Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karşısında Denizli Merkez İlçede Mükelleflerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Öz Devletin asli fonksiyonlarını yerine getirmek için finansal kaynaklara ihtiyaç duyması vergileri ön plana çıkarmıştır. Vergiler, ülke sınırlarını içinde yaşayan kişilerin ödeme gücü üzerinden alınan zorunlu, karşılıksız ve parasal bir değer olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda devlet vergilerini dolaylı ve dolaysız yoldan elde etmekte olup genellikle devlet finansman ihtiyacını daha hızlı ve pratik yoldan yapabilmek için dolaylı vergilere yönelmektedir. Bu makalede devletin dolaylı vergilerinden biri olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) karşısında vergi mükelleflerinin tutum ve davranışlarına nasıl bir etkisi olduğu incelenmiştir. Vergi mükelleflerinin etkisi yapılan anket çalışması ile ölçülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

BSMV, Vergi, Denizli

Kaynakça

Ay, A. ve Mankır, F. (2007), “Uluslararası Finansal Entegrasyon Bağlamında Sermayenin Vergilendirilmesi: Tobin Vergisi”, Maliye Dergisi, 153, 131.

Çağan, N. (1976), “Bankaların Vergi Yükümlülükleri ve Vergi Sorumlulukları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27.

Çakıcı, Ö. ve Ceylan, M. (2014), “Banka Sigorta Muameleleri Vergisi: TeoriUygulama-Mevzuat”, Türkiye Bankalar Birliği, İstanbul,27.

Ergülen, G. (1988), “Banka ve Sigorta İşlemlerinin Vergilendirilmesi”, Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları,64-65 ‘den aktaran Tanrıverdi, S. (2010),” Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi”, 106-107.

Erol, A. (2007),“Tüm Yönleriyle Banka ve Finansçılar İçin Vergi”, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Güler, B., vd, (2012). “Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması”, https://www.ab.gov.tr/files/EMPB/finansal_islem_vergisi_empb_print_version.pdf. 26. Erişim tarihi: 14.12.2020.

Keynes, J.M. (1976), “General Theory of Employment, Interest and Money”, London: 16th Edition, The Macmillian Press.

Kirman, A.(2001), “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi”, Ankara: Ankara üniversitesi.

Öcal, F. M. Ve Polat, M. A.(2012),“Küresel Düzeyde Sermaye Hareketlerini Yönetmede Tobin Vergisi: Türkiye Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 40,76.

Öz, E . (2016). “Türk Gelir Vergisindeki Bazı Vergi Harcamalarının Optimal Vergileme İlkeleri Açısından Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deuiibfd/issue/22762/242958

Saraçoğlu, F. ve Şahan, Ö. (2004), “Tobin Vergisi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Sayıştay Dergisi, 55,73.

Şenyüz, D. ,Yüce M., Gerçek A. (2020), Türk Vergi Sistemi, Ekin Yayınevi, Bursa.

Tanrıverdi, S.(2010), “Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi”, Ankara: BDDK. 6802 sayılı GİDER VERGİLERİ KANUNU., https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6802.pdf. Erişim tarihi:14.12.2020.

Kaynak Göster

APA Çetin Gerger, G , Kaçar, M . (2021). Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karşısında Denizli Merkez İlçede Mükelleflerin Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi . Gümrük ve Ticaret Dergisi , 8 (24) , 66-81 .