Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği: OECD ve AB Ülkeleri Panel Veri Analizi

Yoksulluk, sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkileri olan önemli bir sorundur. Geleceği planlarken ülkelerin iktisadi kalkınmalarında dikkate almaları gereken çok çeşitli parametrelerden biri yoksulluk diğeri de gelir dağılımındaki eşitliktir. Avrupa Birliği’nin 2004 ve 2007 yıllarındaki genişlemesinden sonra bölgesel ayrışmaları azaltmak temel bir hedef haline gelmiştir. Kişi başına düşen GSYİH’sı önceki üyelerin yarısından az olan 12 yeni üyenin alınmasının yeni tehditler getirdiği ileri sürülmektedir. Genel kabul gören bir görüş, AB 15 ülkesi için gelir ıraksamasının daraldığı yönündedir. Kişi başı GSYİH’sı yüksek olan bir  bölge yüksek oranda yoksulluk çekiyor olmakla birlikte düşük GSYİH’sı olan bir ülkenin bazı alanlarında yüksek zenginlik görülebilmektedir. Ortalama gelir düzeyi düşük olan bir bölgeye ayrılan kaynaklar azınlıkta kalan üst orta gelir grubu için iyi ödenekli yeni işler getirirken bir yandan da daha yüksek gelir eşitsizliği ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışma yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği ilişkisini OECD ülkeleri ve AB ülkeleri için 2007, 2012 ve 2014 dönemleri için  panel veri ortamında analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın bulgularına göre toplam yoksulluk eşiğindeki artış, gelir dağılımı eşitsizliğini arttırmaktadır.

Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği : OECD ve AB Ülkeleri Panel Veri Analizi

Poverty is a crucial problem socio-economically. Planning the future one of the parameters is poverty and the other one is income equality for the countries in economic development. After the expansion of 2004 and 2007 decreasing regional divergences has become  a fundamental purpose for European Union. It is claimed  that the new 12 members whose percapita gdp falls below  the half of the previous members is are seen as a   threat. A generally accepted view  accepts the norrowing of income divergence for EU 15. A high rate of poverty could be seen in a high per capita income region while the opposite is also true. The financial resources may bring new good pay jobs on the other hand a higher income inequality may be a result. This study aims to analyse the OECD-35  EU-26 in a panel data environment. Fixed effect and random effect tests and Hausman test was applied. While Breusch-Pagan test suggests the pooled ols. According to the findings of the study, as total poverty threshold increases inequality increases as well.

Kaynakça

Kaynaklar

Acemoglu, D, and Ventura, J. (2001). “The World Income Distribution,” NBER Working Paper, No: 8083.

Aktan, Çoşkun Can ve Vural, İstiklal Yaşar, (2002), “Gelir Dağılımında Adalet(siz)lik ve Gelir Eşit(siz)liği: Terminoloji, Temel kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Coşkun Can Aktan (ed.), Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara. Barro, Robert J.(1999). Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of Economic Growth, Vol. 5, No. 1, pp. 5-32

Baltagi, B.H. (2005): Econometric Analysis of Panel Data, 3rdEd. Chichester: John Wiley.

Chamberlain, G. (1984): “Panel Data” in Z. Grilliches and M. Intrilligator (eds.): Handbook of Econometrics, Vol.2. Amsterdam: North-Holland.

Breusch, T.S. and A.R. Pagan (1980): “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics”, Review of Economic Studies, 47, 239-253.

Balestra, P. and M. Nerlove (1966): “Pooling Cross Section and Time Series Data in theEstimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas”, Econometrica, 34,585- 606.

Dayıoğlu,Meltem ve Kasnakoğlu,Zehra, 1997, “Kentsel kesimde kadın ve erkeklerin işgücüne katılımları ve kazanç farklılıkları”, ODTÜ Geliştirme Dergisi,Cilt:24.

Erlat,Haluk, (2006), Panel Data: A Selective Survey”, first revision 2006, METU

Hausman, J.A. (1978): “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46, 1251-1271.

Karluk, Rıdvan,(2009). Cumhuriyet’in ilanından günümüze Türkiye ekonomisi’nde yapısal dönüşüm, Beta yayınları, 12. Baskı, İstanbul.

Mundlak, Y. (1978): “On the Pooling of Time Series and Cross-Section Data”, Econometrica,46, 69-85. Also in Maddala (1993), Vol.2, 108-124.

Şenses,Fikret, (2001), Küreselleşmenin öteki yüzü:yoksulluk, İletişim yayınları 770, Araştırma-İnceleme Dizisi 121 ISBN-13: 978-975-470-950-6 Taştan, H. ve Akar, M. (2013). Türkiye İmalat Sanayinde Bölgesel ve Sektörel Ücret Eşitsizliği, İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt: 63, 2013/1ss 17-49.

Kuştepeli, Yeşim; Halaç,Umut, “Türkiye’de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi”Wallace, T.D. and A. Hussain (1969): “The Use of Error Components Models in Combining Cross-Section and Time-Series Data”, Econometrica, 37, 55-72.

Yanar, Rüstem; Şahbaz, Ahmet, 2013, “Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşmenin yoksulluk ve gelir eşitsizliği üzerindeki etkileri”

Kaynak Göster

APA Balcı İzgi, B , Alyu, E . (2018). Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği: OECD ve AB Ülkeleri Panel Veri Analizi . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 17 (3) , 988-996 . DOI: 10.21547/jss.414774