HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) EVLİLİKLERİNİN ÜMMETE KATKILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hz. Peygamber (s.a.s.) Allah’ın elçisi olmasının yanında ümmeti için gönderilmiş bir öğretmendir. Dinin tam manasıyla yaşanabilmesi ve uygulanabilmesi adına onun hayatının her alanı tüm incelikleri ve ayrıntıları ile bilinmelidir. Zira Resûlullah (s.a.s.) Allah’ın elçisi olmasının yanında Kur’ân-ı Kerîm’in en büyük müfessiri ve Kur’ân’ı en iyi anlayan insandır. O sünnet-i seniyyesiyle müslümanlar için bir rol-modeldir. Resûlullah’a (s.a.s.) has olup ümmeti için geçerli olmayan hususlar bulunmaktadır. Dörtten fazla kadınla ve kendisine mehirlerini bağışlayan kadınlarla evlenebilmek bunlardandır. Bu şekilde Hz. Peygamber (s.a.s.) çeşitli sebeplere binaen birçok evlilik yapabilmiştir. Bu evliliklerinin başlıca sebeplerinden biri de ümmetinin dini en güzel şekilde öğrenmelerinin sağlanmasıdır. Onun hâne-i saâdetleri bir okul, kendisi bir öğretmen ezvâc-ı tâhirât ise bu okulun öğretmenleri olmuştur. Resûlullah (s.a.s.)’ın vefatından sonra ise öğrenci iken ezvâc-ı tâhirât sahâbe-i kirâm ve tâbiînden müslümanların en müşkil meselelerini danıştıkları birer öğretmene dönüşmüşlerdir. Onların yetiştirdiği gerek kadınlardan gerekse erkeklerden müslümanlara yol gösteren bir çok önemli alim bulunmaktadır. Bu çalışmada Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yapmış olduğu evliliklerin ümmetin dinini öğrenmesi ve eğitimleri açısından sebep ve sonuçları ile bir değerlendirmesi yapılmıştır.

An Evaluation on the Contribution of the Prophet's (pbuh) Marriages to the Ummah

The Prophet (pbuh) is a teacher who was sent to his ummah as well as being the messenger of Allah. In order for religion to be lived and practiced in its full sense, every aspect of his life should be known with all the details. Besides being the messenger of Allah, the Messenger of Allah (pbuh) is the greatest interpreter of the Quran and the person who understands the Quran best. He is a role-model for Muslims with his sunnah. There are some issues specific to the Messenger of Allah (pbuh) that do not apply to his ummah. Being able to marry more than four women and women who donated their bride wealth to him are among these. In this way, the Prophet (pbuh) made many marriages for various reasons. One of the main reasons for these marriages is that their ummah learned religion in the best way possible. His happy house was a school, and he was a teacher and the wives of the prophet were the teachers of this school. After the death of the Messenger of Allah (pbuh), they turned into teachers who consulted the most difficult issues of Muslims from their companions and other Muslims. There are many important scholars who guide Muslims from both men and women who they educated. In this study, an evaluation of the reasons and consequences of the marriages made by the Prophet (pbuh) in terms of learning the religion of the ummah and education was made.

___

  • Referans 1: Prof. Dr. Adnan Demircan, İstanbul Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü,055355588585 Referans 2: Doç. Dr. Ali Öztürk, İstanbul Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 05053192712 Referans 3: Prof. Dr.Ziya Kazıcı, Sebahattin Zaim Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 05327126163