TUrkiyc 'dcn Ne istiyor?" Teori Ayhk Dergi, Kas1m 2005, s.36.
 • Ytlmaz Oztuna, Avrupa Tiirkiyesi'ni Kaybmuz Rumeli'11i11 Elden (:1k1!jt, istanbul: Babiali KUftUr Yay111c1l1g1, Haziran 2006.
 • Yoccf Acer, "Terbrizm Kavramt A~tsmdan Ermeni Terbrii ve Gene! Nitelikleri ", Ermeni Ara!jt1rmalari. Ki~ 2003, cilt: 2, say1: 8, s. 114-136.
 • www.mfa.gov.tr/turk~e/Avrparlraporu htm T.C. Dt~i~leri Bakanhg1 resmi web sitesi

___

Bibtex @ { iugaad13894, journal = {Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi}, issn = {0378-3863}, eissn = {2757-9042}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {0}, number = {17}, pages = {157 - 201}, title = {TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU}, key = {cite}, author = {Poyraz, Emel} }
APA Poyraz, E. (2014). TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU . Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi , 0 (17) , 157-201 .
MLA Poyraz, E. "TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU" . Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0 (2014 ): 157-201 <
Chicago Poyraz, E. "TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU". Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0 (2014 ): 157-201
RIS TY - JOUR T1 - TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU AU - EmelPoyraz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 201 VL - 0 IS - 17 SN - 0378-3863-2757-9042 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU %A Emel Poyraz %T TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU %D 2014 %J Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi %P 0378-3863-2757-9042 %V 0 %N 17 %R %U
ISNAD Poyraz, Emel . "TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU". Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 0 / 17 (Ağustos 2014): 157-201 .
AMA Poyraz E. TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2014; 0(17): 157-201.
Vancouver Poyraz E. TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2014; 0(17): 157-201.
IEEE E. Poyraz , "TARİHİ BOYUTUYLA AVRUPA PARLAMENTOSU EKSENİNDE ERMENİ SORUNU", , c. 0, sayı. 17, ss. 157-201, Ağu. 2014