Türkiye’de Geçmişten Günümüze Ergenlik Araştırmaları: Bibliyometrik Bir Çalışma

Ergenlik, yaşam dönemleri arasında önemli bir evredir ve pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu nedenle, ergenlik kavramı ortaya çıktığı günden bugüne kadar literatürde ergenlik dönemi ile ilgili bilimsel araştırma ve yayın sayısında hızlı bir artış meydana gelmiştir. Ancak Türkiye’de ergenlik üzerine yapılan çalışmaların eğilimi hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Web of Science (WoS) veri tabanında taranan ve 1980 ile 2022 yılları arasında yayımlanan Türkiye adresli makalelerin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesidir. Verilerin analizi VOSviewer programı ile gerçekleştirilmiştir. 1980 yılından bu yana yayınlanan makale sayısı hızla artarak 10440’a ulaşmıştır. Yazarlar ve dergiler verimlilik açısından değerlendirildiğinde, tıp bilimlerindeki araştırmacıların ve dergilerin ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri yayın sayısı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Ortak yazar ve ortak kelime analizi haritasında tıp, psikoloji, eğitim ve metodoloji ile ilgili kelimeler ve bu alanlarda çalışan araştırmacılar ön plana çıkmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında birtakım çıkarımlar yapılmıştır. Ayrıca araştırmacılara ve bazı kurumlara yönelik öneriler sunulmuştur.

Adolescent Studies from Past to Present in Turkey: A Bibliometric Study

Adolescence is an important period in human life and has attracted the attention of many researchers. Therefore, since the concept of adolescence emerged, there has been a rapid increase in the number of scientific research and publications related to adolescence in the literature. However, there is a lack of information about the trend of studies on adolescence in Turkey. In this context, the aim of this study is to examine the articles from Turkey, which were indexed in the Web of Science (WoS) database and published between 1980 and 2022, using the bibliometric analysis method. The analysis of the data was carried out with the VOSviewer program. Since 1980, the number of published manuscripts has increased rapidly, reaching 10440. When evaluated in terms of productivity, it is observed that researchers and journals in the field of medical sciences are at the forefront. Hacettepe and Istanbul Universities rank first in terms of publications. Authors and words related to medicine, psychology, education, and methodology are prominent on the co-author and co-word analysis map. Some inferences were made in light of the results obtained in the study. Also, suggestions for researchers and some institutions were presented.

___

 • Acedo, F. J., & Casillas, J. C. (2005). Current paradigms in the international management field: An author co-citation analysis. International Business Review, 14(5), 619–639. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2005.05.003 Awe, O. O., Dogbey, D. M., Sewpaul, R., Sekgala, D., & Dukhi, N. (2021). Anaemia in children and adolescents: a bibliometric analysis of BRICS countries (1990–2020). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), 5756. https://doi.org/10.3390/ijerph18115756
 • Ayman-Nolley, S., & Taira, L. L. (2000). Obsession with the dark side of adolescence: A decade of psychological studies. Journal of youth studies, 3(1), 35-48. https://doi.org/10.1080/136762600113022
 • Barragán Martín, A. B., Molero Jurado, M. D. M., Pérez-Fuentes, M. D. C., Simón Márquez, M. D. M., Martos Martínez, Á., Sisto, M., & Gázquez Linares, J. J. (2021). Study of cyberbullying among adolescents in recent years: A Bibliometric analysis. International journal of environmental research and public health, 18(6), 3016. https://doi.org/10.3390/ijerph18063016
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (2022). Adolescent health and well-being. https://www.unicef.org/health/adolescent-health-and-well-being
 • Başhan, D. N. (2022). A bibliometric and altmetric analysis and visualization of obsessive compulsive disorder: The top 100 most cited influential studies. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 9(1), 1-30.
 • Bor, W., Dean, A. J., Najman, J., & Hayatbakhsh, R. (2014). Are child and adolescent mental health problems increasing in the 21st century? A systematic review. Australian & Ne2w Zealand Journal of Psychiatry, 48(7), 606-616. https://doi.org/10.1177/0004867414533834
 • Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In R. M. Lerner (Ed.) Handbook of child development: Theoretical models of human development (6th ed., pp. 793–828). Wiley.
 • Canadian Paediatric Society (2003). Age limits and adolescents. Paediatrics & Child Health, 8(9), 577–578. https://doi.org/10.1093/pch/8.9.577
 • Crosnoe, R., & Johnson, M. K. (2011). Research on Adolescence in the Twenty-First Century. Annual Review of Sociology, 37, 439–460. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150008
 • Culnan, M. J. (1986). The intellectual development of management information systems, 1972–1982: A co-citation analysis. Management Science, 32(2), 156–172. https://doi. org/10.1287/mnsc.32.2.156
 • Demos, J., & Demos, V. (1969). Adolescence in historical perspective. Journal of Marriage and the Family, 31(4), 632-638. https://doi.org/10.2307/349302
 • Doğan, T., Karaman, N. G., Çoban, A. E., & Çok, F. (2012). Predictors of adolescents\'Friendship qualities: Gender and family-related variables. Elementary Education Online, 11(3), 845-855.
 • Durgut, S., & Küçüksille, E. (2021). Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmaların Büyük Veri Araçları ile Bibliyometrik Analizi. Bilge International Journal of Science and Technology Research, 5(1), 1-12.
 • Dünya Sağlık Örgütü (Eylül, 2022). Adolescent health. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1
 • Dünya Sağlık Örgütü (Haziran, 2021). Obesity and overweight. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight#:~:text=The%20prevalence%20of%20overweight%20and,19%25%20of%20boys%20were%20overweight.
 • Gulliver, A., Griffiths, K. M., & Christensen, H. (2010). Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people: a systematic review. BMC Psychiatry, 10(113), 1-9. https://doi.org/10.1186/1471-244X-10-113
 • Gülmez, D., Özteke, İ., & Gümüş, S. (2020). Uluslararası dergilerde yayımlanan Türkiye kaynaklı eğitim araştırmalarının genel görünümü: Bibliyometrik analiz. Eğitim ve Bilim, 46(206), 213-239. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.9317
 • Haleem, A., Javaid, M., & Vaishya, R. (2020). Effects of COVID-19 pandemic in daily life. Current Medicine Research and Practice, 10(2), 78–79. https://doi.org/10.1016/j.cmrp.2020.03.011
 • Lerner, R. M., Lerner, J. V., von Eye, A., Bowers, E. P., & Lewin-Bizan, S. (2011). Individual and contextual bases of thriving in adolescence: A view of the issues. Journal of Adolescence, 34(6), 1107-1114. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.08.001
 • Levesque, R. J. (2016). Reviews in research on adolescence: Genres, trends, and challenges. Adolescent Research Review, 1(1), 3-13. https://doi.org/10.1007/s40894-015-0022-8
 • Merigo, J. M., & Yang, J. B. (2017). A bibliometric analysis of operations research and management science. Omega, 73, 37–48.
 • Ogden, T., & Hagen, K. A. (2018). Adolescent mental health: Prevention and intervention. Routledge.
 • Parlaz, E. A., Tekgül, N., Karademirci, E., & Öngel, K. (2012). Ergenlik dönemi: fiziksel büyüme, psikolojik ve sosyal gelişim süreci. Turkish Family Physician, 3(2), 10-16.
 • Richter L. M. (2006). Studying adolescence. Science, 312(5782), 1902–1905. https://doi.org/10.1126/science.1127489
 • Russell, S. T., Card, N. A., & Susman, E. J. (2011). Introduction: A decade review of research on adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 1–2. https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2010.00710.x
 • Santrock, J. W. (2020). Ergenlik (D. M. Siyez ,Trans.). Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Seyran, F. & Gürhan, N. (2021). Eğitim Kurumlarında Öğrenciler Arasında Yaygınlaşan Şiddet: Okul Zorbalığı Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1690-1723 .
 • Sinap, V. (2022). Türkiye adresli eğitim teknolojisi yayınlarının içerik ve iş birliği açısından incelenmesi: bir bilim haritalama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 12(2), 308-327. https://doi.org/10.17943/etku.1005578
 • Singh, J. A., Siddiqi, M., Parameshwar, P., & Chandra-Mouli, V. (2019). World Health Organization Guidance on Ethical Considerations in Planning and Reviewing Research Studies on Sexual and Reproductive Health in Adolescents. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 64(4), 427–429. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.01.008
 • Smetana, J. G., Campione-Barr, N., & Metzger, A. (2006). Adolescent development in interpersonal and societal contexts. Annual Review of Psychology, 57, 255-284. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190124
 • Spielhagen, F. R., & Schwartz, P. D. (Eds.). (2013). Adolescence in the 21st century: Constants and challenges. IAP.
 • Stehlik, T. (2018). The Twenty-First-Century Child. In: Educational Philosophy for 21st Century Teachers. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75969-2_7
 • Sweileh, W. (2022). Bibliometric analysis of peer-reviewed literature on mental health and well-being of LGBT adolescents. Mental Health and Social Inclusion. Advanced online publication. https://doi.org/10.1108/mhsi-02-2022-0013
 • Şimşir, Z., Koç, H., Seki, T., & Griffiths, M. D. (2022). The relationship between fear of COVID-19 and mental health problems: A meta-analysis. Death Studies, 46(3), 515-523. https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1889097
 • Tuncer, M., Dikmen, M., & Vural, M. (2022). Dijital Oyun Bağımlılığı, Davranış Problemleri ve Akademik Performans: Bibliyometrik Bir Haritalama. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 913-933. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1035
 • Türkiye İstatistik Kurumu (Ağustos, 2022). İstatistiklerle çocuk, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2021-45633
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. (Ağustos 2022). Türkiye günlük Koronavirüs tablosu 2020. Erişim adresi https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
 • Young, H., & Belanger, T. (1983) The ALA glossary of library and ınformation science. American Library Association.
 • Zupic, I., & Cater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629